Dražba nehnuteľností v obci Čierna nad Tisou v katastrálnom území Čierna nad Tisou

Katastrálne územie:
Čierna nad Tisou
Obec:
Čierna nad Tisou

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 4.420,00 € 01.08.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 103/17-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 01. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11.00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba (1.kolo)
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 697 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Čierna nad Tisou, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 2 na 1. p. vo vchode 1 obytného domu na Námestí pionierov so súpisným číslom 153, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 3;

právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 153 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 84,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 688/10000
    (ďalej len "predmet dražby").
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 2 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 153 na Námestí pionierov v Čiernej nad Tisou

Byt č. 2 sa nachádza na 1. poschodí bytového domu č.s. 153, na ul. Námestie pionierov, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou.

Byt nebol sprístupnený. Na základe obhliadky identického bytu na inom poschodí a z vonkajšej obhliadky bytového domu štandardný byt pozostáva z dvoch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a podľa listu vlastníctva aj pivnica č. 2. Správcom bytového domu bol predložený pasport bytu č. 2, v ktorom je uvedená výmera bytu 60,86 m2. Pri výpočte podlahovej plochy bytu sa uvažuje s výmerou z pasportu.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súpisným číslom 153 na Námestí pionierov v Čiernej nad Tisou

Bytový dom je murovaný, má prízemie a tri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných povrchov, podlahy a rozvody štandardné, okná v spoločných častiach plastové, nová strešná krytina a zateplenie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 2 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 153 na Námestí pionierov v Čiernej nad Tisou

Byt sa predpokladá v pôvodnom štandardnom stave - bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety štandardné, v kuchyni štandardná kuchynská linka, podlahy PVC, keramická dlažba, betón, prípadne laminátové, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná plastové (z vonkajšej obhliadky), dvere predpokladám hladké plné alebo presklené, vstupné dvere obyčajné, vykurovanie - v bytovom dome má každý byt riešené vlastné kúrenie s kotlom a radiátormi, prípadne plynovými gamatkami, rozvody štandardné, zdroj teplej vody vlastný. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 688/10 000.

 

Bytový dom so súpisným číslom 153 na Námestí pionierov v Čiernej nad Tisou

Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba bytového domu je dobrá, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 100 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                                               3,50*4,15

14,53

Izba                                                               4,04*4,15

16,77

Kuchyňa                                                         4,15*2,42

10,04

Predsieň                                                          1,15*3,68+1,50*1,97

7,19

Kúpeľňa s WC                                                 1,83*2,84

5,20

Komora                                                           1,54*0,97

1,49

Rozdiel (pravdepodobne výmera pivnice č. 2)       5,64

5,64

Vypočítaná podlahová plocha

60,86

 

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 697, k.ú.: Čierna nad Tisou
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
2
Poznámka Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľn. a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1518/2011-7, na byt č. 2
na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000
na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 06.09.2012, zapísané v registri P-461/12, č.z.262/12.
Poznámka Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľn. a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 565/2012-7, na byt č. 2
na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000
na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 06.09.2012, zapísané v registri P-462/12, č.z.264/12.
Poznámka Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľn. a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1709/2011-7, na byt č. 2
na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000
na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 20.3.2013, zapísané v registri P-186/2013-155/2013

Poznámka Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č.8, 071 01
Michalovce - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľn. č. Ex 1677/2013-14,
na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 19.08.2013, zapísané v registri P 553/2013, č.z.447/13.
Poznámka P - 177/2018 - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO:36 583936, Masarykova 21, 040 01 Košice – Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby, Sp. zn. : PDS-103/2-2017-SJ, byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 153 na parc.č. 3 a podiel 688/10000 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zo dňa 15.06.2018, č.z. 192/18
Poznámka P - 374/2017 - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., IČO:36 583936, Masarykova 21, 040 01 Košice – Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosť, Sp. zn. : PDS-103/2-2017-SJ, byt č. 2 na 1. posch. vo vchode č. 1 v bytovom dome č.s. 153 na parc.č. 3 a podiel 688/10000 na spoločn. častiach a zariaden. domu, zo dňa 06.10.2017,
č.z. 217/17
Poznámka Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor Ing.JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlova 3, 040 01 Košice - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 108/2013-8 na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1
v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 15.5.2013, zapísané v registri P-352/2013-271/2013


ČASŤ C: ŤARCHY
2 Záložna zmluva POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO:35807598 so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
k nehnuteľnostiam v časti A- na byt č.2 na 1.poschodí vo vchode č.1 bytového domu č.s.153
na parc.č.3 a spoluvlastnícky podiel 688/10000 na spol.častiach a zar.bytu, zapísané v reg.V-351/08, č.z.85/08
2 Exekút. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 6018/08 - na byt č.2 na 1.poschodí vo vchode č.1 bytového domu č.s.153 na parc.č.3 a spoluvlastnícky podiel 688/10000 na spoloč. častiach a zariadeniach bytu, zo dňa 12.03.2009, zapísané v registri Z - 331/09-96/09
2 Exekútorský úrad Košice- súdna exekútorka JUDr. Viera Uhríková, Letná 40, 040 01 Košice- Exekučný príkaz č.EX 1293/2009-15 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č.2, 1.posch., vchod č.1, obytného domu č.s. 153 na parc.č. 3, zo dňa 30.9.2009 vedené v reg. Z-1153/09 -291/09
2 DAUNI - SPRÁVCA, s.r.o., IČO: 45 891 834, Krosnianska 7, 040 22 Košice - Žiadosť o zápis záložného práva v zmysle § 15 odst. 1/ zák. čís. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a neb. priestorov
v prospech všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.s.153 na parc.č. 3, zo dňa 23.08.2011, zapísané v registri Z - 1288/2011, č.z.317/11
2 Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti č. EX 1518/2011-12, na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 20.03.2013, zapísané v registri Z-495/2013-157/2013
2 Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti č. EX 565/2012-12, na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 20.03.2013, zapísané v registri Z-496/2013-158/2013
2 Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor Ing.JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlova 3, 040 01 Košice – Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 108/2013-9 na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 15.5.2013, zapísané v registri Z-834/2013-272/2013
2 Exekútorský úrad Trebišov, súdny exekútor JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 3842/9, 075 01 Trebišov - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 1709/2011-12, na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, zo dňa 24.05.2013, zapísané v registri Z-857/2013, č.z.292/2013
2 Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku č.8, 071 01 Michalovce - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením ex. záložného práva nehnuteľn. č. Ex 1677/2013-16, na byt č. 2 na 1. poschodí vo vchode č.1 v obytnom dome č.s.153 na parc.č. 3 a podiel 688/10 000 na spoloč. častiach a zariadeniach domu, pod B-2, zo dňa 12.09.2013, zapísané v registri Z-1517/2013-476/2013
2 Z-1759/2014-Exekút. úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 31574/14 v prospech PSS a.s. Bajkalská 30, 821 05 Bratislava- na byt č.2 na 1.poschodí vo vchode č.1 bytového domu č.s.153 na parc.č.3 a spoluvlastnícky podiel 688/10000 na spoloč. častiach
a zariadeniach bytu, zo dňa 27.10.2014

Iné údaje:
2 Prislúcha pivnica č.2, č.z.151/04
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 4.420,00 €
K. Najnižšie podanie 4.420,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Jakabová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kokšov-Bakša
b) Orientačné/súpisné číslo 301
c) Názov obce Kokšov-Bakša d) PSČ 044 13
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 09.10.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 52/2018
Meno znalca: Ing. Iveta Weissová
Dátum vyhotovenia: 04.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 4.420,00 €