Dražba nehnuteľností v obci Chtelnica v katastrálnom území Chtelnica

Katastrálne územie:
Chtelnica
Obec:
Chtelnica

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 63 225,00 EUR 20.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO096/17
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Tatra banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hodžovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 06
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00686930
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo
G. Predmet dražby

Súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

146

Piešťany

Piešťany

Chtelnica

Chtelnica

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1004/24

Zastavané plochy a nádvoria

224

1004/181

Záhrady

668

1004/237

Zastavané plochy a nádvoria

143

1004/238

Zastavané plochy a nádvoria

45

1004/239

Zastavané plochy a nádvoria

37

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

552

1004/237

10 rodinný dom

 

1004/238

  7 garáž

 

1004/239

20 letná kuchyňa

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Chtelnica

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Chtelnica, na pozemku parcelné číslo 1004/237, Štúrova ulica 21,súpisné číslo 552. Dom je situovaný na vedľajšej ulici obcou. Stavba domu pochádza z r. 1973, prístavba z r. 1988. Stavba je postavená v mierne svahovitom teréne. Z inžinierskych sietí je v obci vybudovaný rozvod elektrickej energie, kanalizácie, vody a plynu. Pozemky sú prístupné po spevnenej komunikácii. Životnosť podobného typu stavieb je 100 rokov.

Dispozičné riešenie:

Stavba rodinného domu obsahuje jednu bytovú jednotku. Vertikálne obsahuje podzemné a nadzemné podlažie. Na I. NP je veranda, predsieň, chodba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a štyri izby. V pivnici sú sklady, práčovňa, kotolňa, chodba.

Lokalita, kde sa stavba nachádza leží mimo hlavnej ulici obce, ktorá nie je zaťažená dopravou. Lokalita je tichá bez zaťaženia životného prostredia z hľadiska ostatného hluku a emisií. Obec má dobrú polohu v podhorí Malých Karpát, ktoré sú vyhľadávanou lokalitou pre rôzne rekreačné aktivity.  Z inžinierskych sietí je tu vybudovaný rozvod elektrickej energie, plynu, kanalizácie a vody. Chtelnica ako obec má nad 2000 obyvateľov, je tu vybudovaná základná občianska vybavenosť, škola,  je tu obecný úrad, kostol a kultúrny dom.

Vzdialenosť do Trnavy 25 km, do Piešťan 20 km, čo dáva predpoklad zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností, pretože dopravné spojenie s okresným mestom je veľmi dobré po ceste.

Garáž na p.č.1004/238

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Na ľavej strane pozemkov za stavbou rodinného domu je postavená garáž z r. 1988, parc. č. 1004/238. Životnosť porovnateľných stavieb je 80 rokov.

Dispozičné riešenie:

Jedno státie pre osobné motorové vozidlo.

Letná kuchyňa na p.č.1004/239

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Stavba vedľajšej stavby bola postavená v roku 1977.

Dispozičné riešenie:

Letná kuchyňa, WC a skladové plochy

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 146, katastrálne územie Chtelnica účastníci právneho vzťahu č. 1 a č. 2:

POZNÁMKY:
P 210/2017 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Tatra bankou a.s. Bratislava IČO: 00 686 930 , dobrovoľnou dražbou , zo dňa 28.4.2017 - /V 2703/2017/ - 430/2017,

P-397/2017-Poznamenáva sa:platiťsaoplatí s.r.o.Bratislava ( ičo 45684618)-Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO096/17 zo dňa 21.8.2017(v KN 24.8.)-1444/17

P 444/2017 - Oznámenie o opakovanej dobrovolnej dražbe, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o. Bratislava, IČO: 45684618, dátum konania dražby 17.10.2017 - 1608/2017,

ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Tatra banky a.s. Bratislava, IČO: 00 686 930 na pozemky parcel.č. 1004/24, 1004/181, 1004/237, 1004/238, 1004/239, rod. dom s.č. 552 na parcele číslo 1004/237, stavba - garáž na parcele číslo
1004/238 a stavba - letná kuchyňa na parcele číslo 1004/239 k úveru, podľa záložnej zmluvy vklad V 2703/2014 účinný 19.9.2014 - 230/2014,

INÉ ÚDAJE
Rozhodnutie o zmene druhu pozemku Č.s. OU-PN-PLO-2014/004917 - Okr.úrad Piešťany - pozem. odbor - 206/2014
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 109/2018 zo dňa 09.06.2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 84 300,00 EUR
K. Najnižšie podanie 63 225,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 200,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 2923862062/1100, IBAN: SK18 1100 0000 0029 2386 2062, SWIFT (BIC): TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol (VS): 9617 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.09.2018 o 09:30 hod. Obhliadka 2: 19.09.2018 o 09:30 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Štúrova 552/21, 922 05 Chtelnica.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava