Dražba nehnuteľností v obci Dolný Ohaj v katastrálnom území Dolný Ohaj

Katastrálne územie:
Dolný Ohaj
Obec:
Dolný Ohaj

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 77.700,- EUR 17.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 262/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Šancová
b) Orientačné/súpisné číslo 1/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 33
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 47251336
C. Miesto konania dražby Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, miestnosť "Salónik"
D. Dátum konania dražby 17. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:40
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 378, okres Nové Zámky, obec Dolný Ohaj, katastrálne územie Dolný Ohaj a to:

 

Pozemky- parcely registra „C“:

parc. č. 775/2 o výmere 179 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parc. č. 775/6o výmere 585 m2, druh pozemku: Záhrady

parc. č. 775/15 o výmere 284 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné č. 181, na parcele 775/2, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva ako napr.: stavba prístrešku u stavby RD, stavba nedokončenej časti chlievov, stavba chlieva, plot odd. pozemok od ulice a v časti predzáhradky, plot odd. pozemok v časti dvora, plot odd.pozemok z ľavej strany, plot odd pozemok v zadnom čele záhrady, studňa narážaná, prípojka elektriny do stavby RD, prípojka zemného plynu, žumpa, kanalizačná prípojka – splašková, vodomerná šachta, armatúrna šachta, spevnené plochy okolo domu, spebnené plochy z bet. dlažby, spevnené plochy z ker. dlažby, bazén, záhradné jazierko, podzemná pivnica, vonkajšie schody vedúce do suterénu, prípojka vody z verejného rozvodu...

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so s.č.181  je rozčlenený na pôvodnú stavbu suterénu a  prízemia s nadstavbou podkrovia postavený na parc. KN č.775/2.

Stavebnotechnický popis je bližšie uvedený v popise jednotlivých podlaží.

suterén - 1.P.P

Dispozične pozostáva z vonkajšieho schodiska, kotolne spoj. chodby do podz.pivnice a uzatvoreného schodiska do prízemia.

prízemie - 1.N.P

Dispozične pozostáva z krytého vstupu, zádveria, predsiene, chodby so schodiskom, 2-och izieb do ulice, izby s kozubom, kúpelne a samostatného WC, zádveria do dvora, kuchyne s izbou a miestnosti špajze v súčasnosti prerábanej na izbu.

podkrovie - nadstavba

Dispozične pozostáva z chodby so schodišťom, šatníka, 4-och izieb, kuchyne, samostatného WC, kúpelne a lódžie.

Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách resp. v obvodovom murive nie je vidieť. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia stavby. Vzhľadom na realizovanú investíciu i do pôvodnej stavby pri nadstavbe podkrovia výpočet je urobený s analytickou metódou. V posledných rokoch sa položili i nášlapné vrstvy podláh či nová kuchynská linka v prízemí ako i s výmenou radiátorov a tak výpočet je urobený s analytickou metódou. Životnosť stavby vzhľadom na konštrukčné zhotovenie uvažujem na 100 rokov.

Stavba bola postavená v roku 1968. Nadstavba bola daná do užívania v roku 1989.

 

1. Podzemné podlažie

 

Osadenie do terénu je do 2,0 m bez zvislej izolácie. Murivo z monolitického betónu. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, avšak u stropných konštrukcií chýbajú a tak uvažujem s 80% nou dokončenosťou. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú s povrchovou úpravou cementový poter. Dvere - sú hladké. Dlažby a podlahy ostatných miestností - cementový poter. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod studenej vody z pozinkovaného potrubia. Inštalácia zemného plynu.

 

1. Nadzemné podlažie

 

Základy betónové- objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Podmúrovka - podpivničené do 12 ice  - priemerná výška do 50 cm- omietaná. Murivo s nameranou hrúbkou 43 cm - uvažujem s  murivom z pálených tehál do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové. Krovná konštrukcia stavby je sedlová. Krytina strechy na krove je škridla "Tondach". Klampiarske konštrukcie strechy - uvažujem žľaby, zvody a záveterné lišty. Klampiarske konštrukcie ostatné - z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky uvažujem 4 x nad 2/3 iny špricovaný brizolit. Schody s povrchovou úpravou plávačka. Dvere - uvažujem dvere dyhované i zasklené. Okná sú osadené drevené dvojité. Vonkajšie rolety sú plástové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností - veľkoplošné keramické dlažby. Ústredné vykurovanie - radiátory sú osadené plechové. Elektroinštalácia svetelná i motorická. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Inštalácia zemného plynu. Domáci telefón je urobený rozvod  Rozvod televízie je pod omietkou. Kanalizácia 1 x PVC potrubie. Zdroj vykurovania- osadený závesný plynový kotol ÚK v suteréne. Zdroj teplej vody - osadený elektrický ohrievač ako i kotol ÚK. Vybavenie kuchyne - je osadený sporák plynový s elektrickou rúrou, umývací drez je nerezový, kuchynská linka na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,75 m, digestor je osadený. Vnútorné vybavenie - vaňa plechová smaltovaná, osadené umývadlo 1 ks. Vodovodné batérie - 1 ks páková sprchová do vane,  1 ks pákové nerezové ovládaním uzáveru sifónu, 1 ks páková nerezová. Záchod - je osadený splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady - v prevažnej časti kúpelne nad 1,35 m, u vane, i u WC nad 1,0 m, ako i v kuchyni pri sporáku a dreze. Kozub je osadený s uzatvárateľnou vložkou ako i s tepelnými kanálmi. Elektrický rozvádzač je automatickým istením. 

 

2. Nadstavba

 

Murivo s nameranou hrúbkou 36 cm - uvažujem s  murivom z pálených tehál do 30 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové. Klampiarske konštrukcie ostatné ú -uvažujem s parapetnými plechmi z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky uvažujem 3 x nad 2/3 iny špricované brizolitové omietky ako i 1 x do 2/3 ín. Dvere - uvažujem plné dyhované i s presklením. Okná sú osadené drevené dvojité. Vonkajšie rolety sú plástové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety. Dlažby a podlahy ostatných miestností - veľkoplošné keramické dlažby. Ústredné vykurovanie - radiátory sú osadené plechové. Elektroinštalácia svetelná. Rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. Inštalácia zemného plynu. Domáci telefón je urobený rozvod  Rozvod televízie pod omietkou je urobený. Kanalizácia 1 x PVC potrubie. Vybavenie kuchyne - umývací drez je smaltovaný, kuchynská linka na báze dreva s rozvinutou šírkou 2,50 m. Vnútorné vybavenie - vaňa plechová smaltovaná, osadené umývadlo. Vodovodné batérie - 1 ks páková sprchová do vane a 2 ks pákové nerezové. Záchod - je osadený splachovací bez umývadla. Vnútorné obklady - v prevažnej časti kúpelne nad 1,35 m, u vane, i u WC do 1,0 m, ako i v kuchyni pri sporáku a dreze.

 

Stavba prístrešku je postavená v časti dvora na parc.č.775/12. Stavba je so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom.    

Vek stavby je určený odhadom na základe typu a konštrukčného vyhotovenia predmetnej stavby RD odhadom a spája sa s rokom 1989.   Stavba je bez deštrukčných zmien v nosných konštrukciách, avšak vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie predmetnej stavby uvažuje znalec so životnosťou na 50 rokov. Údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia predmetnej stavby. Základy uvažuje znalec iba pätky pod nosnými kovovými stĺpami. Zvislé konštrukcie - murované z pálených tehál do 1/3 iny potom už iba výplň latová alebo z plástových roliet-zaraďujem do položky s jednostrannou latovou výplňou. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytina strechy na krove sú sklolaminátové alebo eternitové dosky. Klampiarske konštrukcie - sú žľaby i zvody z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké s presklením. Podlahy sú z veľkoplošnej keramickej dlažby. Elektroinštalácia svetelná.

 

Stavba nedokončenej časti chlievov je postavená na parc.č.775/6. Stavba je so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom. Vek stavby sa spája s rokom 1989.   Stavba je bez deštrukčných zmien v nosných konštrukciách, avšak opotrebovanosť je už viditeĺnejšia u všetkých prvkov. Životnosť stavby je 45 rokov. Základy sú betónové bez podmúrovky. Zvislé konštrukcie - murované z pálených tehál do 30 cm.  Dvere nie sú. Podlaha nie je.

 

 

Stavba chlieva je postavená v časti dvora na parc.č.775/15. Stavba je so stavebnotechnickým popisom v časti prízemia uvedenom. Vek stavby sa spája s rokom 1968.   Stavba je bez deštrukčných zmien v nosných konštrukciách, avšak opotrebovanosť je viditeĺná u všetkých prvkov dlhodobej resp. krátkodobej životnosti. Údržba stavby je mierne zanedbaná a tak životnosť stavby je 65 rokov. Základy sú betónové bez podmúrovky. Zvislé konštrukcie - murované z pálených tehál na 30 cm. Krovná konštrukcia stavby je pultová. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný. Vonkajšia úprava - vápenné hladké omietky. Vnútorná úprava povrchov vápenné hrubé omietky. Dvere sú kovové s plechovou výplňou. Okno jednoduché.

 

Plot situovaný od ulice v časti predzáhradky ako i v časti od suseda a dvora s nameranou dĺžkou 24,40 m. Plot  je zhotovený na betónových základových konštrukciách i s podmúrovkou a vrchnej časti z osadených kovových stĺpikov s prichytenej kovovej rámovej konštrukcie s kovovou výplňou ako i z rámovej kovovej konštrukcie s plechovou výplňou a s výškami výplne 1,20 m, 1,13 m a 1,10 m. Do plota sú osadené plotové vrátka kovovej konštrukcie s kovovou výplňou ako i vstupné vráta a vrátka kovovej konštrukcie s plechovou výplňou. Pohľadová plocha výplne je potom 28,049 m2. 

Vek plotu je 50 rokov. Životnosť je 60 rokov.

 

Plot situovaný v čele pozemku v prieluke medzi vrátkami a  vrátami. Plot  je zhotovený na betónových základových konštrukciách bez podmúrovky a vrchnej konštrukcie murovanej v stĺpoch na 30 cm a s výplňou na 15 cm. Celková dĺžka plotu je 3,15 m a s výškou výplne 1,85 m. Pohľadová plocha výplne je potom 5,82 m2. 

Vek plotu je 41 rokov. Životnosť je 50 rokov.  Do plota sú osadené plotové vrátka a vráta kovovej konštrukcie s plechovou výplňou.

 

Plot situovaný z bočnej strany pozemku. Plot  je zhotovený z osadených kovových stĺpikov v zemi uchytených s obetónovaním a z prichyteného drôteného pletiva. Celková dĺžka plotu je 18 m a s výškou výplne 1,5 m. Pohľadová plocha výplne je potom 27 m2.  Vek je 15 rokov. Životnosť určujem je 30 rokov. 

 

Plot situovaný v zadnom čele záhrady s bet. prahmi a kovovými stĺpami ako i s drôteným pletivom.

Vek plotu je 15 rokov.. Životnosť je 35 rokov

 

Studňa narážaná s priemerom 50 mm s odhadovanou hĺbkou 2,0 m s umiestnením v časti záhrady. Uvažujem že studňa bola narazená v roku 1989 spolu s nadstavbou RD. Vek studne je 29 rokov. Životnosť je 40 rokov.

 

Vzdušná káblová prípojka elektriny na 380 V s napojením na stavbu RD s bodom napojenia zo stĺpa na druhej strane cesty. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. Predpokladanú životnosť je  50 rokov.

 

Prípojka zemného plynu s bodom napojenia so vzdialenosťou 3,0 m od hranice pozemku a následne prechádzajúca predzáhradkou do stavby RD. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1997. Predpokladanú životnosť je 50 rokov.

 

Betónová žumpa s odhadovanou kubatúrou 10,0 m3.o.p s umiestnením v časti dvora. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1968. Predpokladanú životnosť je 80 rokov.

 

Kanalizačná prípojka s odhadovanou dĺžkou 10,0 m zhotovená z PVC potrubia s priemerom 150 mm. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1968. Predpokladanú životnosť je 80 rokov.

 

Betónová VŠ s umiestnením v časti dvora u čelného oplotenia s vyp. kubatúrou 2,0 m3.o.p. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1996. Predpokladanú životnosť je 50 rokov.

 

Betónová armatúrna šachta s vyp. kubatúrou 0,34 m3.o.p. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. 2018-1989= 29 rokov. Predpokladanú životnosť je 50 rokov.

 

Spevnené betónové plochy s umiestnením v časti dvora ako i okolo domu o ploche 18,95 m2. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. Predpokladanú životnosť je 35 rokov.

 

Spevnené plochy zhotovené z vymývanej bet. dlažby s uložením do betónu o ploche 10,22 m2. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1988. Predpokladaná životnosť je 40 rokov.

 

Spevnené betónové plochy s umiestnením pri dome z bočnej strany o ploche 0,99 m2. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. Predpokladanú životnosť je 35 rokov.

 

Betónový bazén s umiestnením v časti záhrady s vydutou betónovou stenou. Múry sú v surovom stave bez vnútorného vyloženia fóliou iba s ochranným náterom. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2017.. Predpokladaná životnosť je 15 rokov.

 

Záhradné jazierko s umiestnením u čelného oplotenia s vyp. plochou 16,54 m2. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2017. Predpokladanú životnosť je 10 rokov.

 

Podzemná klenbová pivnica s umiestnením mimo stavbu RD  s vypočítanou kubatúrou 41,24 m2. Vvonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

 

Vonkajšie schodisko vedúce do sut. RD. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1989. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

 

Prípojka vody z verejného rozvodu s odhadovanou dĺžkou 22 m Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1996.. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

 

Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne v bežnej zástavbe IBV. V predmetnej lokalite je vybudované okrem elektrickej inštalácie i vodovod a plynovod, avšak kanalizačný rozvod nie je urobený. Na parcele č.775/2 je postavená stavba RD so s.č.181, parc.č. 775/15 je s kultúrou a s využitím ako dvor.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Zriaďuje sa záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha 4 - Michle, ČR, IČO: 64948242, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. EZY-MRL-00104775-2015-NIT0-IU/A zo dňa 10.06.2015, na pozemky parc.č. 775/2, 775/6, 775/15 a stavba so súp.č. 181 na parc.č. 775/2 v celosti, V 3298/15 - č. zmeny 227/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 100/2018 zo dňa 20.06.2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Ľubomír Rajnoha, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 912898.
77.700,- EUR
K. Najnižšie podanie 77.700,- EUR
L. Minimálne prihodenie 1.000,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK7111110000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky s variabilným symbolom 2622018.
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK7111110000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky s variabilným symbolom 2622018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade že suma dosiahnutá vydražením presiahne 6.640 eur v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín – 24.08.2018, 08:15 hod. 2. termín – 10.09.2018, 08:15 hod.
Miesto obhliadky Na adrese nehnuteľnosti.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0126, Po- Pi, 8:00- 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava