Dražba nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob v katastrálnom území Chorvátsky Grob

Katastrálne územie:
Chorvátsky Grob
Obec:
Chorvátsky Grob

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.08.2018 Stiahnuť
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 17/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko 29. augusta36A81109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva 29. augusta
b) Orientačné/súpisné číslo 36A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 100479/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47910402
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 16. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo dražby
G. Predmet dražby

 

List vlastníctva č.:

1069

Okresný úrad, katastrálny odbor:

Senec

Okres:

Senec

Obec

Chorvátsky Grob

Katastrálne územie

Chorvátsky Grob

 

Pozemky parcely registra "C":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

1647/3

Zastavané plochy a nádvoria

1024

 

Stavby:

Súpisné číslo

Popis stavby/druh stavby/nebytový č.  

897 na parcele č. 1647/3

13-bytovka/bytový dom/ Byt č. 1, vchod: 613,  prízemie

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 8495/73494

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.
 

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 1 s príslušenstvom

 

Popis

Byt č. 1 s príslušenstvo je situovaný na prízemí, resp. 1. nadzemnom podlaží bytového domu súp. Č. 897 na ulici Hlavný Dvor č. 14, v intraviláne obce Chorvátsky Grob- časť Čierna voda, v okres Senec. Bytový dom je situovaný na pozemku parc.č. 1647/3, v k.ú. Chorvátsky Grob.

Bytový dom, v ktorom sa posudzovaný byt nachádza je samostatne stojaci murovaný objekt s 13 bytmi, so sedlovou strechou. Podľa údajov z fotokópie znaleckého posudku č. 8/2012 zo dňa 10.01.2012, bol objekt bytového domu pôvodne vybudovaný ako hospodárske budovy, ktoré boli neskôr prerobené na 13-bytovku, charakteru radovej zástavby, so samostatnými vchodmi do každého bytu. Z predložených podkladov tiež vyplýva, že bytový dom sa začal užívať v roku 1956. Bytový dom je pomocou prípojok napojený na obecné rozvody vody, elektriny, plynu. Odkanalizovaný je do vlastnej žumpy, situovanej na pozemku parc.č. 1647/1. Byt sa nachádza v stredovej sekcií, okná má orientované na jednu svetovú stranu- juhovýchod.

Konštrukčné prevedenie bytového domu:

Základy tvoria betónové pásy z prostého betónu, murivo je tehlové v kombinácii s kvádrami, stropy prefabrikované. Strecha je sedlová, nová strešná krytina škridlová- ROVA, vonkajšia fasáda je čiastočne zateplená (rok 2007) so silikátovou omietkou bez vrchného farebného náteru. Sokel je bez zateplenia a omietky ( s viditeľným stavebným materiálom- tehlou). Časť obvodových múrov podkrovia je tiež bez zateplenia- v pôvodnom stave. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vchodové dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom ( rok 2007). Každý byt má vlastné vykurovanie. V dome sú prevedené rozvody inštalácií- voda, plyn, elektrina, slaboprúd. Odkanalizovaný je do spoločnej žumpy (byty č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) na pozemku parc.č. 1647/1.

Byt je 3-izbový, štandardne vybavený- má vlastné vykurovanie a kompletné príslušenstvo v byte, ktoré tvorí: chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, komora. Pri obhliadke boli konštatované viaceré stavebno- technické nedostatky: zavĺhanie muriva nad podlahou v obývacej izbe a kuchyni, stropy po predchádzajúcom zatekaní zo stropu v kúpeľni. Byt potrebuje opravu.

Vybavenie bytu:

 • Kuchyňa: kuchynská linka dĺžky 2,20 m, nerezový drez + páková batéria, kombinovaný sporák zn. Amica, digestor zn. Gorenje, umývačka riadu zn. Indesit, keramický obklad steny pri linke, podlaha keramická dlažba
 • Kúpelňa +WC: smaltová vaňa obmurovaná + sprchová batéria, keramické umývadlo+ páková batéria, záchodová misa WC kombi, zásobník TÚV, keramický obklad stien do výšky 1,70 m, podlaha keramická dlažba
 • Chodba: kotol ÚK zn. Destila, podlaha keramická dlažba (r. 2010)
 • Okná: plastové+ žalúzie + sieťky ( r. 2007)
 • Interiérové  dvere: drevené hladké resp. presklené, osadené v drevených zárubniach- pôvodné
 • Radiátory: oceľové rebrové
 • Izby: podlahy tvorí betónový poter s PVC a kobercovou krytinou

Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 87,37 m2. K bytu prináleží spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške- 8495/73494-in.

Predpokladaná životnosť murovaného domu je 100 rokov.

 

Pozemok parc.č. 1647/1 sa nachádza pod objektom bytového domu súp.č. 897, na ulici Hlavný Dvor, v zastavanom území obce Chorvátsky Grob- Čierna voda, v jej okrajovej časti, v areáli bývalého hospodárskeho dvora, katastrálneho územia Chorvátsky Grob. Pozemok má rovinatý charakter. K pozemku he priamy prístup zo spevnenej komunikácie, situovanej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 1647/1. Miesto napojenia inžinierskych sietí je priamo v ulici- v susedstve dotknutého pozemku. Z dostupných podkladových materiálov vyplýva, že v dotknutom území sú situované IS- voda, elektrina, plyn. Z údajov z LV č. 1069 vyplýva, že byty v bytovom dome sú odkanalizované do žumpy. Hlavná verejná komunikácia, prechádzajúca obcou, je situovaná vo vzdialenosti cca 300 m.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Záložné právo podľa § 15 ods.1/zák.č.182/93 Z.z.v znení zákona č.151/1995 Z.z. v prospech spoločenstva Hlavný Dvor 613.

Záložné právo na byt č.1 na prízemí a na podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spol. podiel na p.č. 1647/3 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava IČO 31 320 155, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-3150/09 zo dňa 15.10.2009.

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 820/10 zo dňa 9.11.2010 na byt č. 1 na prízemí, ex. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Anna Ondrejková, oprávnený: Union zdravotná poisťovňa Z-5051/10

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3703/2009 zo dňa 11.3.2013 na byt č. 1 na prízemí, (súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter), oprávnený: Obvodný úrad Senec. Z-1590/13

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 473/13 zo dňa 15.7.2013 na byt č. 1 na prízemí, ex. úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová oprávnený: Sociálna poisťovňa Bratislava. Z3798/13

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1244/13 zo dňa 29.7.2013 na byt č. 1 na prízemí, ex. úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová oprávnený: Sociálna poisťovňa Bratislava. Z-4061/13

Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 342/13 zo dňa 16.3.2015 na byt č. 1 na prízemí, ex. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Andrea Ondrejková, oprávnený: Union zdravotná poisťovňa, Z1693/15
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 10.500,00 Eur
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ján Michalec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby
Znalec: Ing. Peter Kapusta, Saratovská č. 3424/6C, 841 02 Bratislava
Číslo znaleckého posudku: 2/2018
Odbor znalca: stavebníctvo
Odvetvie znalca: pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností
Evidenčné číslo: 911517
Vyhotovený dňa: 08.01.2018
Hodnota predmetu dražby: 63.000,00 Eur