Dražba nehnuteľností v obci Divín v katastrálnom území Divín

Katastrálne územie:
Divín
Obec:
Divín

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 15.400,- EUR 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 020/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik na prízemí Hotela CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 14:00 hod. – 14:07 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Lučenec, obec: Divín, katastrálne územie: Divín, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 277, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 569 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1198 o výmere 311 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1198 o výmere 311 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1199 o výmere 288 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 569 s príslušenstvom, postavený na par. č. 1198 v kat. území Divín.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce Divín. Vzdialenosť do stredu obce je cca. 400 m. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1971. V roku 1975 bola realizovaná prístavba predmetu opakovanej dražby v zadnej časti dvora. Predmet opakovanej dražby je napojený na verejný rozvod ELI (so zablokovaným elektromerom), verejný vodovod a verejnú kanalizácii. Možnosť napojenia na verejný rozvod zemného plynu (aktuálne nepripojený). Predmet opakovanej dražby je jednopodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia postavený na mierne svahovitom pozemku.

 

Dispozičné riešenie:

V I.NP (z roku 1971) sa nachádza predná izba, chodba, izba, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa s WC, zadná izba a zadná chodba s prechodom do prístavby predmetu opakovanej dražby.

V I.NP (z roku 1975) sa nachádza chodba s východom do zadnej časti dvora, izba, WC s umývadlom, kotolňa, špajza s prechodom do pôvodnej časti predmetu opakovanej dražby.

 

Zastavaná plocha I. NP (z roku 1971) je 107,67 m2.

Zastavaná plocha I. NP (z roku 1975) je 33,54 m2.

Zastavaná plocha I. NP je celkovo o výmere 141,21 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Hlavný vstup do predmetu opakovanej dražby je z bočnej západnej strany dvora cez predložené schody. Základy predmetu opakovanej dražby sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo predmetu opakovanej dražby je zmiešané z nepálených a pálených tehál o hrúbke 48 cm (prevláda murivo z tehál). Fasáda je zo štukovej omietky opatrená fasádnym náterom bez zateplenia. Priečky v celom predmete opakovanej dražby sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou – štukovou omietkou. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vykurovanie predmete opakovanej dražby je riešené ako ústredné s panelovými plechovými radiátormi a kotlom na tuhé palivo, ktorý je aktuálne demontovaný – v kotolni sa nenachádza. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým elektrickým ohrievačom, ktorý je zavesený na stene v kúpeľni. Rozvod vody v predmete opakovanej dražby je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V, aktuálne je odpojená so zdemontovaným elektromerom. Strecha predmetu opakovanej dražby je sedlová hambalková pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované žľaby, zvody, záveterné lišty. Okná v predmete opakovanej dražby sú prevažne drevené zdvojené. V prednej izbe a v chodbe sú okná vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v celom predmete opakovanej dražby sú hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere sú pôvodné, drevené, rámové s presklením. Podlahy obytných miestnosti v predmete opakovanej dražby sú plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva sú z keramickej dlažby. Podlaha v kuchyni je z keramickej dlažby. V pôvodnej časti predmetu opakovanej dražby sa nachádza kuchyňa prístupná z chodby. Kuchyňa bola rekonštruovaná okolo roku 2008, je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským plynovým sporákom na propán-bután s elektrickou rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Kúpeľňa je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC misou kombi. Kúpeľňa bola rekonštruovaná okolo roku 2008. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. WC s umývadlom je umiestnené v prístavbe predmetu opakovanej dražby a je vybavené WC misou kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

  • Drevený prístrešok s príslušenstvom na par. č. 1198 v kat. území Divín.

Drevený prístrešok sa nachádza vedľa prístavby predmetu opakovanej dražby zo západnej strany. Drevený prístrešok bol daný do užívania v roku 1985. Jedná sa o jednopodlažný objekt postavený na betónových základových pätkách pod stĺpikmi. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly bez výplne. Strecha je pultová drevenej konštrukcie s pálenou jednodrážkovou krytinou na latách, ktorá je napojená na strechu predmetu opakovanej dražby. Povrchové úpravy konštrukcií sú nezrealizované. Rozvody ELI sú provizórne svetelné. Prístrešok je bez okien a dverí. Podlahy nie sú zrealizované. Klampiarske konštrukcie tvorí žľab a zvod z pozinkovaného plechu.

 

Zastavaná plocha dreveného prístrešku je o výmere 18,93 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 35 799 200, podľa V 1663/2010 zo dňa 13.08.2010,
b) Exekučné záložné právo EX 10877/2016 (Exekútorský úrad Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor), podľa Z 4487/2016.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 15.400,- EUR (slovom: pätnásťtisícštyristo EURO)
K. Najnižšie podanie 15.400,- EUR (slovom: pätnásťtisícštyristo EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 26/2018 zo dňa 02.02.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
20.500,- EUR (slovom: dvadsaťtisícpäťsto EURO)