Dražba nehnuteľností v obci Dedinka v katastrálnom území Dedinka

Katastrálne územie:
Dedinka
Obec:
Dedinka

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 16.000,- EUR 26.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 057/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85102
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby salónik na 1. poschodí v Hoteli RIVER, Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:00 hod.
F. Kolo dražby druhé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Zámky, obec: Dedinka, katastrálne územie: Dedinka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 302, a to konkrétne:

 • dom so súpisným číslom 162 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • letná kuchyňa so súpisným číslom 420 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • hospodárska budova so súpisným číslom 421 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/21 o výmere 549 m2, druh pozemku: záhrady,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/36 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/58 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemok parc. registra „C“ č. 129/59 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 162, katastrálne územie Dedinka

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Bol daný do užívania v roku 1945 a bol priebežne rekonštruovaný. Je napojený na verejný vodovod, plynovod a rozvod elektrickej energie. Kanalizácia je do žumpy.

                                        

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: 3 izby, WC, chodba, východ na povalu.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 82,96 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je založený na kamenných základoch bez izolácie. Obvodové konštrukcie tvorí kamenné murivo s pálenými tehlami. Priečky sú murované. Vonkajšia omietka je vápenno-cementová a na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je valbová, krytina je pálená škridla. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené a dvojité. Dvere sú drevené plné a čiastočne presklené. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu. Vykurovanie je riešené kachľami na zemný plyn, ktoré zabezpečujú aj ohrev teplej vody. Zásobovanie úžitkovou vodou je z vlastnej studne. Elektroinštalácia je svetelná, aj motorická s automatickým istením. Na WC je keramické umývadlo, WC misa.

 

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

 

Letná kuchyňa so súp. č. 420

Jedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, komora. Do užívania bola daná v roku 1980. V roku 2000 bola kompletne rekonštruovaná. Založená je na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny sú murované z keramických tehál. Priečky sú murované. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Stropy sú železobetónové. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach. Okná sú drevené zdvojené a dvojité. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové. V kúpeľni a pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad stien. Podlahy tvorí keramická dlažba. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je kachľami na zemný plyn. Príprava TÚV je v prietokovom plynovom ohrievači. Vybavenie kúpeľne tvorí sprchový kút a keramické umývadlo. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez, plynový sporák. V letnej kuchyni je rozvod studenej a teplej vody, plynu a kanalizácie.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 27,03 m2.

 

Hospodárska budova so súp. č. 421

Jedná sa o prízemnú, nepodpivničenú stavbu. Založená je na betónových základových pásoch. Obvodové steny sú murované z keramických tehál. Strecha je sedlová s krytinou z keramickej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach. Okno je drevené dvojité. Vonkajšia a vnútorná omietka je vápenno-cementová. Podlahy sú betónové. Elektroinštalácia je svetelná.  

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 19,89 m2.

 

Prístrešok 1

Prístrešok je spojený s rodinným domom a letnou kuchyňou. Je tvorený drevenými stĺpikmi so sedlovou strechou s krytinou z lepeného šindľa. Elektroinštalácia je svetelná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahu tvorí keramická dlažba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 9,69 m2.

 

Prístrešok 2

Prístrešok je spojený s rodinným domom a hospodárskou budovou. Je tvorený drevenými stĺpikmi so sedlovou strechou s keramickou krytinou. Elektroinštalácia je svetelná. Podlahu tvorí keramická dlažba.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 21,38 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 58/15,
b) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 511/16,
c) Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa EX 228/2016,
d) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 6040/12,
e) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Jozef Kaduch – súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa EX 1369/14,
f) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva; JUDr. Ladislav Szabó, súdny exekútor (Exekútorský úrad Komárno), podľa EX 805/14,
g) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 58/15,
h) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva; JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor (Exekútorský úrad Rimavská Sobota), podľa EX 511/16,
i) Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva, JUDr. Jozef Augustín, PhD. súdny exekútor (Exekútorský úrad Žilina), podľa EX 56/2016 – 40,
j) Zmluva o nájme nehnuteľností v prospech nájomcu p. Grófa zo dňa 02.09.2014 uzatvorená na dobu určitú od 02.09.2014 do 02.02.2020.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 232/2017 zo dňa 07.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Otom Pisoňom:
21.300,- EUR (slovom: dvadsaťjedentisíctristo EURO)
K. Najnižšie podanie 16.000,- EUR (slovom: šestnásťtisíc EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,-EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,-EUR (slovom: štyritisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 57, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 57, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 57, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 11.07.2018 o 15:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 162, v obci Dedinka, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 15:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 162, v obci Dedinka, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 11.07.2018 o 15:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 162, v obci Dedinka, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred. Termín č. 2: 23.07.2018 o 15:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 162, v obci Dedinka, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 162, v obci Dedinka, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 918 814 799, aspoň 1 deň vopred
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet opakovanej dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.
Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu opakovanej dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava