Dražba nehnuteľností v obci Čierna nad Tisou v katastrálnom území Čierna nad Tisou

Katastrálne územie:
Čierna nad Tisou
Obec:
Čierna nad Tisou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 2.180,00 € 03.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 028/12-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba (1.kolo)
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 511 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Čierna nad Tisou, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 14 na prízemí vo vchode 1 obytného domu na ul. Obrancov mieru so súpisným číslom 178, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 37; právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 178 nie je evidovaný na liste vlastníctva,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 425/10000,

 (ďalej len "predmet dražby").

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 14 na prízemí bytového domu so súp.č. 178 na ul. Obrancov mieru v Čiernej nad Tisou

Byt č. 14 sa nachádza na prízemí bytového domu č.s. 178, na ul. Obrancov mieru, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchynský kút, kúpeľňa.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súpisným číslom 178 na ul. Obrancov mieru v Čiernej nad Tisou

Bytový dom je murovaný, má prízemie a tri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové, v byte drevené zdvojené - poškodené, poškodené klampiarske konštrukcie, podlahy, vonkajšie a vnútorné omietky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 14 na prízemí bytového domu so súp.č. 178 na ul. Obrancov mieru v Čiernej nad Tisou

Byt je v pôvodnom, značne zanedbanom stave, v súčasnosti sa neužíva. Bytové jadro murované s keramickým obkladom (obklad poškodený), zariaďovacie predmety vaňa - poškodená, umývadlo a splachovací záchod demontovaný, v kuchyni kuchynská linka na báze dreva poškodená, kuchynský drez, keramický obklad poškodený, sporák a batéria chýba, podlahy v izbách betónové, podlahy ostatných miestností betónové a keramická dlažba - poškodená, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky - napadnuté plesňou, poškodené, v časti opadané, okná drevené zdvojené s mrežami - okná poškodené, dvere hladké plné alebo presklené - poškodené, vykurovanie žiadne, rozvody vody, kanalizácie, elektriny poškodené, chýbajú batérie, vypínače. Byt je vo výlučnom vlastníctve
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 425/10 000.

 

Bytový dom so súpisným číslom 178 na ul. Obrancov mieru v Čiernej nad Tisou

Bytový dom podľa predloženého potvrdenia do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba nedostatočná - potrebná je oprava, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                             4,18*3,65

15,26

Izba  s kuch, kútom       4,18*3,45+2,56*0,91

16,75

Predsieň                       1,97*1,51

2,97

Kúpeľňa s WC               1,55*2,56              

3,97

Vypočítaná podlahová plocha

38,95

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 511, k.ú.: Čierna nad Tisou
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
14
Poznámka Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62, 821 08
Bratislava- Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva č.EX 9249/09 na byt č. 14, na prízemí, vchod č.1, obytného domu č.s. 178 na parc.č. 37, zo dňa 15.2.2010 vedené
v reg. P- 58/2010 -127/10
Poznámka P - 446/2016 - Exekútorsý úrad Košice, súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová č. 3, 040 01 Košice - Upovedom. o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľ.
č. EX 50/2015 - 14 v prospech Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44 483 767, Mlynská 31, 042 91 Košice, byt č. 14 na prízamí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 178 na parc.
č. 37 a podiel 425/10000 na spoloč. častiach a zariad. domu, zo dňa 05.10.2016, č.z. 410/16
Poznámka P-447/2016 - Exekútorsý úrad Košice, súdny exekútor Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová č. 3, 040 01 Košice - Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie predajom nehnuteľ. č. EX 502/2015 - 11 v prospech Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, byt č. 14 na prízemí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 178 na parc.č. 37
a podiel 425/10000 na spoloč. častiach a zariad. domu, pod B14, zo dňa 05.10.2016, č.z. 411/16.
Poznámka P - 151/2018 - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO:36 583 936, Masarykova 21, 040 01 Košice -Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 028/12-2018 k bytu č. 14 na prízemí vo vchode č. 1. v bytovom dome č.s. 178 na parc.č. 37 a podiel 425/10000 na spoloč. častiach a zariaden. domu, zo dňa 24.05.2018, č.z. 164/18
Poznámka P-48/2018-Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Masarykova 21, 040 01 Košice -Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k bytu č. 14 na prízemí vo vchode č. 1.
v bytovom dome č.s. 178 na parc.č. 37 a podiel 425/10000-in na spol.častiach a zar.domu zo dňa 13.2.2018-č.z.52/2018


ČASŤ C: ŤARCHY
14 Exekútorský úrad Bratislava- súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava- Exekučný príkaz č.EX 9249/09 na zriadenie exekučného záložného práva na byt č. 14, na prízemí, vchod 1, obytného domu č.s. 178 na parc.č. 37, zo dňa 17.6.2010 vedené v reg. Z-976/10 -280/10
14 Z-1511/2015 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár, Vazovova 9, 911 07 Bratislava - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľn. č. EX 493/2012- 56, v prospech UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, byt č.14, na prízemí, vo vchode č.1, v obytnom dome č.s. 178 na parc.č. 37 a podiel 425/10000 na spoloč. častiach a zariaden. domu, pod B14, zo dňa 17.09.2015.
14 Z - 869/2016 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekuč. záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 6516/13 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 721 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, byt č.14 na prízemí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 178 na parc.č. 37 a podiel 425/10 000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zo dňa 13.05.2016, č.z. 159/16
14 Z - 870/2016 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekuč. záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 24871/13 v prospech Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO: 00 492 736, 811 09 Bratislava I, byt č. 14 na prízemí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 178 na parc.č. 37 a podiel 425/10 000 na spoločn. častiach a zariaden. domu, zo dňa 13.05.2016, č.z.160/16
14 Z-1585/2017 - DAUNI plus, s.r.o., IČO: 44 849 010, so sídlom k Dukelských hrdinov č.139, 076 43 Čierna nad Tisou - Návrh na zápis zákonného záložného práva podľa § 15 zákona NR SR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov na bytový dom č.s. 178 na parc.č. 37, zo dňa 23.10.2017, č.z.244/17.

Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 2.180,00 €
K. Najnižšie podanie 2.180,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Jakabová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kokšov-Bakša
b) Orientačné/súpisné číslo 301
c) Názov obce Kokšov-Bakša d) PSČ 044 13
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 09.10.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 51/2018
Meno znalca: Ing. Iveta Weissová
Dátum vyhotovenia: 03.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 2.180,00 €