Dražba nehnuteľností v obci Dolný Hričov v katastrálnom území Dolný Hričov

Katastrálne územie:
Dolný Hričov
Obec:
Dolný Hričov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 27.400,00 EUR 06.06.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sidónie Sakalovej 190, 01401 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43941443
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu: Pavla Mudroňa 1191/5, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : kostolna@advocatis.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/15/2016 S 1744
Spisová značka súdneho spisu : 2K/15/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dražby zo dňa 06.06.2018

JUDr. Mária Kostolná ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o výsledku dražby:

Označenie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 správca úpadcu REDOST, s.r.o., so sídlom  Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443

Navrhovateľ dražby: JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578

Miesto konania dražby: sídlo notárskeho úradu JUDr. Lucie Gulašovej, Sad SNP 669/6, 010 01 Žilina, dražobná miestnosť

Dátum konania dražby: 06.06.2018

Čas otvorenia dražby:  09:00 hod.

Dražba: 1. kolo dražby

Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemky registra „C“ parcelné čísla 1182/1 až 1182/10, trvalé trávne porasty každá o výmere 374 m2 nachádzajúce sa v k. ú. Dolný Hričov, obec: Dolný Hričov, okres: Žilina, zapísané Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 908, v  podiele 1/1

Označenie predmetu dražby:  

nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v k. ú . Dolný Hričov

parcelné č.: CKN 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1182/5, 1182/6, 1182/7, 1182/8, 1182/9, 1182/10

druh pozemku: trvalé trávne porasty

výmera: každá parcela 374 m2

list vlastníctva č. 908

podiel 1/1

spôsob využívania pozemku: pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast

umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Opis predmetu dražby: Pozemky sa nachádzajú v k. ú. Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina,, mimo zastavaného územia obce, pri ul. Bratislavská, v lokalite na Skalke, pod vrchom Studenec, JZ smerom od centra obce, vzdialené do 1,5 km, za dvoma obytnými rodinnými domami v smere na Bytču, po pravej strane miestnej spevnenej komunikácie, ktorá sa napája na štátnu cestu 1. triedy smer Žilina – Bytča. Pozemky sú situované na mierne svahovitom území – pod lesom, s dobrým prístupom z miestnej komunikácie. Po rozdelení pôvodných pozemkov parc. č. KN-C 1181 a 1182 geometrickým plánom vzniklo 10 nových parciel, ktoré sú v pozdĺžnom smere orientované S-J, s miernym sklonom na južnú stranu.

V uvedenej lokalite sú umiestnené inžinierske siete v rozsahu – el. energia – VN na bet. stĺpe situovanom na dotknutom území.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 908

Ťarchy: Bez zápisu

Iné údaje: Bez zápisu

Poznámka: Bez zápisu.

Hodnota zistená znaleckým posudkom: 27.400,00 EUR

Najnižšie podanie: 27.400,00 EUR

Výška ceny dosiahnutej vydražením: 24.660 EUR

Licitátor: JUDr. Mária Kostolná, správca Úpadcu