Dražba nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob v katastrálnom území Chorvátsky Grob

Katastrálne územie:
Chorvátsky Grob
Obec:
Chorvátsky Grob

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 15.08.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2872/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť na príz., vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava
D. Dátum konania dražby 15. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Chorvátsky Grob, obec: CHORVÁTSKY GROB, okres: Senec, zapísané na LV č. 1511, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod B1:

a)  rodinný dom súpisné číslo 3266 postavený na pozemku parc. č. 1591/622

b) pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1591/99, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 1591/622, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 107 m²

Podiel 1/1

 

H. Opis predmetu dražby

A.  Rodinný dom súpisné číslo 3266 sa nachádza v obci Chorvátsky Grob miestna časť Čierna Voda, okres Senec. Dom je postavený na ulici Brezová, umiestnený na p.č. 1591/622 v k. u. Chorvátsky Grob. Dom je samostatne stojaci, má 1 nadzemné podlažie a podkrovie. Od okresného mesta Senec je obec Chorvátsky Grob vzdialená približne 13 km, od kraja mesta Bratislava -Vajnory je obec vzdialená cca 2 km. Doprava autom na kraj hlavného mesta (Zlaté Piesky) trvá 10 minút. Obec je vhodná na bývanie, má dve časti starú časť Chorvátsky Grob a novú časť Čierna Voda. V okolí nehnuteľnosti v časti zvanej Suché miesto je zástavba len nových rodinných domov a výstavba nových domov je na niekoľkých ďalších miestach obce. V obci je občianska vybavenosť - sú tu umiestnené: predajne potravín, Tesco, Jednota, reštaurácie, stavebniny, materské škôlky aj súkromné, kostol, ihrisko. V lokalite je súkromná materská škôlka - Dúhová škôlka. V blízkosti lokality sa nachádza nákupné centrum Terno, v obci je jazdecký areál s chovom koní, v blízkosti je hotel Agátka (predtým názov Kamila), do 500 - 700 m od domu je prírodná rezervácia Šúr, stredné školstvo sa nachádza v Bernolákove, v Senci a v Bratislave. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod.

Dispozičné riešenie rodinného domu je prízemná stavba s obytným podkrovím. Na prízemí sa nachádzajú nasledovné miestnosti: izba, obývacia izba, kuchyňa, kúpeľňa s WC a komora pod schodiskom.  Na prízemí sa ďalej nachádza garáž a dielňa. V podkroví sa nachádzajú 4 obytné izby a kúpeľňa s WC.

Technické riešenie:

Na stavbe rodinného domu sú niektoré prvky nedokončené. Miera dokončenosti je určená odborným odhadom a je uvažovaná pre jednotlivé prvky v percentách.

- 1. Nadzemné podlažie (1.NP) zastavaná plocha je 100 m². Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrchovú úpravu z tvrdého dreva. Krov je hambálkový s krytinou strechy na krove z ťažkej škridly. Klampiarske konštrukcie nie sú dokončené a predpokladá sa, že budú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov budú tvoriť fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky sádrové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné a zasklené z tvrdého dreva. Okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú z drevených parkiet v kombinácii s dlažbou a podlahy ostatných  miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí varná jednotka (štvorhoráková) s elektrickou rúrou, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z prírodného dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie tvoria vráta garážové s automatickým ovládaním a kozub s vyhrievacou vložkou. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania značky Geminox. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením a bleskozvod. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

- 1. Podkrovné podlažie zastavaná plocha je 90 m². Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú vyhotovené z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov budú tvoriť fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky sádrové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, WC a chýba obklad vane. Dvere sú plné a zasklené z tvrdého dreva. Okná sú zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú z drevených parkiet a podlahy ostatných miestností sú keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie je podlahové teplovodné. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody

elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

B.  Príslušenstvo:

1.Oplotenie z ulice - oplotenie od komunikácie v dĺžke 25,00 bm. Základy sú s z kameňa a betónu s podmurovkou, plot s  drevenou výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch  40,00 m2, plotové drevené stolárske vráta 2 ks  a vrátka po 1 ks. Plot postavený a užívaný od roku 2009.

2.Oplotenie od dvora Základy vrátane zemných prác sú betónový alebo kamenný prah medzi stĺpikmi v dĺžke 13,00 bm.  Výplň plotu je murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic o výmere  23,40 m2. Plot postavený a užívaný od roku 2009

3.Prípojka vody z PVC o DN 25 mm vrátane navŕtavacieho pásu, dĺžka 5,00 bm. Prípojka bola zrealizovaná v r. 2009.

4. Vodomerná šachta  betónová s oceľovým  poklopom, vrátane vybavení, o rozmeroch 0,5*2*1,2 = 0,94 m3. Bola zrealizovaná v r. 2009.

5.Prípojka na verejnú kanalizačnú sieť. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové o priemere DN 110 mm, v dĺžke 6,5 bm. Začiatok užívania od roku 2009.

6. Prípojka na miestny plynovod, Prípojka plynu DN 25 mm v dĺžke 6,5 bm. Začiatok od roku 2009.

7.Prípojka elektrickej energie.  NN prípojka  káblová prípojka zemná Cu 4*16 mm*mm , v dĺžke 6 bm. Začiatok užívania od roku 2009.

8.Spevnené plochy -zámková betónová dlažba - kladená do piesku o výmere 1,3*4,65+1,05*(2,85+8,75*2)+1,2*4,6+3,25*5 = 49,18 m2. Boli zrealizované v r. 2009.

9.Parkovacie státie  - plochy s povrchom dláždeným – betónovým a to  zámková betón. dlažba-kladené do malty na podkladný betón. O výmere 6,2*4,05 = 25,11 m2. Bolo zrealizované v r. 2009.

10.Príjazd do garáže - spevnené plochy  s prašným povrchom štrkové do hrúbky 150 mm. O výmere  7,9*3,5 = 27,65 m2. Bol zrealizovaný v r. 2009.

C. Pozemky  

Pozemok evidovaný po parcelným číslom 1591/99 o výmere 423 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor.

Pozemok evidovaný po parcelným číslom 1591/622 o výmere 107 m2 ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Jedná sa o novo postavený moderný rodinný dom v r. 2009. Na stavbe rodinného domu sú  niektoré prvky nedokončené. Na dome nie sú viditeľné statické poruchy. Dom sa nachádza v tichej lokalite umiestnené mimo zastavaného územia obce.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech MIC management spol. s.r.o., BA (IČO: 35766034) na pozemky p.č. 1591/99, p.č. 1591/622 a na rodinný dom s.č. 3266 na p.č. 1591/622, podľa V-6911/2017 zo dňa 22.09.2017, pvz-1442/17, (zmena záložného veriteľa na REGINA Invest, spol. s.r.o. ICO 36386324), R-1271/2018.
• Uznesenie Okresného súdu Bratislava III. č. 24C/141/2017-44 zo dňa 15.11.2017, (právoplatné dňa 19.12.2017, vykonateľné dňa 1.12.2017, Z-127/2018, pvz-127/18), ktorý nariaďuje zabezpečovacie opatrenie - zriadenie záložného práva v prospech Martiny Böhmovej nar. 20.03.1976 na nehnuteľnosti, pozemky parc.č. 1591/99, 1591/622 a na stavbu -rodinný dom s.č. 3266 na parc.č. 1591/622, Z-6671/2017, pvz 1733/2017.

Poznámka:
- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 21/2018 zo dňa 03.07.2018, P-344/2018.
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech Mgr. Martiny Böhmovej (nar. 20.3.1976) na pozemky p.č. 1591/99, p.č. 1591/622 a rodinného domu s.č. 3266 na p.č. 1591/622, na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava III sp.zn. 12C/550/2015, P - 87/2018, pvz-295/18
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- €
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11111111111
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 93405
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby podľa ZP č.131/2018 zo dňa 03.06.2018