Dražba nehnuteľností v obci Dolný Kubín v katastrálnom území Dolný Kubín

Katastrálne územie:
Dolný Kubín
Obec:
Dolný Kubín

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 36.400,00 € 06.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 186/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát xxx
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby CITY HOTEL STEVE, Ulica 1. maja č. 699, 031 01 Liptovsky Mikuláš, miestnosť "kongresový salónik"
D. Dátum konania dražby 06. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:40
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 4392, katastrálne územie Dolný Kubín, Okresný úrad Dolný Kubín – katastrálny odbor, obec Dolný Kubín okres Dolný Kubín a to:

 

Stavby:                      

- Byt č. 30, vo vchode č. 5 na 6.p v bytovom dome so súpisným číslom 1525, popis stavby: bytový dom na p.č. 1510/26,110,111,112, postavenom na parcele reg. „C“ č. 1512/26, 1510/110, 1510/111, 1510/112

 

Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky k pozemku parc.č. 1510/26, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2: 5643/228882

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom súp. č. 1525 nachádza na ul. Chočská 1525/5 v Dolnom Kubíne – m. č. Banisko. Bytový dom má 8.NP a 1.PP. je postavený z plošných zváraných panelov. Fasáda je zateplená, sú nové zrekonštruované balkóny, plocha strecha.

Byt č.30 sa nachádza na 6.poschodí. Byt bol kompletne zrekonštruovaný vrátane bytového jadra. Má nové plastové okná, novú kuchyňu, kde je elektrický sporák, odsávač pár, podlaha nová linoleum, v izbách je plávajúca nová podlaha, steny a strop MVC, radiátor oceľový panelový, svetlo, zásuvky, okná plastové, dvere drevené. Kúpeľňa a WC podlaha a steny sú keramický obklad, umývadlo a vaňa, páková batéria, WC keramické splachovacie, svetlo a zásuvka, dvere drevené plné. Podlaha v chodbe nové linoleum, vstupné dvere, vnútorný zvonček a vrátnik, svetlo, steny a strop MVC. Bytové jadro je murované. Objekt bol daný do užívania v roku 1975. Vypočítaná podlahová plocha bytu vrátane pivnice je 56,43 m2.

Pozemky sa nachádzajú na miernom svahu, kde je aj prípojka vody, elektriny a kanalizácie pozemky sa nachádzajú v blízkosti reštaurácie, MŠ a do 200m je čerpacia stanica Slovnaft.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami s výnimkou zákonného záložného práva.

C 1 - Zalozne pravo v sulade s § 15 Zak. c. 182/93 Zb. v zneni Zak. c. 151/95 Z. z.

Záložné právo v prospech VÚB a.s., IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, podľa V 2311/08 zo dňa 5.12.2008, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, v bytovom dome č.s. 1525 na parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku parc.č. 1510/26 - 1091/08, 1093/08

Exekútorský úrad Tvrdošín, JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín – Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1236/13 zo dňa 16.4.2014, Z 763/14, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, bytového domu č.s. 1525 na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, zapísané dňa 23.4.2014 - 363/14

Exekútorský úrad Tvrdošín, JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín – Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 74/14 zo dňa 23.4.2014, Z 790/14, v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, bytového domu č.s. 1525 na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, zapísané dňa 29.4.2014 - 382/14

Exekútorský úrad Tvrdošín, JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín – Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 1810/14 zo dňa 22.01.2015, Z 125/15, v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, bytového domu č.s. 1525 na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku reg. C KN parc.č. 1510/26, zapísané dňa 26.01.2015 - 74/15
Exekútorský úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., P.O.BOX 142, 977 01 Brezno – Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1039/14 zo dňa 12.02.2015, Z 253/15, v prospech PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratisalva 26, IČO: 35 792 752, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, bytového domu č.s. 1525 na pozemku registra C KN parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku registra C KN parc.č. 1510/26, zapísaný dňa 16.02.2015 - 172/15

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý, PhD. Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 40446/14 zo dňa 21.04.2015, Z 788/15, v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava I, IČO: 35807598, na byt č. 30, 6.p., vchod: 5, bytového domu č.s. 1525 na pozemku registra C KN parc.č. 1510/26, s podielom 5643/228882 na spoločných častiach, zariadeniach domu a na pozemku registra C KN parc.č. 1510/26, zapísaný dňa 04.05.2015 - 364/15
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 36.400,00 € (slovom: tridsaťšesťtisícštyristo eur)
K. Najnižšie podanie 36.400,00 € (slovom: tridsaťšesťtisícštyristo eur)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Zuzana Škublová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxxxxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxx
c) Názov obce xxxxxxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát xxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 01.01.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 10/2018, ktorý vypracoval Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912214. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 12.03.2018
36.400,00 € (slovom: tridsaťšesťtisícštyristo eur)