Dražba nehnuteľností v obci Dolný Kubín v katastrálnom území Dolný Kubín

Katastrálne územie:
Dolný Kubín
Obec:
Dolný Kubín

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 6.500,00 10.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 10248/1998
Typ dražobnej vyhlášky: 10248/1998
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jaroslav Kabáč
Ulica: Hviezdoslavovo námestie 204/4
Obec: Námestovo
PSČ: 02901
Dátum konania dražby: 10.09.2018
Čas konania dražby: 08:00
Miesto konania dražby: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 02901Námestovo
Vlastník: Jaroslav Andris a Danka Andrisová
Sídlo: obidvaja Alej Slobody 1885
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 30.07.2018
Znalecká hodnota: 6.500,00
Reálna hodnota: 6.500,00
Výška zábezpeky: 3.250,00
Číslo bankového účtu: SK5156000000004017085002
Najnižšie podanie: 6.500,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5156000000004017085002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: viď znalecký posudok v predmetnej veci
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd schváli udelenie príklepu a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu /§ 150, odst. 1,2 zákona č. 233/95 Z.z./. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť nehnuteľnosť povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie: Vydražiteľ musí bez započítavania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva.
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Obhliadka dražených nehnuteľností sa vykoná podľa potreby záujemcov, a to v termíne: posledný týždeň pred konaním dražby nehnuteľností (3.9.2018-7.9.2018) po dohovore so súdnym exekútorom.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Dolný Kubín
     Obec : Dolný Kubín
     Kataster : Dolný Kubín
     Číslo listu vlastníctva: 4147
   Parcela
     Parcelné číslo: 443/1
     Výmera: 1
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: