Dražba nehnuteľností v obci Čierny Balog v katastrálnom území Čierny Balog

Katastrálne územie:
Čierny Balog
Obec:
Čierny Balog

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 104.500,00 01.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 108/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 108/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Kohút
Ulica: Mičinská cesta 35
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Zastupujúci exekútor: Mário Mičák
Ulica: Kollárova 39
Obec: Banská Bystrica
PSČ:
Dátum konania dražby: 01.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Mičinská cesta 35, 97401Banská Bystrica
Vlastník: Medveď Miroslav JUDr.
Sídlo: Partizánska 1441/33, Čierny Balog - Medveďovo
Podiel: 1/1
Vlastník: Medveďová Viera Ing.
Sídlo: Partizánska 1441/33, Čierny Balog - Medveďovo
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 06.06.2018
Znalecká hodnota: 209.000,00
Reálna hodnota: 104.500,00
Výška zábezpeky: 52.250,00
Číslo bankového účtu: SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Najnižšie podanie: 104.500,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: - Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-2307/2015 v prospech IPS Slovakia, s.r.o. , v likvidácii,, M.R. Štefánika 25, Brezno, ( IČO: 31629776 ) na zabezpečenie pohľadávky na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. - Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-2308/2015 v prospech VOMEX, s.r.o. , v likvidácii,, Mostárenská 9, Brezno, ( IČO: 31589278 ) na zabezpečenie pohľadávky na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 108/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica ) - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 109/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica ) - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti č. EX 108/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica )
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Vydražiteľ môže začať užívať nehnuteľnosť hneď po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa § 150 a 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie: - Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-2307/2015 v prospech IPS Slovakia, s.r.o. , v likvidácii,, M.R. Štefánika 25, Brezno, ( IČO: 31629776 ) na zabezpečenie pohľadávky na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. - Záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V-2308/2015 v prospech VOMEX, s.r.o. , v likvidácii,, Mostárenská 9, Brezno, ( IČO: 31589278 ) na zabezpečenie pohľadávky na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 108/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica ) - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 109/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica ) - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľnosti č. EX 108/16 zo dňa 19.08.2016 na nehnuteľnosti: parc. C-KN č. 1535, 1536 a rodinný dom s č. 438 na parc. C-KN č.1536. ( JUDr. Juraj Kašinský, Kukučínova 18, Banská Bystrica )
Dátum obhliadky: 11.07.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Švermova 438, 976 52 Čierny Balog
Ďalšie informácie : • bližšie informácie Vám poskytne Exekútorský úrad Banská Bystrica, poverená osoba č.t. 048/4142042*4 Mičinská cesta 35, Banská Bystrica
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Brezno
     Obec : Čierny Balog
     Kataster : Čierny Balog
     Číslo listu vlastníctva: 1299
   Parcela
     Parcelné číslo: 1535
     Výmera: 513
     Druh: záhrady
     Popis: záhrady
   Parcela
     Parcelné číslo: 1536
     Výmera: 710
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: zastavané plochy a nádvoria
   Stavba
     Supisné číslo: 438
     Pracelné číslo: 1536
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: