Dražba nehnuteľností v obci Čeľovce v katastrálnom území Čeľovce

Katastrálne územie:
Čeľovce
Obec:
Čeľovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 3.462,50 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 327/10
Typ dražobnej vyhlášky: EX 327/10
Poradie dražby: 1
Exekútor: Pavol Crkoň
Ulica: Jesenského 7713
Obec: Trenčín
PSČ: 91101
Zastupujúci exekútor: Andrej Martišík
Ulica: Samoty 1061
Obec: Púchov
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 14:00
Miesto konania dražby: Jesenského 7713, 91101Trenčín
Vlastník: Topolčani Marek
Sídlo: Hlavná 46/4, Čeľovce
Podiel: 1/8
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 03.08.2018
Znalecká hodnota: 3.462,50
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 1.731,25
Číslo bankového účtu: SK5611000000002623222100, VS: 32710
Najnižšie podanie: 3.462,50
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5611000000002623222100, VS: 32710
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v zmysle ust. § 150 Exekučného poriadku
Odovzdanie: ku dňu udelenia príklepu po právoplatnosti rozhodnutia súdu o schválení príklepu
Dátum obhliadky: 05.09.2018
Čas obhliadky: 14:00
Miesto obhliadky veci: na mieste, kde sa nachádzajú dražené nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Dražobnú zábezpeku je potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora IBAN:SK5611000000002623222100, VS:32710, vedený v Tatra banke, a.s. Pri úhrade zábezpeky je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že sa jedná o dražbu nehnuteľností. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora, sa dražobná zábezpeka vráti najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na bankový účet súdneho exekútora IBAN:SK5611000000002623222100, VS:32710, vedený v Tatra banke, a.s., pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že sa jedná o dražbu nehnuteľností. Dňa 05.09.2018 o 14.00 hod sa na mieste, kde sa nachádzajú vyššie uvedené nehnuteľnosti, uskutoční pre záujemcov obhliadka nehnuteľností na základe predchádzajúceho telefonického prihlásenia u súdneho exekútora, tel.: 0903 739 717. Na predmete dražby je zriadené ako prvé v poradí záložné právo v prospech vymáhajúceho záložného veriteľa, ktorým je v exekučnom konaní EX 327/10 spoločnosť Český inkasní kapitál, a.s., Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 27646751. Podľa ust. § 151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé (ďalej len „prednostný záložný veriteľ“), sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Ak výťažok z predaja zálohu prevyšuje pohľadávku zabezpečenú v prospech prednostného záložného veriteľa, ostatní záložní veritelia majú právo, aby ich pohľadávky zabezpečené záložným právom k prevádzanému zálohu boli po odpočítaní nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov prednostným záložným veriteľom v súvislosti s výkonom záložného práva uspokojené z výťažku z predaja zálohu podľa poradia rozhodujúceho na uspokojenie záložných práv. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle ust. § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo (zmluvné predkupné právo vecnej povahy), že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pri zložení zábezpeky. Súdny exekútor ešte pred začatím dražby rozhodne, či je predkupné právo preukázané. Spoluvlastník draženej nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť jej predaju, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľom môže byť: a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, alebo b) právnická osoba, zastúpená pri dražbe jej štatutárnym orgánom. Osoba prítomná na dražbe za právnickú osobu sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 7 dní alebo jeho osvedčenou kópiou, pričom splnomocnený zástupca sa musí preukázať aj úradne overeným splnomocnením udeleným štatutárnym orgánom právnickej osoby. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu – zápis dražiteľov sa uskutoční v deň konania dražby do 13:45 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku alebo nebol zaregistrovaný. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 100,00 Eur. Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie, nie sú pri predmete dražby známe. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľností. Vlastnícke právo vydražiteľa k predmetu dražby sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom po zaplatení najvyššieho podania na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Trebišov
     Obec : Čeľovce
     Kataster : Čeľovce
     Číslo listu vlastníctva: 115
   Parcela
     Parcelné číslo: 214
     Výmera: 747
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: parcela reg. C, v intraviláne
   Stavba
     Supisné číslo: 46
     Pracelné číslo: 214
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: