Dražba nehnuteľností v obci Diakovce v katastrálnom území Diakovce

Katastrálne územie:
Diakovce
Obec:
Diakovce

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 18 420,- Eur 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Závodná 10145/30, 82106 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu: Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava
Kotakt na správcu : 02/59103900, vneuschl@patent-iurist.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8K/8/2016
Spisová značka súdneho spisu : 8K/8/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.04.2016, č. k.: 8K/8/2016-196, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07.05.2016, a ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 87/2016 zo dňa 06.05.2016 bol na majetok úpadcu – Elemír Šípoš, nar.: 25.09.1970, bytom: Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava vyhlásený konkurz. Zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení vo veci speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu vyhlasujem dražbu a zverejňujem nasledovné oznámenie o dražbe:

 

Dražobník a navrhovateľ:    JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

                                               Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

                                               zn. správcu: S 459

 

správca úpadcu

Elemír Šipoš

Nar.: 25.09.1970

Bytom: Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava

 

Miesto konania dražby:         Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová

Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

                         

Dátum konania dražby:        17.07.2018

 

Čas otvorenia dražby:          14,00 hod.

 

Opakovaná dražba:              áno – V. kolo

 

Predmet dražby:                    súbor nehnuteľností

 

 1. Nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Diakovce, obec: Diakovce, okres: Šaľa, zapísané na liste vlastníctva č. 75, vedenom Okresným úradom Šaľa ako:
 • pozemok s par. č. 369 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
 • pozemok s par. č. 370 o výmere 94 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
 • pozemok s par. č. 374/1 o výmere 708 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“;
 • pozemok s par. č. 375 o výmere 556 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „C“;

 

Zápis nehnuteľností do všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016; oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa 14.2.2017.

 

Titul nadobudnutia:

Kúpna zmluva č. V 1460/07 zo dňa 30.8.2007

Okresný súd Galanta - Uznesenie Okresného súdu Galanta č. k. 18C/19/2017 – 61 zo dňa 17.05.2017 o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov právoplatné dňa 14.6.2017 – Z – 1899/2017

 

Poznámky:

Poznamenáva sa, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8K/8/2016-196 zo dňa 25.04.2016, právoplatného dňa 7.5.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Elemír Šípoš, nar.: 25.9.1970

 

Opis stavu v akom sa predmet dražby nachádza: podrobný opis predmetu dražby sa nachádza v znaleckom posudku č. 66/2016 zo dňa 17.12.2016 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Miščíkom, Janka Alexyho 1/a, 841 01 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov, ev. č. 914925, znalec z odboru stavebníctvo.

 

 1. Nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Diakovce, obec: Diakovce, okres: Šaľa, zapísané na liste vlastníctva č. 3519, vedenom Okresným úradom Šaľa ako:

pozemok s par. č. 1227/35 o výmere 205 m2, druh pozemku: záhrady , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/83 o výmere 81 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

Iné údaje: právny vzťah k stavbe súp. číslo 1056 na parcele 1227/83 je evidovaný na LV č. 3715

 

Zápis nehnuteľností do všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016; oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa 14.2.2017.

 

Titul nadobudnutia:

Osvedčenie o dedičstve č. 17D 172/07 Dnot 212/07 z 12.12.2007- Z 103/08

 

Poznámky:

Poznamenáva sa, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8K/8/2016-196 zo dňa 25.04.2016, právoplatného dňa 7.5.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Elemír Šípoš, nar.: 25.9.1970

 

 

Opis stavu v akom sa predmet dražby nachádza: podrobný opis predmetu dražby sa nachádza v znaleckom posudku č. 66/2016 zo dňa 17.12.2016 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Miščíkom, Janka Alexyho 1/a, 841 01 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov, ev. č. 914925, znalec z odboru stavebníctvo.

 

 1. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/20 k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Diakovce, obec: Diakovce, okres: Šaľa zapísaných na LV. č. 1406 ako:

pozemok s par. č. 1227/31 o výmere 312 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/65 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/66 o výmere 74 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/67 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/68 o výmere 26 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

pozemok s par. č. 1227/69 o výmere 29 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria , parcela registra „C“;

stavba (bez pridelenia súpisného čísla) na pozemku parc. č. 1227/69, druh stavby: iná budova, popis stavby: hospodárska budova;

stavba – rodinný dom súp. číslo 670 na pozemku parc. č. 1227/67, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom;

 

Zápis nehnuteľností do všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016; oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku v zmysle § 77 ods. 6 ZKR bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2017 zo dňa 14.2.2017

 

Titul nadobudnutia:

na LV neuvedený;

 

Poznámky:

Poznamenáva sa, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8K/8/2016-196 zo dňa 25.04.2016, právoplatného dňa 7.5.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Elemír Šípoš, nar.: 25.9.1970

 

Opis stavu v akom sa predmet dražby nachádza: podrobný opis predmetu dražby sa nachádza v znaleckom posudku č. 66/2016 zo dňa 17.12.2016 vypracovanom znalcom Ing. Michalom Miščíkom, Janka Alexyho 1/a, 841 01 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov, ev. č. 914925, znalec z odboru stavebníctvo.

 

Popis nehnuteľností: Rodinný dom súpisné číslo 670 v obci Diakovce okr. Šaľa je situovaný v severozápadnej časti okraja obce. Stavba má nepravidelný obdĺžníkový pôdorys s predsadeným vchodom s nadzemným podlažím. Stavba rodinného domu je v čase obhliadky v technickom stave vyžadujúcom zásadnú opravu. Základy domu sú pásy z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie vyhotovené z muriva z plnej tehly pálenej hr. 300 mm, konštrukcia stropu nad I.NP je z drevených trámov s dvojitým podbíjaním upraveným z povaly cementovou mazaninou. Omietky fasády sú z omietky vápennej bez úpravy vytvorenej z lapiacej malty, omietky vnútorné vápennocementové hladené, čiastočne zjavne po živnosti malieb. Podlahy obytných miestností majú povrch z laminátových parket a keramickej dlažby. Okná domu sú plastové, vo WC drevené okienko. Dvere interiérové sú drevené, niektoré treba vymeniť, lebo sú poškodené. Rozvody elektroinštalácia je vyhotovená z medených vodičov s rozvádzačom s ističmi. Kúrenie domu zabezpečuje plynový kotol umiestnený v sklade, opatrený zásobníkom na teplú vodu. Kúrenie obytných miestností je z oceľových rúr do radiátorov. Rozvod teplej a studenej vody pozostáva z oceľového potrubia. Krov je drevený sedlový s keramickou krytinou a klampiarske výrobky z opotrebeného pozinkovaného plechu. V čase obhliadky je rodinný dom využívaný na trvalé rodinné bývanie.

 

Hospodárska budova na par. č. 1227/69 sa nachádza na dvore pred rodinným domom a slúži ako letná kuchyňa. Stavba pravdepodobne vyhotovená z plných tehál hr. 250 mm, omietnutá opotrebenou vápennocementovou. Stavba je zastrešená plochou strechou s bitúmenovou krytinou a oplechovaním z PZn plechu. Okná sú kovové jednoduché a vstupné dvere drevené. Interiér kuchyne tvorí jedna miestnosť ako kuchyňa a jedáleň so stolom a jednoduchou kuchynskou linkou, komorou a umývarňou. Podlaha miestnosti je keramická, prívod studenej vody, elektroinštalácia svetelná s poistkami bez kúrenia.

 

Plot od ulice tvorí plechová brána a plechové vráta pre peších značne opotrebená a betónová podmurovka dĺžky 9,10 m s výplňou vyhotovenou z oceľových rámov značne opotrebená. Plot potrebuje údržbu.

 

Hodnotené pozemky vo vlastníctve úpadcu sa nachádzajú v zastavanom území obce Diakovce, okr. Šaľa v lokalite zástavby rodinných domov s prístupom na pozemok z miestnej asfaltovej komunikácie. Pozemok nie je rovinatý, vybavený prípojkou elektriny, kanalizácie, plynu a vody buď priamo na pozemku (LV č.1406, LV č. 3519) alebo na okraji pozemku (LV č. 75). Leží v severozápadnej časti obce v tichom bezprašnom prostredí, ľahko dostupný z obecnej asfaltovej komunikácie (LV č. 1406, LV č. 3519) alebo bližšie k centrálnej časti obce (LV č.75). Územný plán obce otvára ďalšie možnosti využitia pozemku i okolitých pozemkov v  lokalite na výstavbu rodinných domov.

Pozemok LV č. 1406 a LV č. 3519, parcely č. 1227/31, 65, 66,67, 68 69 aj pozemok vedený na LV č. 3519 parcely č. 1227/35, 83 sú čiastočne zastavané stavbami rodinných domov a sú priľahlé parcely k stavbe.

 

Parcela č. 1227/83 vedená na LV č. 3519 je zastavaná stavbou vo vlastníctve tretej osoby (právny vzťah LV. č. 3715), vlastníčkou stavby je Šípošová Sandra, ktorá predmetnú stavbu nadobudla darovacou zmluvou zo dňa 25.02.2016), ale na parcele č. 1227/83 nie je vedená žiadna ťarcha v prospech vlastníka stavby.

 

Pozemok vedený na LV č. 75 má výhodnú polohu v tesnej blízkosti novostavieb nového celku zástavby rodinných domov s vlastnou prístupovou komunikáciou. Prístup k parcelám 369, 370, 374/1, 375 je potrebné zabezpečiť.

 

Parametre prípojky plynu znalec odvodil z informácií úpadcu a informácií zadávateľa.

 

Vodovodná prípojka vedie z verejného vodovodu v asfaltovej ulici cez vodomernú šachtu na parcele 1227/36 do domu do miestností kuchyne a kúpeľne.

 

Kanalizačná prípojka bola vyhotovená v roku 1985 a vedie cez dvor pred domom do provizórnej zbernej šachty vytvorenej zo skruží z betónu, odkiaľ sa prečerpáva na blízke humno.

 

Prípojka nn vzdušná bola vyhotovená v roku 1985 namiesto pôvodnej vzdušnej. Dĺžka prípojky je podľa situácie 11m káblu CYKY-J 4x10 a vedie zo stĺpa nn vzdušného vedenia nadstrešnej konzoly vonkajšej rozvodnej skrine s ističmi.

 

Vodomerná šachta je umiestnená na parcele č. 1227/31 pred stavbou domu. Slúži na umiestnenie hlavného uzáveru vody a vodomeru.

 

 

 

 

Predmet dražby sa speňažuje nasledovne:

 

 • Nehnuteľnosti, uvedené pod písm. a) – c) sa speňažujú spolu ako súbor nehnuteľností;

 

Hodnota predmetu dražby:   hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom č. 66/2016 zo dňa 17.12.2016 vypracovaným znalcom Ing. Michalom Miščíkom, Janka Alexyho 1/a, 841 01 Bratislava, zapísaný v zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v Bratislave, ev. č. 914925, znalec z odboru stavebníctvo na sumu  30 700,- Eur

 

Dodanie predmetu dražby je oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

 

Najnižšie podanie:                                         18 420,- Eur

 

Minimálne prihodenie:                                  500,- Eur

 

Dražobná zábezpeka:                                   5 526,- Eur

 

Možnosť zníženia najnižšieho podania:       áno; je možné najnižšie podanie v rámci dražby postupne znížiť, pričom zníženie sa uskutočňuje postupne a po každej výzve, maximálne o 3.000,- Eur v rámci jedného zníženia; konečný limit zníženia najnižšieho podania je 30% hodnoty predmetu dražby;

 

Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v VÚB, a.s., IBAN: SK60 0200 0000 0036 8089 6958, variabilný symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa, popis: ZÁBEZPEKA – NEH. a to tak, aby zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr do otvorenia dražby; dražobná zábezpeka môže byť zložená aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky; dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom a ani v hotovosti.

 

Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:

 1. originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby;
 2. originálom notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky;
 3. originálom listiny preukazujúcej poskytnutie bankovej záruky;

 

Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená bezhotovostným prevodom na účet bezodkladne po skončení dražby a oznámení čísla bankového účtu správcovi.

 

Úspešným vydražiteľom sa stane ten, kto urobil najvyššie podanie. Ak urobí niekoľko účastníkov dražby súčasne rovnaké podanie v rámci toho istého vyvolania a ak nebolo urobené vyššie podanie, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich príklep udelí. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Spôsob úhrady ceny: úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: 60 0200 0000 0036 8089 6958, variabilný symbol: IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.

 

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:

 

V zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení pri speňažovaní majetku správca nie je viazaný zmluvnými predkupnými právam. V prípade speňažovania majetku, ku ktorému sa viaže zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné právo, správca písomne ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, tomu kto je z predkupného práva oprávnený.

 

V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.

 

Upozornenie: Upozorňujú sa všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

 

Obhliadka predmetu dražby:

Obhliadka č. 1:  9.7.2018 o 13-00 hod.

Obhliadka č. 2:  10.7.2018 o 13-00 hod.

Ohliadka predmetu dražby je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t. č.: 0903 442 975 alebo e-mailovom dohovore so správcom na: office@patent-iurist.sk.

 

Vyzývam účastníkov dražby, aby sa dostavili do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba minimálne 30 minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky a zapísania do zoznamu účastníkov dražby.

 

Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

 

 1. Doklad o zložení dražobnej zábezpeky;
 2. Doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas);
 3. Ak ide o právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac, z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra);
 4. V prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom - splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, z ktorého bude jasne a výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe;
 5. Čestné vyhlásenie účastníka dražby, že nie je osobou, vylúčenou z dražby;

 

 

Osvedčujúci notár:                JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava

 

 

 

Nadobudnutie vlastníctva:

 

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu.

 

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

 

Dražobník po zaplatení ceny predmetu dražby zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu, odbor katastrálny.

 

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženie totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

 

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

 

Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

 

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení:

 

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

 

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 odseku 2 zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

 

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 odseku 2 zákona o dobrovoľných dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa §21 odseku 2 zákona o dobrovoľných dražbách.

 

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

 

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

 

V Bratislave, dňa 5.6. 2018

 

 

navrhovateľ a dražobník:

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

správca úpadcu

Elemír Šípoš, nar.: 25.09.1970

úpadca trvale bytom Závodná 10145/30, 821 06 Bratislava