Dražba nehnuteľností v obci Chotín v katastrálnom území Chotín

Katastrálne územie:
Chotín
Obec:
Chotín

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 28.06.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 024/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ildikó Bory, Eötvösa 1/20 94505 Komárno
D. Dátum konania dražby 28. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10,00 hodine
F. Kolo dražby opakovaná
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť:

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

katastrálne územie

obec

1674

Komárno

Chotín

Chotín

 

Pozemky:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m²/

charakteristika

3400/1

Záhrady

1433

 

3400/2

Zastavané plochy a nádvoria

195

 

3400/10

Zastavané plochy a nádvoria

50

 

3400/11

Zastavané plochy a nádvoria

21

 

3400/12

Zastavané plochy a nádvoria

576

 

            

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele č.:

Popis stavby/byt č.

Popis stavby/bytu:

327

3400/2

Rodinný dom

 

571

3400/11

Garáž

 

854

3400/10

Hospodárska budova

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 327 sa nachádza na pozemku parcelné číslo3400/2 v obci Chotín. Dom bol postavený v roku 1964, prístavba v roku1979,  je čiastočne podpivničený, zastavaná plocha je v tvare písmena „L“. Dom dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, komory, predsiene v pôvodnej stavbe s podpivničenou časťou a izba s technickou predsieňou v prístavbe. Základy sú železobetónové pásy, strecha je prevažne stanová, krov drevený, krytina ťažká škridlová, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, steny podzemného podlažia sú z monolitického betónu bez omietky, strop železobetónové, podlaha zo zeminy, schody z komory betónové, okná sú jednoduché, zavedená je elektroinštalácia, vstup do nadzemného podlažia je vonkajšími schodmi, steny sú murované klasickým spôsobom z prevažne z tehly, stropy sú drevené s omietnutým podhľadom, vonkajšie omietky sú vápenno cementové, čiastočne poškodené, vnútorné omietky vápenná hladké, vstupné dvere sú novšie bezpečnostné, interiérové dvere sú hladké, dyhované aj oblúkové drevené, okná sú prevažne drevené z euro profilov s izolačným dvojsklom opatrené interiérovými žalúziami, čiastočne drevené zdvojené, čiastočne plastové, povrchy podláh sú v izbách laminátové plávajúce s čiastočným poškodením, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, vykurovanie je ústredné, novší plynový kotol ÚK a ohrevu vody je inštalovaný v predsieni prístavby, radiátory sú oceľové panelové, doplnkové kúrenie je v obývacej izbe kozubom s otvoreným ohniskom, v kuchyni je novšia kútová kuchynská linka s nerezovým drezom, so zabudovanou plynovou varnou doskou a pečiacou rúrou typ Hotpoint Ariston, v kúpeľni je osadená obmurovaná a keramickým obkladom obložená plastová vaňa, znefunkčnená násilným poškodením, samostatný sprchovací kút, umývadlo, kombi záchod a rebríkový radiátor, vodovodné batérie sú pákové, steny sú po strop obložené keramickým obkladom, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, rozvodná drevená skrinka s automatickými ističmi, umiestnená na zadnej stene s prístupom z dvora, dom je zásobený obecnou pitnou vodou, vodomer vo vodomernej šachte, kanalizácia je zvedená do žumpy, vybudovaná je plynová prípojka, plynomer je v plechovej skrinke v predzáhradke, plot od ulice je murovaný, súčasťou je bránka a dvojkrídlová brána z kovových profilov, plot bočný a zadný je zo strojového pletiva, garáž s chlievmi za rodinným domom je jednoduchá stavba čiastočne poškodená, postavená na pozemku parcelné číslo 3400/10, strecha je sedlová, vráta zvlakové, podlahy z hrubého betónu, letná kuchyňa je postavená na pozemku parcelné číslo3400/11, stavba je jednoduchá murovaná so sedlovou strechou, dvere drevené zvlakové, okno jednoduché, k zadnej časti rodinného domu je pristavené prestrešenie z drevenej konštrukcie s pultovým prestrešením a krytinou z asfaltových šindľov, spevnené plochy tvoria betónové chodníky a plochy zo zámkovej dlažby. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo V-2770/12 z 22.08.2012 v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, úver č.:ZZ1 k ÚZ č.039/3005/12SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.CKN č.3400/1, 3400/2, 3400/10, 3400/11, 3400/12, na stavbu súp.č.327 na parc.č.3400/2, na stavbu súp.č.854 na parc.č.3400/10, na stavbu súp.č.571 na parc.č.3400/11.-pol.98/12
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 46 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Peter Kysucký
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nitrianska
b) Orientačné/súpisné číslo 33
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 26.10.1952
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 09/2018 vypracovanom znalcom: Ing. Miroslavom Tokárom
zo dňa: 20.02.2018 na sumu 47 600,00 € ( Štyridsaťsedemtisícšesťsto Eur)
)