Dražba nehnuteľností v obci Čierny Brod v katastrálnom území Čierny Brod

Katastrálne územie:
Čierny Brod
Obec:
Čierny Brod

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 26 600,00 EUR 20.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO011/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 09. 2018
E. Čas konania dražby 14:15 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

20

Galanta

Galanta

Čierny Brod

Čierny Brod

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

139 / 1

Zastavané plochy a nádvoria

541

139 / 2

Zastavané plochy a nádvoria

176

139 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

24

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

147

139 / 2

Rodinný dom

147

139 / 3

Samostatne stojaca garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné č. 147 a garáž súpisné č. 147 na obci Čierny Brod. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 139/1, parcelné č. 139/2, parcelné č. 139/3 o celkovej výmere  741 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom s.č.147 sa nachádza v intraviláne obce Čierny Brod v centrálnej časti obce v zástavbe
starších rodinných domov. Dom je situovaný v centrálnej obchodno - obytnej zóne (centrum obce). RD je sólo stojaci jednopodlažný. V r.1972 bola asanovaná zadná časť RD a vybudovaná prístavba zadnej časti domu. Súčasný technický stav RD zodpovedá veku domu.

Rodinný dom

Základová konštrukcia - kamenné lôžko a podmurovka, bez odizolovania proti zemnej vlhkosti, lokálne vlhnutie nad základovou škárou. Zvislé konštrukcie - hl. nosné murivo hr. 450 mm - podmurovka z ostro pálenej tehly v.400 mm a nadmurovka z hlinených tehál hr. 450 mm, prístavba z pálenej tehly hr. 450 mm). Priečky z pálenej tehly hr. 100-150 mm. Stropná konštrukcia (drev. koštr. stropou), r.1972 - oprava stropu a doskový podhľad + omietka na rákos, resp. pletivo. Schodisko - drev. schody bez podstupníc - do poval. priestoru). Strešná konštrukcia sedlového tvaru s valbou do ulice (drev. viazaná krov), r.1972 - oprava krovu a nové latovanie v mieste prístavby plochá strecha s vyspádovaním do jednej strany. Strešná krytina - AZC šablóny a v mieste prístavby bitumén. krytina s pritavením. Klampiarske prvky z Pz plechu - steršné prestupy, žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov - omietka brizolitová - 4 strany, v roku 2007 - náter fasády. Úpravy vnútorných povrchov - omietka štuková + maľovky. Okenné výplne - atypické drevené. okná v drev. ostení a typiz. drev. zdvojené okná v prístavbe. Okenné rolety platové. Dverné výplne - 2 ks vchod. dvere oceľ. konštrukcie rámové s presklením, interiérové dvere - plné hladké, osadené do oceľ. Zárubní. Podlaha v obytných miestnostiach - obývacia izba - bukové vlysy, ostatné izby - PVC. Podlaha v ostatných miestnostiach keramická dlažba rozm. 100x100 mm a PVC. Obklady nad kuch. linkou a v kúpeľni do výšky 1,50 m. Vnútorné vybavenie: Kuchyňa 1 ks kuch. linka na báze dreva dl. 1,80 m, 1 ks sporák na zem. plyn + plyn. rúra, 1 ks smaltov. drez, 1 ks štandard. batéria k drezu. Kúpelňa 1 ks vaňa oceľ. priama - podmurovaná, 1 ks keramické umývadlo, 1 ks batéria so sprchou a 1 ks štandard batéria k umývadlu. WC 1 ks WC s hornou splach. nádržkou.

Garáž

Garáž je umiestnená v zadnej časti dvora RD. Obj. je jednopodlažný (1.NP), vybudovaný a daný do užívania v r.1972. Zvislé koštrukcie hl. obvodové nosné murivo z plynobet. tvárnic hr. 250 mm. Stropná konštrukcia drev. trámy a doskový záklop. Strešná konštrukcia (plochá strecha s vyspádovaním do jednej strany, bez zateplenia. Strešná krytina plech. Krytina. Klampiarske prvky z Pz. plechu oplech. Atiky. Úpravy vonkajších povrchov omietka VC hladká + fasádny náter. Úpravy vnútorných povrchov omietka VC hladká + váp. Náter. Okenné výplne oceľ. okno s jednosklom. Vráta 1 ks oceľ. vráta plech. - dvojkrídlové otváravé. Podlaha cem. Poter. Vnútorné rozvody: elektroinštalácia svetelná (poistky).

Analýza polohy nehnuteľností: Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce Čierny Brod v centrálnej časti obce v zástavbe starších rodinných domov. Vzdialenosť do okresného mesta Galanta je cca 7,0 km. V obci sa nachádza pošta, autobusová zastávka prímestskej dopravy, obecný úrad, základná a materská škola. V priľahlej miestnej komunikácii, sa nachádzajú verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. Orientácia okien obytných miestností rodinného domu je prevažne na juhovýchod. Dom sa nachádza na rovinatom obdĺžnikov pozemku. Prístup k rodinnému domu je priamo z verejnej komunikácie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámka:
P2 187/2016 - Upovedomenie o spôsobe vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného EX 6882/15 od EÚ Košice - JUDr. Peter Molnár, pohľadávka opr. ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, zast. Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., Bratislava - č.z. 73/2016.
P2-17/2018 - Platiť sa oplatí,s.r.o. - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č PSO011/18/07A podľa V-2012/2013, záložný veriteľ: Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 - čz 9/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 001/194785/13-001/000 zo dňa 6.6.2013 - V 2012/201
3 vklad povolený dňa 24.06.2013 - v.z. 111/2013.
Z 6594/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 6882/15 od EÚ Košice - JUDr. Peter Molnár,PhD.,oprávnený: ČEZ Slovensko,s.r.o.,Mlynské Nivy 48,821 09 Bratislava,IČO:36797332 - čz 226/2016
Z-1507/2017 - Exekučný príkaz EX 1636/2016-25 od EÚ BA - JUDr.Dagmar Kováčová,na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť,oprávnený:O2 Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava, IČO:35848863,zast. SOUKENÍK - ŠTRPKA,s.r.o., Bratislava - čz 55/2017.
Z 2507/18 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť 105EX8418-27 od EÚ Senica - JUDr.Soňa Majkútová, oprávnený:Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO:31383408, zast.Vilím Miroslav , Mgr.Michalská 9, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Iné údaje:
G.P. 24/2013 - v.z. 83/2013.
G.P. 24/2013 - v.z. 83/2013.
G.P. 24/2013 - v.z. 83/2013.
G.P. 24/2013 - v.z. 83/2013.
G.P. 24/2013 - v.z. 83/2013.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 115/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 29.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 26 600,00 EUR
K. Najnižšie podanie 26 600,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):1118 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.09.2018 o 10:45 hod. Obhliadka 2: 19.09.2018 o 10:45 hod.
Miesto obhliadky Čierny Brod 147, 925 08 Čierny Brod.
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Čierny Brod 147, 925 08 Čierny Brod. Bližšie informácie a pokyny Jozef Schmidt kontakt: 02 / 322 02 731, 0903 / 404 713, schmidt@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra