Dražba nehnuteľností v obci Detva v katastrálnom území Detva

Katastrálne územie:
Detva
Obec:
Detva

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 26 800,00 EUR 17.07.2018 Stiahnuť
1. aukčná, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D-671-001/008/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1. aukčná, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Prachatická9320/1A960 01 Zvolen
a) Názov ulice/verejného priestranstva Prachatická
b) Orientačné/súpisné číslo 9320/1A
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 960 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 32180/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50926187
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Stavebné bytové družstvo Zvolen
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nográdyho
b) Orientačné/súpisné číslo 1455/24
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 96150
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00222054
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Jozefa Brázdila, notára so sídlom na adrese Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Detva, obec Detva, okres Detva, zapísané na LV č. 7375, vedenom Okresným úradom Detva, odbor katastrálny a to byt č. 13, nachádzajúci sa na 5. p., vo vchode 2 bytového domu so súpisným č. 928, postaveného na pozemku s parc. č. 5675; spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti: 6333/287912

H. Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je byt č. 13, vchod: 2, poschodie: 5, v bytovom dome súpisné číslo 928 na parcele číslo 5675, nachádzajúceho sa v meste Detva na Ul. A. Bernoláka 928/2.

POPIS

Deväť podlažný bytový dom panelovej konštrukcie s plochou strechou bol odovzdaný do užívania v roku 1977. Je pripojený na verejnú vodovodnú, kanalizačnú a telekomunikačnú sieť, na verejný rozvod el. energie, zemného plynu, a vykurovania z centrálneho zdroja. Je v dobrom technickom stave bez známok zanedbanej údržby, alebo konštrukčných závad.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Byt pozostáva z miestnosti a ich pôdorysného usporiadania podľa priložených pôdorysov s jeho umiestnením v bytovom dome v juhovýchodnej časti pôdorysu pri obvodovej štítovej stene domu na šiestom nadzemnom podlaží (piatom poschodí) domu s výnimkou skladu (pivnice) umiestnenej na prvom nadzemnom podlaží (prízemí) bytového domu. Dom obsahuje deväť’ nadzemných podlaží, pričom prvé nadzemne približne v úrovni okolitého terénu obsahuje technické, skladové, a spoločné priestory, ostatne nadzemne podlažia obsahujú byty. V sekcii - vchode domu sa nachádza 24 bytov, po troch bytoch na každom podlaží, v celom dome ich je 48 .

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

V bytovom dome zmontovaného zo železobetónových prefabrikovaných panelov plošných sú vnútorne omietky vápenné hladké, úpravu vonkajších povrchov tvorí tenkovrstevná omietka na baze umelých látok ako povrchová úprava dodatočného zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom. Okenne výplne spoločných priestorov sú plastové s izolačným dvojsklom, vstupne dvere sú hlinkové. Úpravy vnútorných povrchov spoločných častí tvoria vápenné hladké omietky, podlahy spoločných priestorov sú z keramickej dlažby, resp. z cementového poteru. Výťahy boli vymenene za modernejšie. Strešnú konštrukciu tvorí plocha strecha. Budova je vybavená bleskozvodom. V byte sú v izbách upraví povrchov hladké vápenné omietky, podlahy tvorí povlaková podlahovina s výnimkou jednej izby s plávajúcou podlahou z veľkoplošných laminovaných parkiet. Hygienické bytove jadro je povodne z materiálu na baze lepeného dreva. Výplne okenných otvorov sú povodne drevene zdvojene. Dvere sú drevene v oceľových zárubniach. Vykurovacie telesa ústredného vykurovania z centrálneho zdroja sú oceľové panelové, kuchyňa je vybavená sporákom na zemný plyn kombinovaným s rúrou na pečenie, vodovodne zmiešavacie batérie studenej a teplej úžitkovej vody sú ventilové a pákové. Kuchynská linka s materiálov na baze dreva ma nerezové drezové umývadlo, nad sporákom je osadený odsávač par. zariaďovacie predmety sanitnej inštalácie pozostávajú z oceľovej smaltovanej vane, keramického umývadla, a keramickej záchodovej misy kombinovanej so splachovacou nádržkou. Byt je vybavený vlastným meraním spotreby el. energie, zemného plynu, studenej a teplej úžitkovej vody, a pomernými meračmi spotreby tepla.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, pričom je potrebné vychádzať z údajov uvedených v časti H. - Opis predmetu dražby. Predmet dražby sa draží v stave „ako stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:

Ťarchy zapísané v časti „C“ listu vlastníctva č. 7375, vedeného Okresným úradom Detva, katastrálny odbor, pre k. ú. Detva, obec Detva, okres Detva:

- ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V BYTOVOM DOME-1697/2000
- ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY V PROSPECH SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY,ŠTÁTNY PEŇAŽNÝ ÚSTAV BRATISLAVA /IČO 00682420/ NA NEHN. STAVBU BYTOVKA S.Č. 928 NA NEPREVEDENÉ BYTY-1714/2000,1292/2001.
- Vecné bremeno podľa Zákona o tepelnej energetike NR SR č.657/2004 Z.z. podľa § 10 na nehnuteľ. stavba s.č.928 na parc. C-KN č.5675 v prospech vlastníka tepelných zariadení: spoločnosť Bytes s.r.o., Bottova 1,962 12 Detva, IČO: 31596908-Z-392/2018-562/2018.

Dražobník týmto oznámením o dražbe v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili dražobníkovi (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady).
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval:
Ing. Ján Šutý, Ul. Jána Kalinčiaka 1928/43, 960 01 Zvolen
číslo znaleckého posudku 85/2018.

Cena predmetu dražby: 26 800,00 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisícosemsto euro).
K. Najnižšie podanie 26 800,00 EUR (slovom: dvadsaťšesťtisícosemsto euro)
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR (slovom: tristo euro)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3 000,00 EUR (slovom: tritisíc euro)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. prevodom na účet dražobníka, ktorého číslo je uvedené nižšie
2. vkladom v hotovosti na účet dražobníka
3. v hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby (upozorňujeme záujemcov, že lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby)
4. vo forme bankovej záruky
5. zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy
Ak účastník dražby platí dražobnú zábezpeku v peniazoch na účet dražobníka, považuje sa dražobná zábezpeka za zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet dražobníka.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Číslo účtu dražobníka: SK30 0900 0000 0051 3155 3118, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS): 0082017 a pri fyzickej osobe uviesť meno, priezvisko a rodné číslo; pri právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo a IČO a to tak, aby bolo zrejmé, kto zábezpeku zložil – kto bude účastníkom dražby. Upozorňujeme prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky a to dražobníkovi alebo do notárskej úschovy.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. pri prevode na účet – potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu; účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka 2. pri vklade v hotovosti na účet – potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu; účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka 3. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka 4. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi 5. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom 6. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Začína plynúť dňom uverejnenia tohto oznámenia v registri dražieb a končí sa otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby. V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby).
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 03.07.2018 o 9:00 hod. 2. termín 10.07.2018 o 9:00 hod. Záujemcovia k vykonanie obhliadky sa prihlásia na obhliadku najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky prostredníctvom e-mailu dražobníka: office@1aukcna.sk
Miesto obhliadky Miesto, kde sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dražby.
Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.

Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jozef
c) priezvisko Brázdil
d) sídlo Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen