Dražba nehnuteľností v obci Detva v katastrálnom území Detva

Katastrálne územie:
Detva
Obec:
Detva

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
1. aukčná, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D-671-001/008/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko 1. aukčná, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Prachatická9320/1A960 01 Zvolen
a) Názov ulice/verejného priestranstva Prachatická
b) Orientačné/súpisné číslo 9320/1A
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 960 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 32180/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50926187
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Stavebné bytové družstvo Zvolen
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nográdyho
b) Orientačné/súpisné číslo 1455/24
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 96150
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00222054
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť Notárskeho úradu JUDr. Jozefa Brázdila, notára so sídlom na adrese Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 09:30 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Detva, obec Detva, okres Detva, zapísané na LV č. 7375, vedenom Okresným úradom Detva, odbor katastrálny a to byt č. 13, nachádzajúci sa na 5. p., vo vchode 2 bytového domu so súpisným č. 928, postaveného na pozemku s parc. č. 5675; spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu o veľkosti: 6333/287912

Dôvody upustenia od dražby:

Od dražby je upustené z dôvodu splnenia dlhu po doručení oznámenia o dražbe vlastníkovi predmetu dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.