Dražba nehnuteľností v obci Čierna nad Tisou v katastrálnom území Čierna nad Tisou

Katastrálne územie:
Čierna nad Tisou
Obec:
Čierna nad Tisou

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.06.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 158/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 25. 06. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 414                   Ostatné plochy                                          o výmere 1471 m2

parc. č. 415                   Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 650 m2

parc. č. 416/1              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 10195 m2

parc. č. 416/2              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 96 m2

parc. č. 416/3              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 36 m2

parc. č. 416/4              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 622 m2

parc. č. 416/5              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 409 m2

parc. č. 416/6              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 97 m2

parc. č. 416/7              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 52 m2

parc. č. 416/8              Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 20 m2

parc. č. 417                   Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 399 m2

parc. č. 418                   Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 408 m2

parc. č. 419                   Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 939 m2

Stavby

súp. č. 484                    Kuchynsko-jedálenský blok                        na parc. č. 415

súp. č. 485                    Ubytovňa I,Ubytovňa II,Soc. Zariadenie na parc. č. 419

súp. č. 486                    Administratívna budova                               na parc. č. 418

súp. č. 487                    Administratívna budova                               na parc. č. 417

súp. č. 488                    Garáž nákladných automobilov                 na parc. č. 416/2

Nehnuteľnosť so súp. č. 488, garáž nákladných automobilov, postavená na          parc. č. 416/2 bola v minulosti odstránená

súp. č. 489                    Dielňa údržby                                                   na parc. č. 416/3

Nehnuteľnosť so súp. č. 489, dielňa údržby, postavená na parc. č. 416/3 bola v   minulosti odstránená

súp. č. 490                    Skladová hala                                                    na parc. č. 416/4

súp. č. 491                    Dielne                                                                  na parc. č. 416/6

súp. č. 492                    Budova pre ošípané                                       na parc. č. 416/7

súp. č. 493                    kotolňa                                                               na parc. č. 416/8

Nehnuteľnosť so súp. č. 493, kotolňa, postavená na parc. č. 416/8 bola v               minulosti odstránená

súp. č. 494                    Sklad                                                                    na parc. č. 416/5

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 107, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot 1. plechový, plot 2. plechový.

H. Opis predmetu dražby

Popis kuchynsko - jedálenského bloku so súp. č. 484

Predmetom ohodnotenia je stavba – Kuchynsko - jedálenský blok č. s. 484 na parc. 415. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1954 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, verejný plynovod a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením:     Prízemná jednopodlažná budova v ľavej časti areálu kasárni prístupná po areálovej komunikácii. Je založená na betónových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, omietnutý, strecha sedlová, krov drevený s nosnou konštrukciou z drevených väzníkov, strešná krytina plechová opatrená náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, okná drevené zdvojené, dvere hladké plné v oceľových zárubniach, podlahy tvoria keramická dlažba a podlahovina PVC, v kuchyni a v sociálnych miestnostiach je keramický obklad. V budove je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia, zemný plyn. Vykurovanie je ústredné s oceľovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná a motorická, v kuchyni je inštalovaná vzduchotechnika, vonkajšia úprava povrchov zo striekaného brizolitu, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká omietka, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis ubytovne I, ubytovne II, soc. zariadenia so súp. č. 485

Predmetom ohodnotenia je stavba - Ubytovňa a sociálne zariadenie č. s. 485 na parc. 419. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1954 ako súčasť areálu kasárni, v r. 1970 bola pristavaná prístavba. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy, verejný plynovod a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Jedná sa o jednopodlažnú budovu dvoch Ubytovní l a II, nachádzajúcich sa vľavo od vstupu do areálu kasárni Biel, prístupná z areálovej spevnenej komunikácie. Dve ubytovne pôvodne vybudované samostatne boli v roku 1970 prepojené prístavbou sociálnych zariadení. Základy tvoria betónové pásy, zvislé nosné konštrukcie murované hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, strecha šikmá sedlová, krov drevený z väzníkov, strešná krytina z pozinkovaného plechu opatreného náterom, vonkajšia povrchová úprava obvodových stien zo striekaného brizolitu s keramickým soklom do výšky 500 mm, vnútorné omietky vápenné štukové, na podlahe v chodbách je terazzová dlažba, v obytných miestnostiach podlahovina PVC, okná drevené zdvojené, dvere hladké plné v oceľových zárubniach, v priestoroch sociálnych zariadení je keramická dlažba a obklad, v objekte sú rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia, kanalizácia, elektroinštalácia svetelná, vykurovanie ústredné s liatinovými a plechovými radiátormi, na chodbe je drevotrieskový obklad stien výšky 1500 mm, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, objekt je vybavený bleskozvodom. V roku 1970 boli obidve ubytovne prepojené jednopodlažnou prístavbou sociálnych zariadení a tak spolu tvoria jeden celok. Základy sú betónové, obvodové murivo hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom, na podlahách je keramická dlažba, na stenách sociálnych miestností je keramický obklad, v objekte sú rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaného potrubia, kanalizácia, elektroinštalácia svetelná, vykurovanie ústredné s liatinovými a plechovými radiátormi, v sociálnej časti je 8*WC, 6*pisoár, 2*sprcha, 8*keramické umývadlo a 2*bidet.

 

Popis administratívnej budovy so súp. č. 486

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 486 na parc. 418. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1954 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Prízemná jednopodlažná budova vpravo od vchodu areálu kasární. Budova je založená na betónových monolitických základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom s omietkou, krov drevený z drevených väzníkov, strecha sedlová, strešná krytina plechová s náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, na vonkajších stenách je striekaný brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, okná drevené zdvojené, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere oceľové hliníkové, podlaha na chodbe z terazzovej dlažby, v miestnostiach drevené vlysy a podlahovina PVC, v sociálnych zariadeniach je na podlahe keramická dlažba, na stenách keramický obklad, v chodbe je drevotrieskový obklad výšky 1400 mm. V budove je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, ústredného kúrenia s radiátormi oceľovými panelovými, elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis administratívnej budovy so súp. č. 487

Predmetom ohodnotenia je stavba - Administratívna budova č. s. 487 na parc. 417. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1954 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. . Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Prízemná jednopodlažná budova v juhozápadnej časti areálu kasárni. Budova je založená na betónových monolitických základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom s omietkou, krov drevený z drevených väzníkov, strecha sedlová, strešná krytina plechová s náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, na vonkajších stenách je striekaný brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, okná drevené zdvojené, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere oceľové hliníkové, podlaha na chodbe z terazzovej dlažby, v miestnostiach drevené vlysy a podlahovina PVC, v sociálnych zariadeniach je na podlahe keramická dlažba, na stenách keramický obklad. V chodbe je drevotrieskový obklad výšky 1400 mm. V budove je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, ústredného kúrenia s radiátormi oceľovými panelovými, eIektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis skladovej haly so súp. č. 490

Predmetom ohodnotenia je stavba - Skladová hala č. s. 490 na parc. 416/4. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1986 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola z časti zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť konštrukcií chýba. V čase funkčnosti bola napojená iba na elektrorozvod. Prípojka nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v malej časti dvojpodlažná, s časti so zbúraným stropom, v čase obhliadky priestory bez užívania. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Jednoloďová hala zmontovaná zo železobetónového skeletu, opláštená plynosilikátovými tvárnicami, na štítových stenách je použité murivo hr. 300 mm, vonkajšia povrchová úprava je Dikoplast, vnútorné povrchové úpravy z vápennej hladkej omietky, budova je založená na betónových monolitických pätkách a základových pásov, strop tvorí zateplená zavesená stropná konštrukcia z AC panelov, strecha je zo železobetónových panelov, strešná krytina z ťažkých asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, schodisko oceľové, vráta oceľové skladacie so zateplením, okná drevené s jedným zasklením, vykurovanie elektrickými akumulačnými kachľami v dvoch miestnostiach pre obsluhu, okenné otvory sú vyplnené sklobetónovými tvarovkami, na podlahe je betónová mazanina, v miestnostiach obsluhy podlahovina PVC, elektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis dielne so súp. č. 491

Predmetom ohodnotenia je stavba - Dielne č. s. 491 na parc. 416/6. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1978 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Prízemná jednopodlažná budova v pravej časti areálu kasárni, prístupná po areálovej komunikácií. Budova je založená na betónových monolitických základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom s omietkou, krov drevený z drevených väzníkov, strecha sedlová, strešná krytina plechová s náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, na vonkajších stenách je hladká omietka, vnútorné omietky vápenné hladké, okná drevené zdvojené a jednoduché, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, vráta oceľové, podlahy cementový poter a PVC. V budove je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, eIektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis budovy pre ošípané so súp. č. 492

Predmetom ohodnotenia je stavba - Budova pre ošípané č. s. 492 na parc. 416/7. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1978 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na vlastný vodovod, kanalizáciu do vlastnej žumpy a elektrorozvod. Žiadna z prípojok nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Prízemná jednopodlažná budova v pravej južnej časti areálu kasárni, prístupná po areálovej komunikácií. Budova je založená na betónových monolitických základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. 300 mm, strop nie je, krov drevený z drevených väzníkov, strecha sedlová, strešná krytina plechová s náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, na vonkajších stenách je hladká omietka, vnútorné omietky vápenné hladké, okná oceľové jednoduché, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, vráta drevené, podlahy cementový poter. V budove je rozvod studenej vody, kanalizácie, eIektroinštalácia svetelná, objekt je vybavený bleskozvodom.

 

Popis skladu so súp. č. 494

Predmetom ohodnotenia je stavba - Sklad č. s. 494 na parc. 416/5. Podľa predložených dokladov budova bola postavená v roku 1954 ako súčasť areálu kasárni. Budova niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, v čase obhliadky bola zdevastovaná, vybavenie vykradnuté, časť strechy, stropov a časť konštrukcií chýba, svojim stavom ohrozuje okolie. V čase funkčnosti bola napojená na elektrorozvod. Prípojka nie je funkčná, v teréne nebola identifikovaná. Dispozičné riešenie: Stavba má jedno nadzemné podlažie, v čase obhliadky priestory bez užívania, zapratané vybúranými stavebnými hmotami a odpadom. Technický popis vyhotovenia pred poškodením: Prízemná jednopodlažná budova v pravej časti areálu kasárni, prístupná po areálovej komunikácií. Budova je založená na betónových monolitických základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. 300 mm, strop drevený trámový s rovným podhľadom s omietkou, krov drevený z drevených väzníkov, strecha sedlová, strešná krytina plechová s náterom, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné, na vonkajších stenách je hladká omietka, vnútorné omietky vápenné hladké, okná drevené jednoduché, dvere hladké plné osadené v oceľových zárubniach, vráta nie sú, podlahy cementový poter a PVC. V budove je rozvod iba eIektroinštalácia svetelná a motorická, objekt je vybavený bleskozvodom, vykurovanie akumulačnými kachľami.

 

Popis pozemkov

LV č. 107, pozemok, parcely č.: 414 - ostatné plochy o výmere 1471 m2, 415 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 650 m2, 416/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 10195 m2, 416/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2, 416/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, 416/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 622 m2, 416/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 409 m2, 416/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2,  416/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, 416/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, 417 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2, 418 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2 a 419 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 939 m2, rovinaté pozemky na okraji obce Bieľ, v k. ú. Čierna nad Tisou, podľa zápisu na liste vlastníctva mimo  zastavaného územia obce, stavebnej zrastené s obcou Bieľ, s možnosťou napojenia na elektro a zemný plyn, vodovod a kanalizácie v mieste ohodnocovaných pozemkov nie je. Pozemky v minulosti tvorili areál bývalých kasárni, v čase obhliadky areál nebol užívaný, veľmi schátraný, časť objektov je čiastočne zbúraná, nehnuteľnosti sú voľne prístupné. Areál je prístupný verejnou miestnou komunikáciou obce Biel, v okolí prevláda zástavba rodinných domov a poľnohospodárskych pozemkov, v bezprostrednom okolí sa nachádza železničná trať. Negatívnym účinkom je skutočnosť, že na pozemkoch sa nachádza komunálny odpad, vybúrané stavebné hmoty z objektov, pozemky sú bez údržby, zarastené burinou a náletovými drevinami.

Na LV č. 107 sú zapísané stavby: garáž nákladných automobilov so súp. č. 488 na pozemku parc. č. 416/2, dielňa údržby so súp. č. 489 na pozemku parc. č. 416/3 a kotolňa so súp. č. 493 na pozemku parc. č. 416/8. Pri obhliadke znalec zistil, že tieto budovy sa na pozemkoch parc. č. 416/2, parc. č. 416/3 a parc. č. 416/8 nenachádzajú, boli v minulosti odstránené.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s, IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava k nehnuteľnostiam v časti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc. č. 415, ubytovňa I,obytovňa II, Soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc. č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc. č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc. č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc. č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc. č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, v podiele 1/1, zo dňa 21.10.2010, zapísané v registri V657/10, č.z.399/10.
2, Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 603/2011 -26, na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 14.12.2011, zapísané v registri Z - 1917/2011, č.z.443/11
3, Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Nám. SNP 6/11, 960 01 Zvolen - Exekučný príkaz o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekuč. záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1930/12-73, na pozemky reg. C parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko - jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 7.1.2013, zapísané v registri Z-91/13-27/2013-Opravný exekučný príkaz č.Ex 1930/2012 vedené v registri Z-136/2013-49/2013
4, Exekút. úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Mária Hlavňová, Hlavná 115, 040 01 Košice - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1956/11 na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko - jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 23.08.2013, zapísané v registri Z - 1402/2013-455/2013
5, Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 890/2012 - 14, na pozemky registra C parc.č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, podB1 v pod. 1/1, zo dňa 06.006.2013, zapísané v registri Z - 117/2014, č.z.20/14
6, Z-1115/2014-DÚ-Košice, pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/15, 076 36 Trebišov-Rozhodnutie o určení záložného práva č.9800503/5/3137384/2014/Tott na nehnuteľnosti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, obytovňa II, soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc.č. 418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc.č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc.č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc.č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc.č. 416/5, pod B1 v podiele 1/1, zo dňa 27.06.2014vykonateľné dňa 03.07.2014. Z - 1286/2014 - právoplatnosť nadobudlo dňňa 18.07.2014.
7, Z-1116/2014-DÚ-Košice, pobočka Trebišov, Jána Husa 1925/15, 076 36 Trebišov-Rozhodnutie o určení záložného práva č.9800503/5/3139169/2014/Tott na nehnuteľnosti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, obytovňa II, soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc.č. 418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc.č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc.č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc.č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc.č. 416/5, pod B1 v podiele 1/1, zo dňa 27.06.2014vykonateľné dňa 03.07.2014. Z - 1287/2014 - Právoplatnosť nadobudlo dňa 18.07.2014.
POZNÁMKY:
1, Exekút. úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 07501 Trebišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľn. a zriaden. exekuč. záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 603/2011 - 16, na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko - jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 02.09.2011, zapísané v registri P - 537/2011, č.z.384/11
2, Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 890/2012-8, na pozemky reg. C parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko - jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 31.08.2012, zapísané v registri P 441/12, č.z.250/12.
3, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s, IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava-Oznámenie o začatí výkonu zmluvného záložného práva k nehnuteľnostiam v časti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc. č. 415, ubytovňa I,obytovňa II, Soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc. č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc. č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc. č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc. č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc. č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, v podiele1/1, zo dňa 30.11.2012, zapísané v registri P-624/2012-376/2012
4, Exekútorský úrad Zvolen, súdny exekútor Mgr. Eva Uhaľová, Nám. SNP 6/11, 960 01 Zvolen - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekuč. záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1930/12-68, na pozemky reg. C parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko - jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, ubytovňa II, Soc. zariadenie č.s.485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s.488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s.494 na CKN parc. č. 416/5, pod B1 v pod. 1/1, zo dňa 31.08.2012, zapísané v registri P 441/12, č.z.250/12-Opravn upovedomenie o exekucii č.Ex 1930/2012 vedené v registri P46/2013-48/2013
5, Dražobná spoločnosť, a.s, IČO: 35849703, so sídlom Gunduličova 3, 811 05 BratislavaOznámenie o konaní dobrovoľnej dražby k nehnuteľnostiam v časti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc. č. 415, ubytovňa I,obytovňa II, Soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc. č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc. č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc. č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc. č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc. č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, v podiele 1/1, zo dňa 20.12.2013, zapísanév registri P832/2013-636/2013
6, Dražobná spoločnosť, a.s, IČO: 35 849 703, so sídlom Gunduličova 3, 811 05 Bratislava Osvedčenie o priebehu dražby k nehnuteľnostiam v časti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc.č. 415, ubytovňa I, obytovňa II, soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc.č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc.č. 418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc.č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc.č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc.č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc.č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc.č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc.č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc.č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc.č. 416/5, pod B1 v podiele 1/1, zo dňa 27.01.2014, zapísané v registri P - 58/2014, č.z.33/14
7, Návrh na zápis poznámky RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.so sídlom Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec-o vydanie predbežného opatrenia Okresného súdu v Bratislave pod sp.zn.35Cb/66/2014o určenie neplatnosti zmluvy o zriadení zál práva k nehnuteľnostiam v súlade § 39 zákona č.162/1995 Z.z. o
katastri zo dňa 16.5.2014 vedené v registri P291/2014
8, P-165/2018-Dražobník,s.r.o. IČO: 36764281, so sídlom Hviezdoslavova 6, 040 01 KošiceOznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby č. 158/2017 dňa 25.06,2018 k nehnuteľnostiam v časti A - na pozemky CKN parc. č. 414, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 416/8, 417, 418, 419 a stavby ako kuchynsko-jedálenský blok č.s. 484 na CKN parc. č. 415, ubytovňa I,obytovňa II, Soc. zariadenie č.s. 485 na CKN parc. č. 419, administratívna budova č.s. 486 na CKN parc. č.418, administratívna budova č.s. 487 na CKN parc. č. 417, garáž nákladných automobilov č.s. 488 na CKN parc. č. 416/2, dielňa údržby č.s. 489 na CKN parc. č. 416/3, skladová hala č.s. 490 na CKN parc. č. 416/4, dielne č.s. 491 na CKN parc. č. 416/6, budova pre ošípané č.s. 492 na CKN parc. č. 416/7, kotolňa č.s. 493 na CKN parc. č. 416/8, sklad č.s. 494 na CKN parc. č. 416/5, v podiele 1/1, zo dňa 08.06.2018-č.z.181/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 20.300,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 20.300,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 40.618,57 €