Dražba nehnuteľností v obci Drietoma v katastrálnom území Drietoma

Katastrálne územie:
Drietoma
Obec:
Drietoma

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 24 600,00 EUR 27.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO062/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2301

Trenčín

Trenčín

Drietoma

Drietoma

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

138

255

10 Rodinný dom

940

254/2

 7  Garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2309

Trenčín

Trenčín

Drietoma

Drietoma

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

254/1

Trvalé trávne porasty

1223

254/2

Zastavané plochy a nádvoria

21

255

Zastavané plochy a nádvoria

166

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu v Drietome

 

Umiestnenie stavby:

Stavba rodinného domu je postavená v zastavanom území obce Drietoma na okraji obce. Rodinný dom je prízemný, murovaný, bez podpivničenia a obytného podkrovia. Dom bol daný do užívania v roku 1964, v roku 1979 bola pristavená kúpelňa a komora.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP - vstupná chodba, kuchyňa, chodba, Špajza, kúpeľňa, komora a tri izby.

 

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba.

 

Garáž s.č.940 na p.č.254/2

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Ide o dvojpodlažnú stavbu, ktorá pozostáva z garáže v časti zapustenej do terénu a z letnej kuchyne na prízemí.Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia z r.1979, do užívania bola daná v roku 1980.

 

Letná kuchyňa na p.č.255

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Postavená je oproti vstupu do rodinného domu v roku 1985, stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape.

Dispozičné riešenie:

vstupné závetrie, chodba, letná kuchyňa a špajza.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 2301 účastníci právneho vzťahu 2, 3, 4, 5
POZNÁMKY:
2 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

3 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

4 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

5 P 19/13 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor, EX 4874/12, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností: na podiel 1/8 na dom so súp. čís. 138 na CKN parc. čís. 255, garáž so súp. čís. 940 na CKN parc. čís. 254/2 vlastníka pod B:5 (Peťovská Marta) v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176, v.z. 11/13

5 P 111/13 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, EX 4874/12, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: na podiel 1/8 na stavbách - dom so súpisným číslom 138 na CKN
parc. č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na CKN parc. č. 254/2 vo vlastníctve pod pod B:5 (Peťovská Marta), v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176. - V.z.47/13

5 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

ŤARCHY:
2 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
2 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
2 Z 211/13- Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, EX 1386//2012-14, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 1/8 povinného pod B 2 (Malý Dušan) na nehnuteľnosti - dom so súpisným číslom 138 na C KN parc.č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na C KN parc.č. 254/2, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka
Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.15/13
2 Z 412/13- Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, EX 915/2012, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 1/8 povinného pod B 2 (Malý Dušan) na nehnuteľnosti - dom so súpisným číslom 138 na C KN parc.č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na C KN parc.č. 254/2, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - vz.24/13
2 Z 1645/13 Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr.Jozef Pavlík, EX 1632/2012, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavbu so súpisným číslom 138 na parc.č. 255, na stavbu so súpisným číslom 940 na parc.č.254/2 na podiel 1/8 vlastníka pod B: 2 (Dušan Malý) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484, v.z.80/13
3 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
3 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
4 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
4 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
5 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 Z 832/13 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, EX 4874/12, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: na podiel 1/8 na stavbách - dom so súpisným číslom 138 na CKN parc. č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na CKN parc. č. 254/2 vo vlastníctve pod pod B:5 (Peťovská Marta), v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176. - V.z.49/13
5 Z 6579/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr.Ing.Oľga Hlucháňová, EX 1446/2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu so súpisným číslom 138 na parc.č. 255, stavbu so súpisným číslom 940 na parc.č. 254/2 na podiel 1/4 vlastníka pod B: 5 (Marta Peťovská) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2,
Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35937874, v.z.447/16
5 Z-6045/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - EX 536/2010 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba Rodinný dom so súp. číslom 1358 na pozemku registra C-KN parcele číslo 255 , stavbu so súp. číslom 940 na pozemku registra C-KN parcele číslo 254/2 vo vlastníctve pod B5 (Peťovská Marta) s podielom 1/4 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, zm.č. - 950/17

INÉ ÚDAJE:
2 X 74/16 - Rozhodnutie OÚ Trenčín, katastrálny odbor, v.z. 402/16

List vlastníctva č. 2309 účastníci právneho vzťahu 2, 3, 4, 5
POZNÁMKY:
2 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

3 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

4 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

5 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

ŤARCHY:
2 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
2 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
3 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
3 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
4 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
4 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009.
VZ. 288/09
5 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 Z 6579/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr.Ing.Oľga Hlucháňová, EX 1446/2016,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemky registra CKN parc.č. 254/1, 254/2, 255 na podiel 1/4 vlastníka pod B: 5 (Marta Peťovská) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35937874, v.z.447/16
5 Z-6045/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - EX 536/2010 _ Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C-KN parcely číslo 254/1, 254/2, 255 vo vlastníctve pod B5 (Peťovská Marta) s podielom 1/4 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, zm.č. - 950/17

INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 82/2018 zo dňa 02.05.2018, Gálik Andrej Ing.,VŠH: 24 600,00 EUR
K. Najnižšie podanie 24 600,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 7 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 6218 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 09.07.2018 o 12:00 hod. Obhliadka 2: 25.07.2018 o 12:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Drietoma 138, 913 03 Drietoma.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava