Dražba nehnuteľností v obci Dobšiná v katastrálnom území Dobšiná

Katastrálne územie:
Dobšiná
Obec:
Dobšiná

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 33.000,- € 02.07.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 203815
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad (salónik GARNI – pri recepcii)
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

- rodinný dom s. č. 1155 s príslušenstvom postavený na parc. č. 226/4 a pozemok registra „C“ na parcele č. 226/4, v k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, zapísaný na LV č. 1063, v spoluvlastníckom podiele 1/1;

 

- pozemok registra „C“ na parcele č. 233/2, v k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, zapísaný na LV č. 1061, v spoluvlastníckom podiele 1/2;

 

- pozemok registra „C“ na parcele č. 132/8 a 132/9, v k. ú. Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, zapísaný na LV č. 4123, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 1155, ul. Zimná, Dobšiná

Rodinný dom s. č. 1155 je osadený na rovinatom teréne na parc. č. 226/4 v k. ú. Dobšiná. Situovaný je ako krajný v radovej zástavbe rodinných domov (dom má jednu stenu spoločnú so susedným rodinným domom). Je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Zastrešený je sedlovou strechou. Rodinný dom je riešený ako jednogeneračný. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1981. V roku 2007 boli vymenené vykurovacie telesá (radiátory), inak sa nachádza v pôvodnom stave.

Dispozičné riešenie:

I. PP (suterén): kotolňa, schodisko, pivnica.

I. NP (prízemie): zádverie, predsieň, kúpeľňa, WČ, garáž, špajza, kuchyňa, schodisko, izba.

II. NP (poschodie): chodba, kúpeľňa, 4 izby.

Hlavné stavebné konštrukcie a technické vybavenie: základy betónové s izoláciou, murivo tehlové, deliace konštrukcie tehlové (priečkovky), vnútorné omietky vápenné štukové, vnútorné obklady keramické (kúpeľňa, vaňa, WČ, kuchyňa), stropy železobetónové monolitické, krov sedlová strecha, krytina pozinkovaný plech, klampiarske konštrukcie pozinkovaný plech, fasáda brizolit/kamenný obklad, schody železobetónové, dvere hladké, okná plastové/drevené, okenné žalúzie plastové, podlahy obytných miestnosti PVC podlaha na betónovom podklade, dlažby a podlahy ost. miestnosti keramické, ústredné vykurovanie kotlom s oceľovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná, elektrický rozvádzač s poistkami, rozvod vody pozinkované potrubie, inštalácia plynu rozvod zemného plynu, kanalizácia do žumpy kameninové potrubie, zdroj teplej vody bojler, zdroj vykurovania kotol ústredného vykurovania, vybavenie kuchyne: sporák, drezové umývadlo, kuchynská linka na báze dreva, vnútorné vybavenie: vaňa, WČ, umývadlo, vodovodné batérie pákové, záchod splachovací, kozub, balkón áno.

Rodinný dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. NN prípojka je zemná. Objekt domu sa nachádzal v čase obhliadky v primeranom technickom stave k svojmu veku, bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti ako aj bez viditeľných technických porúch. S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie je znalcom predpokladaná základná životnosť objektu 100 rokov.

 

Výpočet zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1981

8,35*5,85

48,85

120/48,85=2,456

1. NP

1981

8,35*11,33

94,61

120/94,61=1,268

2. NP

1981

8,35*11,33

94,61

120/94,61=1,268

 

Príslušenstvo tvorí najmä:

 

Dreváreň

Dreváreň je postavená na pozemku parc. č. 233/2. Základy tvoria základové pásy, nosná konštrukcia murovaná z tehál, krov je sedlový hambálkový, strop tvorí podhľad krovu, krytina je z pozinkovaného plechu, podlahu tvorí betónová mazanina, fasáda je brizolitová, dvere drevené hladké, okná jednoduché drevené, vnútorné omietky hrubé, elektroinštalácia je svetelná. Dreváreň bola zhotovená v roku 1981. Životnosť je stanovená na 80 rokov.

 

Plot predný - oceľový

Plot pozostáva z oceľovej tyčoviny v ráme, kotvenej do betónového základu s podmurovkou, výška výplne 115 cm. Súčasťou plota sú jedny plotové vráta a jedny plotové vrátka oceľovej konštrukcie. Oplotenie sa nachádza pred rodinným domom s. č. 1155 a oddeľuje dvor od ulice. Realizovaný bol v roku 1981. Celková životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Plot bočný - oceľový

Plot pozostáva z oceľových zvlakov na oceľových stĺpikoch, kotvených do betónového základu bez podmurovky. Výška výplne 170 cm. Oplotenie sa nachádza medzi pozemkami č. KN 233/2 a 239.

Realizovaný bol v roku 1981. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Plot zadný - oceľový

Plot pozostáva z oceľových zvlakov na oceľových stĺpikoch, kotvených do betónového základu bez podmurovky. Výška výplne 170 cm. Oplotenie sa nachádza medzi pozemkami č. KN 233/2 a 226/2.

Realizovaný bol v roku 1981. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Plot bočný (pred garážou) - oceľový

Plot pozostáva z oceľovej tyčoviny v ráme, kotvenej do betónového základu s podmurovkou, výška výplne 115 cm. Oplotenie sa nachádza pred garážou na opornom múre. Realizovaný bol v roku 1981. Celková životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o prípojku vody z obecného vodovodu po hranu rodinného domu. Prevedená je z oceľového potrubia DN 40 mm o dĺžke 12,00 m.

Zhotovená bola v roku 1981. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o prípojku kanalizácie od obecnej kanalizácie po napojenie rodinného domu. Osadená je vo dvore rodinného domu na pozemku parc.č. 132/8. Prevedená je z kameninového potrubia DN 150 mm o dĺžke 12,00 m. Zhotovená bola v roku 1981. Životnosť je stanovená na  50 rokov.

 

Plynová prípojka

Jedná sa o prípojku plynu z obecného plynovodu po hranu rodinného domu. Prevedená je z oceľového potrubia DN 25 mm o dĺžke 12,00 m.

Zhotovená bola v roku 2000. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Elektrická prípojka

Jedná sa o NN prípojku z elektrickej siete po napojenie rodinného domu. Je zemná, jeden kábel Ál 4x16mm o dĺžke 12,00 m. Zhotovená bola v roku 1981. Životnosť je stanovená na 50 rokov.

 

Oporný múr

Oporný múr sa nachádza pred garážou a je tvorený z lomového kameňa. Na opornom múre sa nachádza oplotenie. Realizovaný bol v roku 1981. Životnosť: 60 rokov.

 

Spevnené plochy – príjazdové pásy

Spevnené plochy pozostávajú z betónových dlaždíc do pieskového podkladu a tvoria príjazdové pásy do garáže rodinného domu č. s. 1155. Realizované boli v roku 1981. Životnosť: 50 rokov.

 

 

Spevnená plocha - chodník

Spevnená plocha pozostáva z betónových dlaždíc do pieskového podkladu a tvorí chodník k rodinného domu č. s. 1155. Realizovaná bola v roku 1981. Životnosť: 50 rokov.

 

Spevnená plocha – vstup/závetrie

Spevnená plocha pozostáva z betónových dlaždíc do pieskového podkladu a tvorí závetrie pred vstupom do rodinného domu č. s. 1155. Realizovaná bola v roku 1981. Životnosť: 50 rokov.

 

Pozemky

Pozemok parc. registra „C“ č. 226/4 v k. ú. Dobšiná v podiele 1/1

Pozemok je rovinatý a je z časti zastavaný rodinným domom s. č. 1155. Napojenie na všetky obecné inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina a telefón. Prístup z miestnej komunikácie. Základná občianska vybavenosť.

Pozemok parc. registra „C“ č. 233/2 v k. ú. Dobšiná v podiele 1/2

Pozemok je rovinatý a tvorí spoločný dvor so susedou. Napojenie na všetky obecné inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina a telefón. Prístup z miestnej komunikácie. Základná občianska vybavenosť.

Pozemok parc. registra „C“ č. 132/8 v k. ú. Dobšiná v podiele 1/1

Pozemok je rovinatý a nachádza sa pred rodinným domom s. č. 1155. Napojenie na všetky obecné inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina a telefón. Prístup z miestnej komunikácie. Základná občianska vybavenosť.

Pozemok parc. registra „C“ č. 132/9 v k. ú. Dobšiná v podiele 1/1

Pozemok je rovinatý a nachádza sa pred rodinným domom s. č. 1155. Napojenie na všetky obecné inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina a telefón. Prístup z miestnej komunikácie. Základná občianska vybavenosť.

 

Parcela

Druh pozemku

Podiel

Výmera podielu [m2]

226/4

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

121,00

233/2

Zastavané plochy a nádvoria

1/2

161,00

132/8

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

59,00

132/9

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

43,00

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1063
Vklad záložného práva V 594/10 zo dňa 04.06.2010 v prospech Dexia banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 - 195/10.

Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN p. č. 226/4 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria, stavba so s. č. 1155 na p. č. 226/4 rodinný dom v podiele 2/4 v prospech: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31575951 č. 1390/2015 P - 397/15 - 596/15;
Poznamenáva sa: UPOVEDOMENIE o začatí exekúcie predajom nehnuteľností pod B-3 v 1/4 - ine, Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, Moskovská 18, 811 08 Bratislava, P-587/2017 - 646/17.

LV č. 1061
Vklad záložného práva V 594/10 zo dňa 04.06.2010 v prospech Dexia banky Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 - 195/10.

Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN p.č. 233/2 o výmere 322 m2, zastavané plochy a nádvoria v podiele 2/8 v prospech: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31575951 č. 1390/2015 P - 397/15 - 596/15.

LV č. 4123
Vklad záložného práva v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, 01011 Žilina, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení ZP č. 03/233A/10 na nehnuteľnosti pozemok registra C KN p.č. 132/8,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, pozemok registra C KN p.č. 132/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2. V - 786/11 - 277/11.
Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti: parcely registra C KN p.č. 132/8 o výmere 59 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 132/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 v podiele 1/1 v prospech: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, IČO: 31575951 č. 1390/2015 P - 397/15 - 596/15.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 33.000,- €
K. Najnižšie podanie 33.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
V. Odhad ceny predmetu dražby 44.000,- €