Dražba nehnuteľností v obci Čečejovce v katastrálnom území Čečejovce

Katastrálne územie:
Čečejovce
Obec:
Čečejovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 11.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 105/2015
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 11. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:    

parc. č. 1267/7                  Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 4314 m2

Stavby

súp. č. 601                          dom                                                      na parc. č. 1267/7

bez súp. č.                          dvojgaráž                                           na parc. č. 1267/7                                                                              

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, LV č. 1670, okres: Košice - okolie, obec: ČEČEJOVCE, katastrálne územie: Čečejovce.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot od ulice, plot od susedov, studňa vo dvore, prípojka vody, prípojka kanalizácie, ČOV, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, vonkajšie schody, spevnená plocha, obrubníky, záhradné jazierko.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 601

Rodinný dom č. s. 601 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 1267/7 v k. ú. Čečejovce, časť Seleška, v okrese Košice - okolie. Situovaný je v zastavanom území obce v uličnej zástavbe rodinných domov na Družstevnej ulici obce, prístupný z verejnej miestnej komunikácie. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Rodinný dom v čase obhliadky bol riadne obývaný s dobrou údržbou. Obhliadka domu nebola súdnemu znalcovi umožnená, jeho ohodnotenie previedol z dostupných údajov - predloženého znaleckého posudku 57/2011 a z obhliadky z ulice a z dvora. Stavba bola pôvodne postavená ako základná škola v r. 1954, terajší vlastník stavbu prestaval v r. 2005 na rodinný dom. Má jedno nadzemné podlažie s čiastočným podpivničením z r. 1954, v r. 2005 bolo pristavané podkrovie so sedlovou strechou. Popis stavby prevzatý zo znaleckého posudku z r. 2011: Rodinný dom č. s. 601 je osadený na rovinatom pozemku parc. č.1267/7 na ulici Družstevná v k. ú. Čečejovce, miestna časť Seleška, obec Čečejovce, okres Košice - okolie. Situovaný je v okrajovej časti obce vhodnej na bývanie. Jedná sa o rodinný dom, ktorý bol pôvodne postavený v roku 1954 ako škola. V rokoch 2003 - 2005 bol kompletne prestavaný, zrekonštruovaný a bola urobená nadstavba podkrovia. Prístup k rodinnému domu je z miestnej asfaltovej komunikácie ulice Družstevná. V danej časti obce je možnosť napojenia na NN, plyn, vodovod z vlastnej studne a kanalizácia do vlastnej MČOV. Rodinný dom spĺňa podmienku pre rodinné domy, pretože z podlahovej plochy všetkých miestnosti pripadajú aspoň 2/3 na byty a súčasne je viac ako polovica podlahovej plochy určené na bývanie. Rodinný dom v čase obhliadky bol obývaný s pravidelnou údržbou. Skolaudovaný bol v roku 2005. Dispozičné riešenie: Rodinný dom je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Pôdorysný tvar domu je približne obdĺžnikový. V 1. podzemnom podlaží sa nachádza, schodisko, sklad, chodba, plynová kotolňa + vodáreň, sklad a priestor pod schodiskom. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádza vstupná predsieň, chodba, obývacia izba, schody do podkrovia, pracovňa, izba, šatník, izba, chodba, kúpeľňa, WC, chodba, jedáleň, kuchyňa, špajza a terasa. V podkroví sa nachádza chodba, kuchyňa, špajza, loggia, 3x izba, šatník, predsieň + WC, kúpeľňa, loggia, chodba, 3x izba. kúpeľňa + WC. Technický popis vyhotovenia: Osadenie do terénu v priemernej hĺbke 2 m a viac so zvislou izoláciou. Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmurovka - podpivničenie do 1/2 ZP – priem. výška do 50 cm - omietané. Murivo 1.PP murované z tehál v skladobnej hrúbke nad 50 cm do 60 cm. Murivo I. nadzemného podlažia a podkrovia murovaná z tehál, ktoré bolo zateplené systémom Terranova hr. 8 cm, tak znalec uvažoval ako sendvičovú konštrukciu (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0). Deliace konštrukcie v celom rodinnom dome tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké. Stropy 1.PP a I.NP s rovným podhľadom betónové monolitické, strop podkrovia s rovným podhľadom drevený trámový. Krov väznicový sedlový, manzardový. Krytina strechy na krove betónová ťažká korýtková Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné z hliníkového plechu. Fasádne omietky I.PP omietky na báze umelých látok do 1/3 (2x). Fasádne omietky 1.NP, omietky na báze umelých látok nad 2/3 (4x). Fasádne omietky podkrovia, omietky na báze umelých látok nad 2/3 (2x). Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu do I.NP z povrchom z keramickej dlažby a do podkrovia z tvrdého dreva 2x. Dvere v 1.PP hladké plné v kovových zárubniach. Dvere v 1.NP a v podkroví plné alebo zasklené z tvrdého dreva v drevených zárubniach. Okná v celom rodinnom dome plastové s izolačným dvojsklom. Okenné žalúzie I.NP a podkrovia kovové. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP a podkrovia z laminátovej plávajúcej podlahy. Dlažby a podlahy ostatných miestnosti v celom rodinnom dome z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie v celom rodinnom dome teplovodné s rozvodom bez ohľadu na materiál a radiátormi plechovými doskovými typu Korad a v I.NP je kombinované s podlahovým teplovodným. Elektroinštalácia v l. PP a l.NP svetelná a motorická a v podkroví len svetelné. Domáci telefón v 1.NP a v podkroví (rozvod pod omietkou). Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) v 1.NP a podkroví. Zabezpečovacie zariadenie (rozvod pod omietkou) v 1.NP a podkroví. Bleskozvod - vyskytujúca sa položka. Rozvod vody v I.PP z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Rozvod vody v 1.NP a podkroví z plastového potrubia studenej vody a teplej vody z centrálneho zdroja. Inštalácia plynu, rozvod zemného plynu v 1.PP a 1.NP. Hodnotenie upravované koeficientom zastavanej plochy: kanalizácia do MČOV v I.PP z plastového potrubia (1 ks), v 1.NP z plastového potrubia (3 ks) a v podkroví z plastového potrubia (4 ks). Zdroj teplej vody, zásobníkový ohrievač plynový kombinovaný s ústredným vykurovaním, osadený v kotolni v 1.PP. Zdroj vykurovania, 2 ks kotol ústredného vykurovania na plyn Protherm v prevedení turbo osadené v kotolni I.PP. Vybavenie kuchyne v I.NP-, sporák elektrický s elektrickou rúrou s keramickou platňou (1 ks), umývačka riadu (zabudované) (1 ks), chladnička (zabudovaná) (1 ks odsávač pár nerezový (1 ks), drezové umývadlo nerezové (1 ks), kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (6,75 bm). Vybavenie kuchyne podkrovia, sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 ks), drezové umývadlo nerezové (1 ks). Kuchynská Iinka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (4,2 bm), vnútorné vybavenie 1.NP, vaňa oceľová smaltovaná (1 ks), vaňa plastové rohová (1 ks), umývadlo (2 ks), samostatná sprcha (1 ks). Vnútorné vybavenie podkrovia, vaňa plastová rohová (1 ks) umývadlo (3 ks), samostatné sprcha (2 ks). Vodovodné batéria l.NP pákové nerezové so sprchou (5 ks), pákové nerezové (3 ks). Vodovodné batérie podkrovia, pákové nerezové so sprchou (4 ks), pákové nerezové (3 ks). Záchod 1.NP splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (2 ks). Záchod podkrovia splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (2 ks). Vnútorné obklady 1.NP. prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (2 ks), vane (2 ks), samostatnej sprchy (1 ks), WC min. do výšky 1 m (2 ks), kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks). Vnútorné obklady podkrovia, prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (2ks), vane (1 ks), samostatnej sprchy (1ks), WC min. do výšky 1 m (2 ks). Kozub s vyhrievacou vložkou v I.NP (1 ks). Elektrický rozvádzač s automatickým istením v 1.PP a I.NP (2 ks). Technický popis vyhotovenia v zmysle metodiky: Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; 1. NP, 1. PK - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. PP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba; 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače).Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP, 1. PK - vane; 1. NP, 1. PK - samostatnej sprchy; 1. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - 1. PP - hladké plné alebo zasklené; 1. NP, 1. PK - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK – kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP, 1. PK - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP, 1. PK - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP, 1. PK - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 1. PK - plynový sporák, sporák na propán-bután. Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. NP, 1. PK - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 1. PK - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 1. NP - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc). Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP, 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. PP, 1. NP - s automatickým istením; 1. PK - s poistkami. Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.     

Popis dvojgaráže bez súp. č.

Dvojgaráž samostatne stojaca vo dvore pred rodinným domom, jednopodlažná nepodpivničená jednoduchá stavba postavená v roku 2005 na spoločnej parcele č. 1267/7. Technické riešenie v čase obhliadky v zmysle metodiky: Základy - bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel) hrúbky nad 15 do 30 cm. Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - plastové; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva. Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň; - vodorovná izolácia. Vnútorné vybavenie - malé plynové alebo elektrické ohrievače na teplú vodu; - umývadlo s batériou. Vnútorné rozvody vody - len studenej. Vnútorné rozvody kanalizácie - z garáže. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

Popis pozemkov

Pozemok, parcela č.: 1267/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4314 m2tvorí pozemok zastavaný rodinným domom, dvojgarážou a tvorí dvor okolo domu a záhradu za domom v zastavanej časti na okraji obce Čečejovce, časť Seleška v okrese Košice - okolie, v zmiešanej lokalite IBV a prevádzkových stavieb, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie - Družstevnej ulice, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Obec Čečejovce leží v Košickej kotline 22 km juhozápadne od Košíc v nadmorskej výške 205 m. Spolu s časťou Seleška, patriacou k Čečejovciam, má okolo 2150 obyvateľov, z ktorých prevažná časť sa hlási k slovenskej a maďarskej národnosti. Negatívne účinky neboli zistené. Občianske vybavenie je na úrovni strediskovej obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Pod V 637/11 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - par.č. 1267/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4314 m2, stavba bez súp. č. na par.č. 1267/7, stavba súp.č. 601 na par.č. 1267/7, ktoré zabezpečuje pohľadávku od Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00151653.- č.z.106/11
2, Pod V-379/12 zo dňa 15.5.2012 ziraďuje sa záložné právo na nehnut. v časti A-LV, ktoré zabezpečuje pohľadávku euro invest limited SK, s.r.o., Popradská 56, Košice, IČO: 45581631, č. 02/2012 - č.z.103/12
3, - Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Č. 9800503/5/4506234/2014/Juh zo dňa 29.10.2014 zriadením záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 1810/14 zo dňa 20.11.2014 - č.z. 16/15
4, - Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Michalovce, súd. exek. JUDr. Juraj Koči, č. EX 522/2014 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 210/15 zo dňa 12.2.2015 - č.z. 43/15
5, Pod Z-798/15 zo dňa 5.6.2015, zriaďuje sa záložné exekučné právo na nehnuteľnosť v časti A-LV, na vlastníka Péli Alexander, nar. 9.10.1956 v podiele 1/1, od súdneho exekútora Mgr. Eduard Biro, Nerudova 14, Košice, č.k. Ex 13/2015-36 - č.z. 146/15
6, - Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Košice, súd. exek. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, č. EX 367/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 1732/16 zo dňa 26.10.2016 - č.z. 296/16
7, - Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Košice, súd. exek. JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, č. EX 464/16 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 1993/16 zo dňa 21.12.2016 - č.z. 351/16
8, - Exekučný príkaz od Exekútorského úradu Bratislava, súd. exek. JUDr. Rudolf Krutý, PhD., č. EX 14460/18 ( pôvodné EX 510/16 LK ) na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 2022/16 zo dňa 28.12.2016 - č.z. 1/17 - Z 755/18 zo dňa 28.5.2018 - zmena súdneho exekútora - č.z. 162/18
9, - Rozhodnutie Daňového úradu Košice, Č. 100316650/2017 zo dňa 29.3.2017 na zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 418/17 zo dňa 28.3.2017 - č.z. 95/17, - Z 531/17 zo dňa 19.4.2017 - č.z. 125/17
10, - Záložné právo k nehnuteľnostiam od Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, rozhodnutie č.100495319/2017 z 20.03.2017, ( právoplatné dňa 11.4.2017 ) vykonateľné 27.03.2017. Z-520/17 z 19.04.2017 - č.z.124/17, - Z 599/17 zo dňa 3.5.2017 - č.z. 141/17
11, - Rozhodnutie Daňového úradu Košice Č. 101765308/2017 zo dňa 15.8.2017 na zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v časti A-LV v podiele 1/1 - Z 1386/2017 zo dňa 4.10.2017 - č.z. 308/17, právoplatné dňa 20.9.2017 - Z 1385/2017 zo dňa 4.10.2017 - č.z. 309/17
POZNÁMKY:
1, P-190/13 zo dňa 17.7.2013- poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnut. v časti A-LV od euro invest limited SK, s.r.o., Popradská 56, Košice, IČO: 45581631 - č.z.142/13
2, - P 63/14 zo dňa 4.3.2014. Poznamenáva sa začatie súdneho konania o určenie neplatnosti právneho úkonu - Záložnej zmluvy č. 02/2012, zapísanej pod č. V 379/12 zo dňa 15.5.2012, ktorou sa zabezpečuje pohľadávka euro invest limited SK, s.r.o., Popradská 56, Košice, IČO: 45581631, pod sp. zn. č. 17C 52/2014 - č.z. 54/14
3, - P 97/15 zo dňa 13.5.2015. Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti v časti A-LV od Slovenskej sporiteľni, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 - č.z. 124/15
4, - P 88/2018 zo dňa 9.5.2018 - Poznamenáva sa Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 105/2015 na nehnuteľnosti v časti A-LV, od DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 - č.z. 138/18
5, - P 98/18 zo dňa 30.5.2018. Poznamenáva sa začatie súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice - okolie pod sp.zn. 17Cb/109/2015 o zdržanie sa výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, ktoré bolo zriadené pod č. V 637/11 a zabezpečuje pohľadávku Slovenskej sporiteľne, a.s. na nehnuteľnosti v časti A-LV v podiele 1/1 - č.z. 166/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Nebolo urobené ani najnižšie podanie
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 339.441,22 €