Dražba nehnuteľností v obci Čierna v katastrálnom území Čierna

Katastrálne územie:
Čierna
Obec:
Čierna

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 152/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby V priestoroch Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11/A, / salónik Rondo/, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby 3
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Trebišov - odbor katastrálny na liste
vlastníctva č. 157, obec Čierna a kat. úz. Čierna ako:
- stavba s. č. 121 na parcele reg. „C“ č. 335 – rodinný dom;
- parcela reg. „C“ č. 335 vo výmere 547 m2 – zastavané plochy a nádvoria;
- parcela reg. „C“ č. 336 vo výmere 422 m2 – záhrady;
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 121 na p.č. 335, ul. Hlavná 66, v obci Čierna.
Umiestnenie stavby:
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 121 na parc. č. 335, s dvoma nadzemnými podlažiami, na ul.
Hlavná 66, v obci Čierna.
Dispozičné členenie:
V 1.n.p. sa nachádza predsieň, chodba so schodiskom, chodba, kuchyňa, 3 x sklad a jedna miestnosť, 2.n.p. sa
nachádza chodba, WC, kúpeľňa, kuchyňa, komora, tri izby, terasa.
Stavebno-technický popis:
Základy kamenné, nosná konštrukcia domu murovaná z rôznych materiálov hr. do 40 cm, strop v 1.n.p.
železobetónový, v 2.n.p. drevený trámový s podhľadom, strecha manzardová, krytina AZC, klampiarske
konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy, parapety, fasádne omietky brizolitové, obklad keramický 2 x, schody
do 2.n.p. betónové, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kúpeľne, vane, kuchyne 2 x, dvere hladké plné
alebo presklené - prevažná časť chýba, okná drevené dvojité v 2.n.p. s vonkajšími roletami, podlahy obytných
miestností vlysy - vytrhané, podlahy ostatných miestností v 1.n.p. prevažne cementový poter, v 2.n.p. dlaždice a
betón, vykurovanie bolo ústredné, radiátory chýbajú, kotol chýba, zdroj teplej vody zásobníkový chýba,
elektroinštalácia svetelná - poškodená, vypínače a zásuvky chýbajú, kanalizácia, rozvod studenej a teplej vody.
Vnútorné vybavenie:
V 1.n.p. v kuchyni bez vybavenia, v 2.n.p. v kuchyni bez vybavenia, v kúpeľni vaňa a umývadlo - poškodené,
batérie chýbajú, splachovací záchod.Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne
porovnateľného vyhotovenia.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom bol napojený na elektrinu, obecný vodovod a plyn, kanalizácia napojená na žumpu. Plynomer,
elektromer aj vodomer odpojený. Na základe prehlásenia, ako aj potvrdenia Obce Čierna bola stavba postavená
v roku 1963. Údržba značne zanedbaná - murivo navlhnuté, popraskané, vnútorné aj vonkajšie omietky na
mnohých miestach poškodené, opadané, podlahy poškodené, vlysy vytrhané, elektroinštalácia nefunkčná, okná
časť rozbitá a otvorená, dvere poškodené, krytina poškodená, do stavby zateká. Stavba sa nevyužíva, potrebná
je okamžitá rozsiahla oprava. Opotrebenie znalec stanovuje lineárnou metódou, životnosť vzhľadom na zlý
technický stav prvkov dlhodobej životnosti a zanedbanú údržbu znalec znižuje na 70 rokov (budovy pre bývanie
murované hr. 30 až 45 cm - životnosť 80-100 rokov).

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 157
- Záložné právo PSS,a.s. IČO:31335004 so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava k nehnuteľnostiam v
časti A-na pozemky parc. č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s. 121 na parc. č. 335, zapísané v
registri V-275/10,č.z.21/10.
Z-1942/2015 - Zmluva o postúpenie pohľadávky č.60/2015 v prospech postupníka PRIVATdebt s.r.o.,
IČO: 45 322 571, Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, na základe zmluvy zo dňa 01.10.2015, č.z.79/15.
- Exekútorský úrad Nitra- súdny exekútor JUDr. Miroslav Šupa, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra- Exekučný
príkaz č.EX 2591/2010-13 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na rodinný
dom č.s. 121 na parc.č. 335 a na poz. parc.č. 335, 336, zo dňa 4.4.2011 vedené v reg. Z-476/11 -15/11
- Exekútorský úrad Brezno- súdny exekútor JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. M.R. Štefánika 11, 977 01
Brezno - Exekučný príkaz č.EX 275/2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335 a na poz. parc.č. 335, 336, zo dňa 22.11.2011 vedené v reg. Z-
1786/2011-59/2011.
Poznámky:
- Exekútorský úrad Brezno- súdna exekútorka JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. M.R. Štefánika 11, 977 01
Brezno- Upovedomenie o začatí exekúcie č.EX 275/11 zriadením exekučnéhozáložného práva na rodinný
dom č.s. 121 na parc.č. 335 a na poz. C-KN parc.č. 335, 336, zo dňa 14.6.2011 vedené v reg. P-299/11 -
28/11
- Exekútorský úrad Košice- súdna exekútorka JUDr. Denisa Regináčová Mihalová,Moyzesova 34, 040 01
Košice- Upovedomenie o začatí exekúcie č.EX 2064/2013-30 zriadením exekučného záložného práva na
rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335 a na poz.C-KN parc.č. 335, 336, zo dňa 27.3.2014 vedené v reg. P-
222/2014-11/2014
- Exekút. úrad Michalovce, súdny exekút. JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce -
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľn. č. EX 1889/2014-15, pozemky registra C na
parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s.121 na parc.č. 335, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa
17.07.2014,č.z.77/14
- P-548/2014- Dražobná spoločnosť, a.s., IČO:35849703, Gunduličova 3, 811 05 Bratislava -Oznámenie o
dražbe č. Zn. 645/2014 na nehnuteľností pozemky reg. C na parc. č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom
č.s.121 na parc. č. 335, v podiele 1/1, zo dňa 07.10.2014.
- P-548/2014 - Dražobná spoločnosť, a.s., IČO: 35 849 703, Gunduličova 3, 811 05 Bratislava
- Osvedčenie o priebehu dražby N - 2544/2014 na nehnuteľností pozemky registra C na
parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335, v podiele 1/1, zo dňa27.11.2014.
P - 86/2015 - Dražobná spoločnosť, a.s., IČO: 35 849 703, Gunduličova 3, 811 05 Bratislava
- Osvedčenie o priebehu dražby N - 389/2015 na nehnuteľností, pozemky registra C na
parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335, pod B1 v podiele 1/1, zo dňa
23.02.2015.P-175/2016
- Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt.
Nálepku č. 8, 071 01 Michalovce -Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX
289/2016 - 10 a zriadenímexekučného záložného práva v prospech Intrum Justitia Debt Finance AG,
Alpenstrasse 2,CH-6300 Zug, Švajčiarsko, pozemky registra C na parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný
dom č.s. 121 na parc.č. 335, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 08.04.2016, č.z.82/16.
- P-330/2016-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva PRIVATdebt s.r.o., IČO: 45 322 571,
Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, pozemky registra C na parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s.
121 na parc.č. 335, zo dňa 30.05.2016-č.z. 313/2016
- P - 11/2017 - Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová č. 3, 040
01 Košice - Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľn. č. EX 965/2014-10 v
prospech Východoslovenská energetika Holding a.s., IČO:36 211 222, Mlynská 31, 042 91 Košice,
pozemky registra C na parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335, pod B1 v
podiele 1/1, zo dňa 10.01.2017, č.z. 3/17
- P-55/2017 - Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075
01 Trebišov - Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č. EX 1787/15-11 na nehnuteľností
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, pozemky
registra C na parc.č. 335, 336 a stavba ako rodinný dom č.s. 121 na parc.č. 335, pod B1 v pod. 1/1, zo
dňa 14.02.2017, č.z.10/17.
- P-149/2018-Aukčný Dom s.r.o. Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec,-Oznámenie o II
.opakovanej dobrovoľnej dražbe PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec IČO:
45322571 k stavbe s.č. 121 na parc.č. 335, a poz.CKN 335,336 zo dňa 11.05.2018-č.z.30/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 46/2018 vypracovaný znalcom Ing. Iveta
Weissová zo dňa 22.03.2018 na sumu 5700,00 € (slovom Päťtisícsedemsto eur ).