Dražba nehnuteľností v obci Dobšiná v katastrálnom území Dobšiná

Katastrálne územie:
Dobšiná
Obec:
Dobšiná

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 11.815,00 10.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 109/2011
Typ dražobnej vyhlášky: EX 109/2011
Poradie dražby: 2
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 10.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Akad. Hronca č.3, 04801Rožňava
Vlastník: Parajka Stanislav
Sídlo: Dobšiná, Nová 797
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.07.2018
Znalecká hodnota: 13.900,00
Reálna hodnota: 11.815,00
Výška zábezpeky: 5.907,50
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS1092011
Najnižšie podanie: 11.815,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS 1092011
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 31.08.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Dobšiná, Jarková 342
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Byt po rekonštrukcií, podlahová plocha bytu 75,97 m2.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rožňava
     Obec : Dobšiná
     Kataster : Dobšiná
     Číslo listu vlastníctva: 2388
   Parcela
     Parcelné číslo: 535/3
     Výmera: 380
     Druh: zastavané plochy
     Popis: bytový dom
   Stavba
     Supisné číslo: 342
     Pracelné číslo: 535/3
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: byt č. 30, 8.posch.
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: