Dražba nehnuteľností v obci Dobšiná v katastrálnom území Dobšiná

Katastrálne územie:
Dobšiná
Obec:
Dobšiná

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 5.600,00 07.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX4836/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX4836/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Peter Hodermarský
Ulica: Akademika Hronca č.3
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 07.09.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Akad. Hronca č.3, 04801Rožňava
Vlastník: Margita Gáborová
Sídlo: Dobšiná, Hronská 442
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 31.07.2018
Znalecká hodnota: 5.600,00
Reálna hodnota: 5.600,00
Výška zábezpeky: 2.800,00
Číslo bankového účtu: SK9211110000006609800005, VS48362016
Najnižšie podanie: 5.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK9211110000006609800005, VS48362016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: do 5 dní od schválenia príklepu súdom
Odovzdanie: bez závad
Dátum obhliadky: 27.08.2018
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Dobšiná, Hronská 442
Ďalšie informácie : Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadku. Ide o čiastočne podpivničený RD postavený v roku 1938 v schátralom stave.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rožňava
     Obec : Dobšiná
     Kataster : Dobšiná
     Číslo listu vlastníctva: 1094
   Parcela
     Parcelné číslo: 1755
     Výmera: 126
     Druh: zastavané plochy
     Popis: rodinný dom
   Parcela
     Parcelné číslo: 1757
     Výmera: 423
     Druh: záhrada
     Popis: záhrada
   Stavba
     Supisné číslo: 442
     Pracelné číslo: 1755
     Druh stavby: rodinný dom
     Popis stavby: rodinný dom
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: