Dražba nehnuteľností v obci Chocholná-Velčice v katastrálnom území Chocholná-Velčice

Katastrálne územie:
Chocholná-Velčice
Obec:
Chocholná-Velčice

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 7.040,- Eur 25.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: two m
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36639257
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu: Centrum 18/23, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : 042/42 60 565, robert.fatura@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 29K/43/2012 S628
Spisová značka súdneho spisu : 29K/43/2012
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR

s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o., v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 639 257 (ďalej len „úpadca“) v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe záväzného pokynu zabezpečených veriteľov vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku oddelených podstát úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom 84/2013 zo dňa 02.05.2013 a v ďalších prípadných doplneniach a úpravách zverejnených v Obchodnom vestníku, a to za  nasledovných podmienok:

Označenie dražobníka:                     JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o.,                                                                        v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 639 257

                                                           sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Navrhovateľ dražby:                                    JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o.,                                                                        v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 639 257

                                                           sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Miesto otvorenia dražby:                 sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas otvorenia dražby:        25.07.2018,     o 11:00 hod.

Kolo dražby:                                     šieste

Predmet dražby:

Predmetom dražby je:

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Chocholná-Velčice, obci Chocholná-Velčice, okrese Trenčín, zapísaná na LV č. 293 Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, a to

pozemok KN-E - parc. č. 747 – trvalé trávne porasty o výmere 2.960 m2, zapísaný na LV č. 293, k. ú. Chocholná-Velčice, a to v podiele 1/1, hodnota 8.800,- Eur

 

Opis a stav predmetu dražby:

Nehnuteľnosť - pozemok KN-E - parc. č. 747 – trvalé trávne porasty o výmere 2.960 m2, zapísaný na LV č. 293, k. ú. Chocholná-Velčice, je situovaný v extraviláne obce a je určený na poľnohospodársku výrobu.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

 • Z 2056/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX 1795/2009, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok parc. č. 747 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín
 • Z 2057/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX 156/2010, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok parc. č. 747 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín
 • Z 3251/10- Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX 801/2010-14, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, na E-KN parc. č. 747, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.131/10
 • P 964/10 Daňový úrad Trenčín č.k.645/340/103938/10/Pav - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: EKN p. č. 747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257.
 • P 491/11 Daňový úrad Trenčín č.k.645/340/52666/11/Pav - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: 'E' p. č. 3-747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257.vz.168/11
 • P 865/12 Daňový úrad Trenčín č. k 9300501/5/2827091/2012/Ukr zo dňa 4.10.2012 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: 'E' p. č. 3-747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257.vz.298/12
 • Z-2798/2017 - Rozhodnutie Colného úradu Bratislava č.k. 24751/2017, o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: pozemok registra EKN parc.č. 747, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu colného úradu, zm.č.254/17

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

            Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty nehnuteľností stanovenej pri vyhotovení súpisu majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania a predstavuje výšku:

 • 8.800,- Eur (slovom osemtisícosemsto eur).

Najnižšie podanie:

7.040,- Eur (slovom sedemtisíc štyridsať eur).

Minimálne prihodenie:          200,- Eur

Dražobná zábezpeka:

 1. výška          2.100,- Eur (slovom dvetisíc jednosto eur).
 2. spôsob zloženia dražobnej zábezpeky - účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet úpadcu uvedený vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK65 1100 0000 0029 4101 6927, v hotovosti pred otvorením dražby, alebo vo forme bankovej záruky. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky vráti správca (dražobník) účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
 3. lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí otvorením dražby

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:

            Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu úpadcu bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN SK65 1100 0000 0029 4101 6927, BIC (SWIFT). Dražobná zábezpeka, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka predmetu dražby:

            Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042/4260565, mob.: 0918344729.

Organizačné opatrenia:

            Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :

 1. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
 2. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
 3. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
 4. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

            Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa  náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

 

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

            Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

 1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona č. 527/2002 Z.z., môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku podľa bodu 1 je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
 3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1.
 4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Notár

JUDr. Ján Hamara, M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 15.06.2018

 

 

                                                                                     __________________________

                                                                                         JUDr. Róbert Fatura, správca