Dražba nehnuteľností v obci Čierna nad Tisou v katastrálnom území Čierna nad Tisou

Katastrálne územie:
Čierna nad Tisou
Obec:
Čierna nad Tisou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD 136/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Administratívna budova, Hlavná 787/87, 077 01 Kraľovský Chlmec, miestnosť C 211, 1. posch. vo dvore časti budovy "C" (Dom Maďarskej Komunity Medzibodrožia)
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 10:20 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
656

Okres: Trebišov
Obec: Čierna nad Tisou
Katastrálne územie: ČIERNA NAD TISOU

Okresný úrad – katastrálny odbor: Trebišov

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby (popis stavby – Bytový dom ul. Záhradná 193):

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu:

Bytový dom / Byt, číslo: 7, vchod: 1, 3.p.

193

522/59

452/10000

         

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 193 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.7 sa nachádza vo vchode č.1 na treťom  obytnom poschodí, dispozične  pozostáva z dvoch obytných  miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí - vstupná chodba, kuchyňa,  kúpeľňa, samostatné WC a v suteréne pivnica. Podlahová plocha bytu je 67,87 m2, z toho podlahová plocha pivnice je 2,10 m2. Steny a stropy v byte sú povrchovo upravené pôvodnou vápennou hladkou omietkou opatrenou maľbou, okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené, opatrené dvojsklom, dvere sú drevené plné alebo z časti presklené, osadené v kovových zárubniach, vstupné dvere do bytu sú plné drevené, podlahy v celom byte  sú povrchovo upravené PVC podlahovinou, na loggii je terazzová dlažba. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné zabezpečované panelovými oceľovými radiátormi a oceľovými rúrovými rozvodmi, ktoré sú napojené na rozvody ÚK bytového domu a na vlastnú plynovú kotolňu, teplá úžitková voda v byte je riešená pozinkovanými rozvodmi vody z vlastnej kotolne. Bytové jadro s kúpeľňou a WC je pôvodné umakartové s pôvodnými rozvodmi teplej a studenej vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom a spoločnou sprchovacou pákovou batériou, steny sú pôvodné umakartové bez povrchovej úpravy. V samostatnom WC je splachovací záchod a prístup k inštalačnému jadru, steny sú pôvodné umakartové bez povrchovej úpravy. Kuchyňa - v čase obhliadky znalcom je bez  kuchynskej linky (demontovaná), je tu len plynový sporák a vodovodná páková batéria, stena pri linke a sporáku je povrchovo upravená keramickým obkladom. Vo vstupnej chodbe je zabudovaná vstavaná skriňa a časť stien je obložená dreveným obkladom a doskami Deos.

Bytový dom so súpisným číslom 193 sa nachádza na ulici Záhradná na parc.č.522/59, v zastavanom území mesta Čierna nad Tisou, katastrálne územie Čierna nad Tisou, okres Trebišov. Bytový dom súp.č.193  bol daný do užívania v roku 1982. Bytový dom je prístupný po miestnych spevnených sídliskových komunikáciách ulice Záhradná a Zimná . V okolí bytového domu sa nachádzajú kompletné inžinierske siete - verejný mestský vodovod, mestská kanalizácia, STL plynovod, NN rozvody a telekomunikačné rozvody, bytový dom je primerane udržiavaný a byty prešli prevodom do vlastníctva nájomníkov.

Stavebnotechnický popis bytového domu súp.č.193 :

Bytový dom súp.č.193 má suterén na úrovni okolitého terénu s pivničnými priestormi a spoločnými zariadeniami domu, prvé až ôsme poschodie je obytné bez podkrovia. Bytový dom má štyri sekcie so samostatnými vchodmi a s prístupom z ulice Záhradná, podlažia sú prepojené vnútorným dvojramenným schodiskom povrchovo upraveným PVC podlahovinou, na podestách a medzipodestách je keramická dlažba, v každej sekcii je osobný výťah so strojovňou umiestnenou na streche bytového domu. Objekt je založený na základových betónových roštoch, pásoch a na pilotách, obvodové konštrukcie prízemia sú železobetónové, v ostatných podlažiach sú panelové montované pórobetónové celoštátne unifikované o hrúbke muriva 30 cm bez vonkajšieho zateplenia fasády, vnútorné priečky sú zo železobetónových panelov, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, strecha je jednoplášťová rovná s tepelnou izoláciou a s krytinou z asfaltových pritavovaných pásov s úplnými klampiarskymi konštrukciami. Vonkajšie úprava sokla suterénu je farebným náterom, vnútorné omietky suterénu s pivnicami sú pôvodné vápenné opatrené maľbou, okná sú pôvodné kovové opatrené dvojsklom, vstupné dvere do vchodu sú nové plastové. Okná v bytovom dome sú prevažne plastové, dvere v bytovom dome sú drevené hladké plné osadené v kovových zárubniach, vchodové dvere sú nové plastové s novou signalizáciou. V bytovom dome sú zrealizované rozvody elektroinštalácie, zemného plynu, slaboprúdu a ústredného vykurovania, rozvody teplej a studenej vody. Vykurovanie a príprava teplej vody je z vlastnej plynovej kotolne osadenej v suteréne bytového domu, oceľovými rúrovými rozvodmi ÚK a oceľovými článkovanými a panelovými radiátormi, bytový dom je opatrený bleskozvodom.

Bytový dom je v pôvodnom stave, primerane udržiavaný, spoločné priestory a schodisko sú v pôvodnom stave bez podstatných stavebných úprav. Na bytovom dome v čase obhliadky nebolo zistené zamákanie, podstatné praskliny ani poruchy stavebných konštrukcii a prvkov dlhodobej a krátkodobej životnosti.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Návrh na zápis záložného práva podľa zákona 182/1993 Z.z. v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov , Záhradná ' IČO: 42 097169 so sídlom Záhradná 193, Čierna nad Tisou, na bytový dom č.s.193 na parc.č. 522/59, zo dňa 17.10.2008, zapísané v registri Z - 1071/08, č.z.299/08

Záložné právo SS,a.s.IČO:00151653 so sídlom Suché mýto 4,81607 Bratislava k nehnuteľnostiam k bytu č.7 na 3 poschodí vo vchode č.1 bytového domu č.s.193 na parc.č.522/59 a podiel 452/10000 na spol.častiach a
spoločných zariadeniach domu -zapísané v registri V-1111/07-5/08

Z-2022/2015 - Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce - Exekučný príkaz č. EX 2651/2015-12 zriadením exekučného záložného práva, v prospech Spoločenstvo 'Záhradná', Záhradná 193, 076 43 Čierna nad Tisou, na byt č. 7 na 3. posch. vo vchode č.1 v bytovom dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 452/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu, pod B-7, zo dňa 18.11.2015.

Z-2124/2016 - Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice - Exekučný príkaz o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 2920/16 zriadením exekučného záložného práva, v prospech Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, na byt č. 7 na 3. posch. vo vchode č.1 v bytovom dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 452/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu, pod B-7, zo dňa 7.11.2016-č.z.447/2016

Z-315/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava - Exekučný príkaz o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 5231/2016 zriadením exekučného záložného práva, v prospech TELERVIS PLUS a.s. Staré Grunty 7, Bratislava, na byt č. 7 na 3. posch. vo vchode č.1 v bytovom dome č.s.193 na parc.č. 522/59 a podiel 452/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu, pod B-7, zo dňa 20.02.2017-č.z.34/2017

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 5.310,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxx d) PSČ xxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 191/2017, ktorý vypracoval Ing. Pavol Šoltýs, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností. Dátum vypracovania znaleckého posudku 24.01.2018. Cena podľa znaleckého posudku 5.900 EUR.