Dražba nehnuteľností v obci Čechy v katastrálnom území Čechy

Katastrálne územie:
Čechy
Obec:
Čechy

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 19.900,- € 18.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 500817
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Credit Solution. s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mladých budovateľov
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36645346
C. Miesto konania dražby Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (salónik 2. poschodie)
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nasledujúca nehnuteľnosť so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom:

- rodinný dom, druh stavby: 10 – rodinný dom, s. č. 159, postavený na parcele registra „C“ číslo 36/57, pozemky parcely registra „C“ číslo: 36/8, 36/9 a 36/57, nachádzajúce sa v k. ú. Čechy, okres Nové Zámky, zapísané na LV č. 10, v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 159, Nové Zámky - Čechy

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom súp. č. 159  na parc. č. 36/57  je prízemný, nepodpivničený, bez možnosti využitia podkrovia na bývanie  Rodinný dom bol daný do užívania podľa zistenia v roku 1930, prístavba bola realizovaná v roku 1976. Rodinný dom je v pôvodnom stave, údržba primeraná, životnosť 100 rokov.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Prízemie (1.NP) pôvodný RD:  dve izby  

Prístavba:

Prízemie (1.NP): izba, kotolňa, WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa, špajza

 

Konštrukčný systém a vybavenie:

Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je omietnutá, obvodový nosný systém  je murovaný prevažne pálenej tehly v skladobnej hrúbke do 60 cm. Strecha je s nerovnakou výškou hrebeňov, valba, krytina pálená obyčajná škridla, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Stropy sú drevené trámové s prevažne s viditeľnými trámami,   fasáda je brizolitová.   Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené,  okná sú drevené prevažne dvojité, vonkajšie žalúzie sú plastové. 

Podlahy obytných miestností prízemia kobercovina, ostatné podlahy sú keramické, v kuchyni je PVC. Vykurovanie  je ústredné, plynový kotol na vykurovanie a je osadený v kotolni, kde je osadený aj plynový prietokový ohrievač teplej vody, radiátory sú panelové. 

V kuchyni prízemia je kuchynská linka, plynový šporák,, nerezový drez s pákovou nerezovou výtokovou armatúrou, keramický obklad stien je za linkou a šporákom.  V kúpeľni prízemia je sprchovací kút, smaltované umývadlo, nerezové pákové výtokové armatúry, keramický obklad stien nad 1,35 m výšky. Vo WC je splachovacie bez umývadla. Prístup do rodinného domu je cez chodbu z bočnej strany.  Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod a  vodovod.  Splašky sú zvedené do žumpy.

                                                               Zastavaná plocha:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1930

5*8,35

41,75

 

1. NP

1976

2,90*8,35+7*4,55

56,07

 

Spolu 1. NP

 

 

97,82

120/97,82=1,227

PRÍSLUŠENSTVO:

Komora na parc. č. 36/57

 

POPIS STAVBY:

Stavba je prízemná nepodpivničená, bez možnosti využitia podkrovia. Murovaná je z tehál v skladobnej hrúbke nad 30 cm. Strecha je pultová z drevených trámov s krytinou z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie nie sú osadené. Stropy sú drevené trámčekové bez podhľadu.  Fasáda je brizolitová, vnútorné omietky vápennocementové hrubé. Podlaha je betónová. Dvere sú drevené presklené, okno jednoduché.  Údržba je primeraná, životnosť predpokladám 80 rokov.

 

                                                               Zastavaná plocha:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

1976

2,55*3,20

8,16

18/8,16=2,206

 

Oplotenie predné  na p. č. 36/8

Oplotenie je z betónovej podmurovky, kovových stĺpikov  na ktorých je kovová tyčovina s kovovou výplňou. Vráta a vrátka sú kovové,  životnosť 60 rokov.

Studňa na parc. č. 36/8

Zdroj závlahovej vody, v čase obhliadky bez osadeného čerpania, životnosť 100 rokov.

Vodovodná prípojka na p. č. 36/8

Zabezpečuje napojenie rodinného domu na vodovod,  životnosť 50 rokov.

 

Elektrická prípojka na parc. č. 36/8

Zemná jednokáblová, životnosť 50 rokov.

Spevnené plochy na p. č. 36/8

Prístup do rodinného domu, životnosť 60 rokov.

Plynová  prípojka na p. č. 36/8

Napojenie na plynovod,  životnosť 50 rokov.

Kanalizačná  prípojka na p. č. 36/8

Odvod splaškov do žumpy,  životnosť 60 rokov.

Žumpa na p. č. 36/8

Betónová s oceľovým poklopom,  životnosť 50 rokov.

 

 

 

 

                                                               POZEMKY parcely registra „C“ číslo 36/8, 36/9 a 36/57 :

Pozemky sú mierne svahovité (južný svah),  prístupné po spevnenej komunikácii, v obytnej  časti obce,  v zastavanom území obce,   napojené na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia  na kanalizáciu.  Miesto nie je zaťažené negatívnymi vplyvmi, prostredie je kľudné, vhodné na bývanie.

 

                                                               VÝMERA POZEMKOV:

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

36/57

zastavané plochy a nádvoria

98

98,00

1/1

98,00

36/8

zastavané plochy a nádvoria

279

279,00

1/1

279,00

36/9

záhrada

544

544,00

1/1

544,00

Spolu výmera: 

 

 

 

 

921,00

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“. Predmet dražby nie je  v čase konania dražby užívaný vlastníkom a je pripravený na odovzdanie vydražiteľovi. Dražobník disponuje kľúčmi od nehnuteľností.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 10
Zriadenie záložného práva v prospech: Credit Solution, s.r.o., Banská Bystrica,IČO:36 645 346 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 23.09.2015 v znení dodatku č.1 zo dňa 16.11.2015 na nehnuteľnosť: pozemok reg. C KN parc. 36/8, 36/9, 36/57 a stavba súpis. č. 159 na pozemku reg. C KN parc. č. 36/57 v podiele 1/1 -V 5585/15, č. zmeny 124/15

Poznámka
Dražobná spoločnosť LICITOR group, a. s., Žilina vydáva oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. D 500817 zo dňa 18.8.2017 na nehnuteľnosť p. CKN č. 36/8, 36/9, 36/57 a stavbu súp. č. 159 na p. č. 36/57 v celosti - P-877/2017 - č. zmeny 69/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 155/2017 zo dňa 20.09.2017, znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Otom Pisoňom v sume 34.600,- €
K. Najnižšie podanie 19.900,- €
L. Minimálne prihodenie 300,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 500817 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín obhliadky: 30.08.2018 o 16:30 hod. 2. termín obhliadky: 05.09.2018 o 16:30 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918 834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom s. č. 159, v obci Čechy, okres Nové Zámky. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na t. č. : 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Barancová
d) sídlo T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec