Dražba nehnuteľností v obci Drietoma v katastrálnom území Drietoma

Katastrálne územie:
Drietoma
Obec:
Drietoma

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO062/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2301

Trenčín

Trenčín

Drietoma

Drietoma

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

138

255

10 Rodinný dom

940

254/2

 7  Garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2309

Trenčín

Trenčín

Drietoma

Drietoma

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

254/1

Trvalé trávne porasty

1223

254/2

Zastavané plochy a nádvoria

21

255

Zastavané plochy a nádvoria

166

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu v Drietome

 

Umiestnenie stavby:

Stavba rodinného domu je postavená v zastavanom území obce Drietoma na okraji obce. Rodinný dom je prízemný, murovaný, bez podpivničenia a obytného podkrovia. Dom bol daný do užívania v roku 1964, v roku 1979 bola pristavená kúpelňa a komora.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP - vstupná chodba, kuchyňa, chodba, Špajza, kúpeľňa, komora a tri izby.

 

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky;  - vane;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba.

 

Garáž s.č.940 na p.č.254/2

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Ide o dvojpodlažnú stavbu, ktorá pozostáva z garáže v časti zapustenej do terénu a z letnej kuchyne na prízemí.Stavba bola postavená na základe stavebného povolenia z r.1979, do užívania bola daná v roku 1980.

 

Letná kuchyňa na p.č.255

Popis stavby

Umiestnenie stavby:

Postavená je oproti vstupu do rodinného domu v roku 1985, stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape.

Dispozičné riešenie:

vstupné závetrie, chodba, letná kuchyňa a špajza.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
List vlastníctva č. 2301 účastníci právneho vzťahu 2, 3, 4, 5
POZNÁMKY:
2 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

2 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa
27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 138 na parc. čís. 255, stavba so súp. čís. 940 na parc. čís. 254/2, zm. č. 214/18

3 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

3 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 138 na parc. čís. 255, stavba so súp. čís. 940 na parc. čís. 254/2, zm. č. 214/18

4 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

4 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 138 na parc. čís. 255, stavba so súp. čís. 940 na parc. čís. 254/2, zm. č. 214/18

5 P 19/13 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor, EX 4874/12, Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností: na podiel 1/8 na dom so súp. čís. 138 na CKN parc. čís. 255, garáž so súp. čís. 940 na CKN parc. čís. 254/2 vlastníka pod B:5 (Peťovská Marta) v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176, v.z. 11/13

5 P 111/13 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, EX 4874/12, Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: na podiel 1/8 na stavbách - dom so súpisným číslom 138 na CKN
parc. č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na CKN parc. č. 254/2 vo vlastníctve pod pod B:5 (Peťovská Marta), v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176. - V.z.47/13

5 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na stavbu rodinný dom so súp.č. 138 na pozemku registra CKN parc.č. 255 a na stavbu garáž so súp.č. 940 na pozemku registra CKN parc.č. 254/2 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s
danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

5 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: stavba so súp. čís. 138 na parc. čís. 255, stavba so súp. čís. 940 na parc. čís. 254/2, zm. č. 214/18

ŤARCHY:
2 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
2 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
2 Z 211/13- Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, EX 1386//2012-14, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 1/8 povinného pod B 2 (Malý Dušan) na nehnuteľnosti - dom so súpisným číslom 138 na C KN parc.č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na C KN parc.č. 254/2, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka
Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - V.z.15/13
2 Z 412/13- Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, EX 915/2012, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel 1/8 povinného pod B 2 (Malý Dušan) na nehnuteľnosti - dom so súpisným číslom 138 na C KN parc.č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na C KN parc.č. 254/2, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484. - vz.24/13
2 Z 1645/13 Exekútorský úrad Brezová pod Bradlom, súdny exekútor Mgr.Jozef Pavlík, EX 1632/2012, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavbu so súpisným číslom 138 na parc.č. 255, na stavbu so súpisným číslom 940 na parc.č.254/2 na podiel 1/8 vlastníka pod B: 2 (Dušan Malý) v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa - pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín, IČO: 30807484, v.z.80/13
3 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
3 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
4 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
4 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 V 4144/09 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
5 V 5667/10 Záložné právo na dom so súp.č. 138 na parc. č. 255 a na garáž súp.č.940 na parc.č.254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 Z 832/13 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Martin Hermanovský, EX 4874/12, Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: na podiel 1/8 na stavbách - dom so súpisným číslom 138 na CKN parc. č. 255, garáž so súpisným číslom 940 na CKN parc. č. 254/2 vo vlastníctve pod pod B:5 (Peťovská Marta), v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36234176. - V.z.49/13
5 Z 6579/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr.Ing.Oľga Hlucháňová, EX 1446/2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť stavbu so súpisným číslom 138 na parc.č. 255, stavbu so súpisným číslom 940 na parc.č. 254/2 na podiel 1/4 vlastníka pod B: 5 (Marta Peťovská) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2,
Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35937874, v.z.447/16
5 Z-6045/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - EX 536/2010 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: stavba Rodinný dom so súp. číslom 1358 na pozemku registra C-KN parcele číslo 255 , stavbu so súp. číslom 940 na pozemku registra C-KN parcele číslo 254/2 vo vlastníctve pod B5 (Peťovská Marta) s podielom 1/4 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, zm.č. - 950/17

INÉ ÚDAJE:
2 X 74/16 - Rozhodnutie OÚ Trenčín, katastrálny odbor, v.z. 402/16

List vlastníctva č. 2309 účastníci právneho vzťahu 2, 3, 4, 5
POZNÁMKY:
2 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

2 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: pozemky CKN parc. čís. 254/1, 254/2, 255, zm. č. 214/18

3 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

3 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: pozemky CKN parc. čís. 254/1, 254/2, 255, zm. č. 214/18

4 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

4 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: pozemky CKN parc. čís. 254/1, 254/2, 255, zm. č. 214/18

5 P 86/2018 Oznámenie o začatí výkonu zákonného záložného práva na pozemky registra CKN parc. č. 254/1, 254/2, 255 veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, spôsob realizácie: dobrovoľná dražba. Zákaz nakladania s danou nehnuteľnosťou. Zm. č. 57/18

5 P-321/2018 Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DD PS0062/18, prvá dražba, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava, IČO 45684618, navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO 00151653, miesto konania: Salónik galéria na 1. poschodí Grand Hotel, Palackého 3477, Trenčín, dňa 27.7.2018 o 10:45 hod., na nehnuteľnosti: pozemky CKN parc. čís. 254/1, 254/2, 255, zm. č. 214/18

ŤARCHY:
2 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
2 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
3 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
3 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
4 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009. VZ. 288/09
4 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 V 4144/09 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 20.8.2009.
VZ. 288/09
5 V 5667/10 Záložné právo na C KN parc. č. 255, 254/1, 254/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO 00151653 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.12.2010. VZ. 4/11
5 Z 6579/16 Exekútorský úrad Považská Bystrica, súdny exekútor Mgr.Ing.Oľga Hlucháňová, EX 1446/2016,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemky registra CKN parc.č. 254/1, 254/2, 255 na podiel 1/4 vlastníka pod B: 5 (Marta Peťovská) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, pob. Partizánska 2315, Trenčín, IČO: 35937874, v.z.447/16
5 Z-6045/2017 - Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Vladimír Cipár - EX 536/2010 _ Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky registra C-KN parcely číslo 254/1, 254/2, 255 vo vlastníctve pod B5 (Peťovská Marta) s podielom 1/4 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, zm.č. - 950/17

INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 51.600,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 82/2018 zo dňa 2. 5. 2018, Gálik Andrej Ing., VŠH: 24 600,00 EUR