Dražba nehnuteľností v obci Dolný Bar v katastrálnom území Dolný Bar

Katastrálne územie:
Dolný Bar
Obec:
Dolný Bar

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 70 900,00 € 24.07.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 023/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Juraja Šikutu, Alžbetínske nám. 328/6, Dunajská Streda
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11,00 hodine
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť:

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

katastrálne územie

obec

648

Dunajská Streda

Dolný Bar

Dolný Bar

Pozemky:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m²/

charakteristika

1051/ 32

Orná pôda

805

 

1051/ 64

Zastavané plochy a nádvoria

78

 

 

 

 

 

             Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele č.:

Popis stavby/byt č.

Popis stavby/bytu:

203

1051/ 64

rodinný dom

 

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 203 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1051/64 v obci Dolný Bar. Dom bol postavený v roku 2000, je celý podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, strecha je sedlová, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, stropy sú keramické, v podkroví drevené trámové, fasádne omietky sú na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké, kúrenie je ústredné, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, dom je zásobený vodou z vlastnej narážanej studne umiestnenej v podzemnom podlaží spolu s domácou vodárničkou, kanalizácia je zvedená do žumpy, zavedený je plyn. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže, práčovne, kotolne a skladu, vonkajší vstup zo zadnej časti dvora je predloženými betónovými schodmi, steny sú z plnej pálenej tehly, stropy sú keramické s rovným podhľadom, podlahy betónové, sčasti s cementovým poterom, sčasti s keramickou dlažbou, okná sú drevené zdvojené a oceľovo hliníkové jednoduché, dvere sú prevažne hladké osadené do oceľových zárubní, celo plechové sú v kotolni, vonkajší vjazd do garáže je segmentovými vrátami s diaľkovým ovládaním typ FAAC, v práčovni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oceľová smaltovaná vaňa s klasickou vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, v kotolni sú osadené kotol na tuhé palivo a novší plynový stacionárny kotol ÚK typ Protherm, radiátory prevažne oceľové rebrové, inštalovaný je elektrický zásobníkový ohrievať vody, betónové schody do vyššieho podlažia sú obložené keramickým obkladom. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo zádveria, predsiene, obývacej izby, spálne, kuchyne s jedálenskou časťou, kúpeľne, miestnosti WC a schodiska, vstup z dvora je vonkajšími predloženými schodmi, steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky tehlové, stropy sú keramické s rovným podhľadom, nášľapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, vstupné dvere sú novšie plastové, interiérové dvere sú prevažne drevené dyhované plné a zasklené, osadené do oceľových zárubní, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s odsávačom pár, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je splachovací záchod s nástennou nádržkou, steny kúpeľne a WC sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad, schody do podkrovia sú železobetónové, obložené keramickým obkladom, časť stien má obklad z dreveného tatranského profilu. Pri oknách sa vyskytujú plesne. Podkrovie dispozične pozostáva z dvoch izieb, miestnosti WC a chodbičky so schodiskom, štítové steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky z tehly, obložené sú čiastočne dreveným tatranským profilom, stropy sú drevené trámové prevažne so šikmým hladkým podhľadom, podlahy v izbách sú betónové, prekryté nelepenou kobercovinou, inde je keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, dvere sú drevené plné hladké a dyhované, osadené do oceľových zárubní, v miestnosti WC je kombizáchod a keramické umývadlo s vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad. Pri oknách sa vyskytujú plesne. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň tvoria zvislé hobľované dosky upevnené na vodorovných joklových profiloch, súčasťou plotu je bránka a dve dvojkrídlové brány, bočný a zadný plot je zo strojového pletiva na betónových stĺpikoch, spevnené plochy tvoria prevažne chodníky a plochy z monolitického betónu a betónovej zámkovej dlažby, vedľa domu je jednoduchá murovaná stavba skladu náradia, drevený prístrešok pre osobný automobil a drevený altánok. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, na pozemky reg. C KN parc.č. 1051/32, 1051/64, rodinný dom sč. 203 na parc.č. 1051/64, V 8721/14 - č.z.12/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 04/2018vypracovanom znalcom: Ing. Miroslavom Tokárom,zo dňa: 10.02.2018 na sumu 70 900,00 € (Sedemdesiattisícdeväťsto Eur)
)
K. Najnižšie podanie 70 900,00 € (Sedemdesiattisícdeväťsto Eur) )
L. Minimálne prihodenie 1 000 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, alebo poštovou poukážkou. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj v hotovosti v mieste konania dražby. Prípustné je aj zloženie dražobnej zábezpeky vo forme bankovej záruky. Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0232017
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky (výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu, bankou potvrdený vklad v hotovosti, poštovú poukážku, záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku), príjmový pokladničný blok dražobnej spoločnosti Dom Dražieb s.r.o. Následne sa zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu pridelené dražobné číslo.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota začína 20.06.2018 a končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní odo dňa konania dražby. Účastníkom dražby, ktorý zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti v mieste dražby a ktorí sa nestanú vydražiteľmi, bude dražobná zábezpeka vrátená po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením nasledovne:
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 €, tak najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu dražobníka vedeného v OTP Banka Slovensko a.s.: IBAN SK17 5200 0000 0000 1773 6006, BIC: OTPVSKBX. Ako variabilný symbol uvedie 0232017. Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby, sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listiny osvedčujúce bankovú záruku.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 03.07.2018 o 11,00 hod 04.07.2018 o 11,00 hod
Miesto obhliadky Pred predmetom dražby Dolný Bar 203 (pred predmetom dražby)
Organizačné opatrenia V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie našej spoločnosti na tel. čísle 0905 404 422, 0905 343 254, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné si priniesť úradný doklad totožnosti /napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra).
Pokiaľ vlastník alebo osoba, ktorá má predmet v nájme, neumožní riadnu obhliadku predmetu dražby, bude obhliadka uskutočnená v rámci možností.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.
Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby.
Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi :
doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle bodu 8.4 tohto oznámenia,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (formulár je k dispozícii aj u dražobníka),
doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
ak ide právnickú osobu, aktuálny úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra)
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dobrovoľnej dražbe.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa úhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou poskytujúcou bankovú záruku).
V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore záznamom.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov za prítomností dražobníka, na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré vznikli z dôvodov na strane predchádzajúceho vlastníka alebo dražobníka. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Juraj
c) priezvisko Šikuta
d) sídlo Alžbetínske námestie 328/6, 929 01 Dunajská Streda