Dražba nehnuteľností v obci Dolný Bar v katastrálnom území Dolný Bar

Katastrálne územie:
Dolný Bar
Obec:
Dolný Bar

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 24.07.2018 Stiahnuť
Dom Dražieb s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDHC 023/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dom Dražieb s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Podzámska3792001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Podzámska
b) Orientačné/súpisné číslo 37
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 26178/T
IV. IČO/ dátum narodenia 45711933
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Juraja Šikutu, Alžbetínske nám. 328/6, Dunajská Streda
D. Dátum konania dražby 24. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11,00 hodine
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosť:

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

katastrálne územie

obec

648

Dunajská Streda

Dolný Bar

Dolný Bar

 

Pozemky:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m²/

charakteristika

1051/ 32

Orná pôda

805

 

1051/ 64

Zastavané plochy a nádvoria

78

 

 

 

 

 

            

Stavby:

Súpisné číslo

Na parcele č.:

Popis stavby/byt č.

Popis stavby/bytu:

203

1051/ 64

rodinný dom

 

 

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 203 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 1051/64 v obci Dolný Bar. Dom bol postavený v roku 2000, je celý podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, strecha je sedlová, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, stropy sú keramické, v podkroví drevené trámové, fasádne omietky sú na báze umelých látok, vnútorné omietky sú vápenné hladké, kúrenie je ústredné, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia, dom je zásobený vodou z vlastnej narážanej studne umiestnenej v podzemnom podlaží spolu s domácou vodárničkou, kanalizácia je zvedená do žumpy, zavedený je plyn. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z garáže, práčovne, kotolne a skladu, vonkajší vstup zo zadnej časti dvora je predloženými betónovými schodmi, steny sú z plnej pálenej tehly, stropy sú keramické s rovným podhľadom, podlahy betónové, sčasti s cementovým poterom, sčasti s keramickou dlažbou, okná sú drevené zdvojené a oceľovo hliníkové jednoduché, dvere sú prevažne hladké osadené do oceľových zárubní, celo plechové sú v kotolni, vonkajší vjazd do garáže je segmentovými vrátami s diaľkovým ovládaním typ FAAC, v práčovni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená oceľová smaltovaná vaňa s klasickou vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, v kotolni sú osadené kotol na tuhé palivo a novší plynový stacionárny kotol ÚK typ Protherm, radiátory prevažne oceľové rebrové, inštalovaný je elektrický zásobníkový ohrievať vody, betónové schody do vyššieho podlažia sú obložené keramickým obkladom. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo zádveria, predsiene, obývacej izby, spálne, kuchyne s jedálenskou časťou, kúpeľne, miestnosti WC a schodiska, vstup z dvora je vonkajšími predloženými schodmi, steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky tehlové, stropy sú keramické s rovným podhľadom, nášľapné vrstvy podláh sú v obytných miestnostiach z plávajúcej laminátovej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, vstupné dvere sú novšie plastové, interiérové dvere sú prevažne drevené dyhované plné a zasklené, osadené do oceľových zárubní, v kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom a nástennou pákovou batériou, inštalovaný je kombinovaný sporák s odsávačom pár, stena medzi pracovnou doskou a nástennými skrinkami je obložená keramickým obkladom, v kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa a keramické umývadlo s pákovými batériami, v miestnosti WC je splachovací záchod s nástennou nádržkou, steny kúpeľne a WC sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad, schody do podkrovia sú železobetónové, obložené keramickým obkladom, časť stien má obklad z dreveného tatranského profilu. Pri oknách sa vyskytujú plesne. Podkrovie dispozične pozostáva z dvoch izieb, miestnosti WC a chodbičky so schodiskom, štítové steny sú z pórobetónových tvárnic, dodatočne zateplených z fasádnej strany, priečky z tehly, obložené sú čiastočne dreveným tatranským profilom, stropy sú drevené trámové prevažne so šikmým hladkým podhľadom, podlahy v izbách sú betónové, prekryté nelepenou kobercovinou, inde je keramická dlažba, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými horizontálnymi interiérovými žalúziami, dvere sú drevené plné hladké a dyhované, osadené do oceľových zárubní, v miestnosti WC je kombizáchod a keramické umývadlo s vodovodnou batériou, steny sú čiastočne obložené keramickým obkladom, radiátory sú prevažne oceľové panelové typ Korad. Pri oknách sa vyskytujú plesne. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň tvoria zvislé hobľované dosky upevnené na vodorovných joklových profiloch, súčasťou plotu je bránka a dve dvojkrídlové brány, bočný a zadný plot je zo strojového pletiva na betónových stĺpikoch, spevnené plochy tvoria prevažne chodníky a plochy z monolitického betónu a betónovej zámkovej dlažby, vedľa domu je jednoduchá murovaná stavba skladu náradia, drevený prístrešok pre osobný automobil a drevený altánok. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech záložného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova ul. 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, na pozemky reg. C KN parc.č. 1051/32, 1051/64, rodinný dom sč. 203 na parc.č. 1051/64, V 8721/14 - č.z.12/15
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,00 EUR
K. Najnižšie podanie Nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Peter Kysucký
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Nitrianska
b) Orientačné/súpisné číslo 33
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 26.10.1952
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 04/2018 vypracovanom znalcom: Ing. Miroslavom Tokárom
zo dňa: 10.02.2018 na sumu 70 900,00 € (Sedemdesiattisícdeväťsto Eur)