Dražba nehnuteľností v obci Drietoma v katastrálnom území Drietoma

Katastrálne územie:
Drietoma
Obec:
Drietoma

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 77.840,00 Eur 08.08.2018 Stiahnuť
Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 20/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko 29. augusta36A81109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva 29. augusta
b) Orientačné/súpisné číslo 36A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 100479/B
IV. IČO/ dátum narodenia 47910402
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Renáta Petrová, správca úpadcu: Adela Marettová, Ulica gen. Goliána 6014/33, 917 01 Trnava
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Komenského
b) Orientačné/súpisné číslo 33
c) Názov obce Šaľa d) PSČ 927 05
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ján Hamara, M.R. Štefánika 136 017 01 Považská Bystrica
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

 

 List vlastníctva č.:

1622

  Okresný úrad, katastrálny odbor:

Trenčín

Okres:

Trenčín

Obec

Drietoma

Katastrálne územie

Drietoma

 

Pozemky parcely registra "C":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

2620

Zastavané plochy a nádvoria

980

2621/ 1

Trvalé trávne porasty

3172

2621/ 2

Zastavané plochy a nádvoria

49

 

Pozemky parcely registra "E":

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera parcely - m2

3336

Trvalé trávne porasty

5066

 

Stavby:

Súpisné číslo

Popis stavby/druh stavby

609 na parcele č. 2620

Rodinný dom/rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje na LV: oplotenie pozemku, letná kuchyňa na p.č.2621/2, prípojka vody, prípojka elektriny, žumpa

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Stavba rodinného domu súp.č. 609 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Drietoma miestna časť Drietomská dolina. Rodinný dom je osadený v prírodnom prostredí, samostatne stojaci, trojpodlažný. Prístup je po čiastočne spevnenej komunikácii. Rodinný dom podľa potvrdenia Obce Drietoma bol stavebne upravený v rokoch 1997 - 2002 so zmenou stavby pred dokončením súhlas vydaný v roku 1998.Rodinný dom je neobývaný, s nedokončenými zariadeniami domu, údržba je zanedbaná.

 

Dispozičné riešenie:

V suteréne, ktorý je prístupný z úrovne terénu sa nachádza kotolňa a skladovacie pivničné miestnosti.

Prízemie tvoria va byty, každý pozostáva zo zádveria a vstupu do suterénu, haly - obývacej izby, šatníka, kuchyne, jedálenského kúta, spálne, detskej izby, kúpelne, sprchy, WC.Podkrovie dispozične pozostáva z 6 izieb, WC a kúpelne.

 

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - rámové s výplňou

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - kovové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

 

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

 

Predpokladanú základnú životnosť domu bola stanovená vzhľadom na nedokončenosť a zanedbanú údržbu odhadom na 80 rokov.

 

Letná kuchyňa na p.č.2621/2 je umiestnená v ľavo na pozemku, ide o samostatne stojaci, murovaný objekt, dvojpodlažný.Vek domu odhadujem podľa použitých konštrukcií a technického stavu na dokončenie v roku 1950.

 

Dispozičné riešenie:

Prízemie na úrovni terénu dispozične pozostáva zo skladovacích miestností.

Na poschodí sa nachádza vstupná chodba, WC, kuchyňa a jedna obytná miestnosť.

Stavba sa nachádza v zanedbanom neudržiavanom stave.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové, podmurovka betónová

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov

- Schodisko - pieskovec, cementový poter

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom

- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením

- Vnútorné vybavenie - umývadlo s batériou;  - záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi;  - kuchynský sporák elektrický alebo plynový;  - kuchynský sporák na tuhé palivo

- Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - len studenej

- Vnútorné rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu;  - z kuchyne

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistky

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Z 5218/11 EX 1988/2010 Exekučný úrad Senica súdny exekútor JUDr. Pavel Šajánek - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky, parcela číslo 2620, 2621/1, 2621/2 E
KN p.č. 3336 a na stavbu domu so súpisným číslom 609 na parcele číslo 2620, v prospech oprávneného
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.pobočka Trnava IČO:35937874.vz.238/11

Z 2355/12 - Exekútorský úrad Skalica, súdny exekútor JUDr. Ivan Polák, Ex 925/11 - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemky CKN parc. č. 2620, 2621/1, 2621/2, EKN parc. č. 3336 a na stavbu domu so súpisným číslom 609 na CKN parc. č. 2620, v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa pobočka Trnava, Vl. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484 - vz.112/12

Z 2763/12 - Exekútorský úrad Sereď, súdny exekútor JUDr. Jozef Horváth, EX 1821/11, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 2620, 2621/1, 2621/2, pozemok registra EKN parc. č. 3336 a na stavbu domu so súpisným číslom 609 na CKN parc. č. 2620, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, ul. 29.augusta 8-10, 811 07 Bratislava, Sociálna poisťovňa pobočka Trnava, Vl. Clementisa 24/A, Trnava. - V.z.126/12

Z 1193/13 - Exekútorský úrad Hlohovec, súdny exekútor Mgr. Ľudovít Zelíska, EX 2852/2012 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti dom so súpisným číslom 609 na CKN parc. č. 2620 a na pozemky CKN parc. č. 2620, 2621/1, 2621/2, EKN parc. č. 3336 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, ul. 29. augusta 8 a 10, IČO: 30 807 484, pob. Trnava, Vl. Clementisa 24/A, Trnava -vz.61/13

Z 7321/13 - Exekútorský úrad Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga, EX 1251/2013, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 2620, 2621/1, 2621/2, pozemok registra EKN parc. č. 3336 a na stavbu domu so súpisným číslom 609 na CKN parc. č. 2620, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Trnava, ul. Vl. Clementisa 24/A, Trnava, IČO: 30807484. - V.z.342/13

Z 5848/14 Exekútorský úrad Hlohovec, súdny exekútor Mgr.Ľudovít Zelíska, Ex 605/2014, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu so súpisným číslom 609 na parc.č. 2620, na
pozemky registra CKN parc.č. 2620, 2621/1, 2621/2 a na pozemok registra EKN parc.č. 3336 v prospech
oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Bratislava, ul.29.augusta 8 a 10, pob.
Trnava, Vl.Clementisa 24/A, Trnava, v.z.832/14

Z 5709/16 Exekútorský úrad Hlohovec, súdny exekútor Mgr. Ľudovít Zelíska, EX 150/2016, Exekučný príkaz – na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: Stavbu dom so súp.č. 609 na parc.č. 2620,pozemky registra CKN parc.č. 2620, 2621/1, 2621/2a pozemok registra EKN parc.č. 3336 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, pob. Trnava, Vl. Clementisa 24/A, 917 22 Trnava, IČO: 30 807 484, VZ 389/16
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalec: Ing. Andrej Gálik, Nad Tehelňou 11, 911 01 Trenčín
Číslo znaleckého posudku: 102/2018
Odbor znalca: stavebníctvo
Odvetvie znalca: pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností
Evidenčné číslo: 910840
Vyhotovený dňa: 31.05.2018
Hodnota predmetu dražby: 97 300,00 Eur
K. Najnižšie podanie 77.840,00 Eur
L. Minimálne prihodenie 500,00 Eur
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,00 Eur
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka v banke Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: SK8909000000005061577420, variabilný symbol: 202018
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti ihneď po ukončení dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka v banke Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu : 5061577420/0900, IBAN: SK8909000000005061577420, variabilný symbol: 202018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.. V prípade, že suma dosiahnutá vydražením nepresiahne 6.640,00 EUR je vydražiteľ povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po ukončení dražby v hotovosti k rukám dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky. V prípade bankovej záruky je povinný vydražiteľ zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka, alebo zložením hotovosti na účet dražobníka.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 24.07.2018 o 10:30 hod. 2. termín: 06.08.2018 o 10:30 hod.
Miesto obhliadky Na adrese predmetu dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa po predchádzajúcom telefonickom ohlásení u dražobníka aspoň jeden deň pred konaním obhliadky stretnú v čase obhliadky pred predmetom dražby, ktorý je uvedený v tomto oznámení o dražbe. Kontaktné údaje dražobník: tel. č.: 0948 241 841 prípadne email: info@cfk.sk. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZODD je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný v zmysle ZODD odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Ján
c) priezvisko Hamara
d) sídlo M.R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica