Dražba nehnuteľností v obci Dedinka v katastrálnom území Dedinka

Katastrálne územie:
Dedinka
Obec:
Dedinka

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 05.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 057/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:15 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Dedinka, katastrálne územie: Dedinka, tak ako sú zapísané v evidencií Okresného úradu Nové zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 302, a to konkrétne:

 • dom so súpisným číslom 162 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • letná kuchyňa so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska budova so súpisným číslom 421 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/21 o výmere 549 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby sa dopĺňajú o:i)  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, JUDr. Jozef Augustín, PhD. súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa 56/2016 – 40,

j)   Zmluva o nájme nehnuteľností v prospech nájomcu p. Grófa zo dňa 02.09.2014 uzatvorená na dobu určitú od 02.09.2014 do 02.02.2020.Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete dražby nasledovný:Práva a záväzky na predmete dražby:

a)   Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 58/15,

b)   Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 511/16,

c)   Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa EX 228/2016,

d)   Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 6040/12,

e)   Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Jozef Kaduch – súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa EX 1369/14,

f)    Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ladislav Szabó, súdny exekútor (Exekútorský úrad Komárno), podľa EX 805/14,

g)   Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 58/15,

h)   Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 511/16,

i)  Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, JUDr. Jozef Augustín, PhD. súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa 56/2016 – 40,

j)   Zmluva o nájme nehnuteľností v prospech nájomcu p. Grófa zo dňa 02.09.2014 uzatvorená na dobu určitú od 02.09.2014 do 02.02.2020. K iným zmenám v Oznámení o konaní dražby č. 057/2018  nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,