Dražba nehnuteľností v obci Čereňany v katastrálnom území Čereňany

Katastrálne územie:
Čereňany
Obec:
Čereňany

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 36.100,- € 06.09.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 141/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Denisa Adamkovičová, Brnianska 1J, Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby o 14,30 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 420/1           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 211 m2

parc. č. 420/5           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 105 m2

parc. č. 420/6           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 4 m2

parc. č. 420/7           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 24 m2

parc. č. 420/8           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 20 m2

parc. č. 420/9           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 10 m2

parc. č. 421/1           Záhrady                                                        o výmere 285 m2

parc. č. 421/4           Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 1 m2

parc. č. 423/3           Záhrady                                                        o výmere 1 m2

Stavby

súp. č. 290                 rodinný dom                                               na parc. č. 420/5

súp. č. 290                 rodinný dom                                               na parc. č. 420/6

bez súp. č.                 hospodárska budova                               na parc. č. 420/7

bez súp. č.                 hospodárska budova                               na parc. č. 420/8

bez súp. č.                 hospodárska budova                               na parc. č. 420/9

bez súp. č.                 hospodárska budova                               na parc. č. 421/4

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 1439, okres: Prievidza, obec: ČEREŇANY, katastrálne územie: Čereňany.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: neevidovaný sklad na parc. č. 420/1, oceľový plot, prípojka vody, kanalizácia, žumpa, vod. šachta, prípojka NN, vonkajšie schody, spevnené plochy betónové.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 290

Jedná sa o pôvodný RD s jedným nadzemným podlažím z roku 1947 s prístavbou z roku 1957 a 2015. V roku 2010 vykonaná čiastočná rekonštrukcia presne nezisteného rozsahu - celková životnosť RD uvažovaná 150 rokov. Vzhľadom k nesprístupneniu nehnuteľnosti technický popis prevzatý z pôvodného ZP. RD je založený podľa vlastníka na betónových základoch, vodorovne izolovaný, podmurovka z tehly do 50 cm, murivo sendvičové. Priečky tehlové, vnútorné hladké omietky, stropy drevené trámové s podhľadom, strecha sedlová s krytinou z ťažkej betónovej škridle, klampiarske konštrukcie v pozinku, fasádne omietky hladké, dvere hladké biele, okná prevažne plastové so žalúziami. Podlahy plávajúce lamináty a keramická dlažba, vykurovanie oceľovými radiátormi, el. inštalácia svetelná aj motorická, istenie ističmi, rozvod studenej a teplej vody v plaste, kanalizačné stupačky plastové, ohrev vody bojlerom, vykurovanie kotlom na tuhé palivo. Vybavenie 1.NP: v kuchyni el. sporák, odsávač, nerezový drez, páková batéria, kuchynská linka 4,5 m, obklad. V kúpeľni sprchový kút, umývadlo, bidet, pákové batérie, obklad kúpeľne. Samostatné WC kombi, obklad.

Popis hospodárskej budovy bez súp. č. na parc. č. 420/7,8,9, 421/14

Jedná sa o hospodársku budovu z roku 1957, v roku 2010 rekonštruovanú, s predpokladanou celkovou životnosťou 120 rokov, založenú na betónových základoch, murovanú z tehly hr. do 30 cm, strop drevený trámový bez podhľadu, strecha pultová s krytinou z AZC vlnoviek, klampiarske konštrukcie v pozinku. Vonkajšia omietka hladká, vnútorná hladká. Okná drevené zdvojené, dvere hladké plné, podlaha betónový poter, rozvod studenej vody, el. inštalácia svetelná. 1x umývadlo s batériou, ináč bez vybavenia.

Popis pozemkov

Ako východisková hodnota bola použitá 50% vých. hodnota okresného mesta Prievidza (20 km). Jedná sa o pozemky v zastavanom území obce (1700 obyvateľov), v okrajovej časti, okolitá zástavba - štandardné RD, s bežnou dopravnou dostupnosťou, technická vybavenosť: voda, NN, možnosť plynu, kanalizácia do žumpy, pozemky mierne svahovité, s prístupom zo štátnej komunikácie, s vysokým záujmom o kúpu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Na nehnuteľnosti: parcely registra C KN č. 420/1, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8, 420/9, 421/1, 421/4, 423/3,rodinný dom č.s. 290 na parc.č. 420/5, 420/6, stavba: hospodárska budova bez súp. č. na parc.č 420/7, 420/8, 420/9, 421/4 - Záložné právo v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, podľa Záložnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. V 4733 /15 - v.z. 229/15, 243/15, v.z. 490/17
2, EX 401/2016 - P - Mgr. Helena Kríková - oprávn.: Juraj Belani, nar. 13.4.1973, Čereňany - zriadenie exekučného záložného práva - Z 260/2018 - VZ 14/2018
POZNÁMKY:
1, Na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc.č. 420/1, 420/5, 420/6, 420/7, 420/8, 420/9, 421/1, 421/4, 423/3 a rodinný dom súp.č. 290 na parc.č. 420/5, 420/6 a hosp. budova na parc.č. 420/7, 420/8, 420/9, 421/4: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava, dobrovoľnou dražbou, na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. V 456/2017 4733/2015 - P 729/2017 - VZ 456/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 200/2017 zo dňa 23.11.2017, vypracovaným znalcom Ing. Pavlom Jurkovičom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, ev. č. znalca 911 465 na hodnotu 40.095,60 €.
K. Najnižšie podanie 36.100,- €
L. Minimálne prihodenie 500,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1412017. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 1412017. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 20.08.2018 o 16,30 hod. 2, 28.08.2018 o 08,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred rodinným domom so súp. č. 290 na ulici Prievidzská 40 v obci Čereňany, okres Prievidza.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Denisa
c) priezvisko Adamkovičová
d) sídlo Brnianska 1J, 911 05 Trenčín