Dražba nehnuteľností v obci Dolný Kubín v katastrálnom území Dolný Kubín

Katastrálne územie:
Dolný Kubín
Obec:
Dolný Kubín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 66.600 € 25.09.2018 Stiahnuť
Finlegal services, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 201816
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova4811 09 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 09
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mesto Dolný Kubín
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavovo námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 1651/2
c) Názov obce Dolný Kubín d) PSČ 026 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 00314463
C. Miesto konania dražby Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, estrádna sála
D. Dátum konania dražby 25. 09. 2018
E. Čas konania dražby 16:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dolný Kubín, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 3726:

 

Pozemky:

Poradové číslo pozemku

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

16.

856/247

1110 m2

orná pôda

(ďalej len ako „predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Lukratívny stavebný pozemok v lokalite Vyšné hony nad sídliskom Brezovec v meste Dolný Kubín, metropole dolnej Oravy, územným plánom určený na výstavbu rodinného domu. S jednoduchým prístupom do centra mesta a pritom obklopený prírodou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
žiadne
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znalecký posudok
K. Najnižšie podanie 66.600 €
L. Minimálne prihodenie 1.000 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 19.000 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod na jeden z účtov dražobníka:
- SK5009000000005036538251 (SLSP, a.s.)
- SK8202000000002929211455 (VÚB, a.s.)
- SK4365000000000020546799 (Poštová banka, a.s.)
VS: 201816 alebo
2. V hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby alebo
3. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je nutné zložiť do okamihu otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, v závislosti od spôsobu zloženia dražobnej zábezpeky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný úplne zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 201816, a to do 35 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.) 05.09.2018 o 17:00 hod. 2.) 12.09.2018 o 17:00 hod.
Miesto obhliadky Vyšné Hony, IBV Brezovec, Dolný Kubín
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Udelenie príklepu + doplatenie ceny dosiahnutej vydražením
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník bez zbytočného odkladu, po doručení notárskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, odovzdá vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Borák Valušová
d) sídlo Námestie Slobody 2288, 024 01 Kysucké Nové Mesto