Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 20000,- EUR 16.07.2018 Stiahnuť
Blackside, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo BS16-05177
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Plynárenská7/A82109 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 6167/B
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Blackside, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Plynárenská
b) Orientačné/súpisné číslo 7/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82109
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 48191515
C. Miesto konania dražby Salónik Galéria na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4718

Ilava

Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM

Dubnica nad Váhom

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s.č. 444:

Byt č. 11, na prízemí, vo vchode č. 26, v bytovom dome s.č. 444, v Dubnici nad Váhom

444

parc.č. 1110/25

9 – obytný dom

34 / 1224 - in

Spoluvlastnícky podiel v 1/1 – prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 91.

 

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4719

Ilava

Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM

Dubnica nad Váhom

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1110/25

Zastavané plochy a nádvoria

568

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 34 / 1224 - in – prináležiaci účastníkovi právneho vzťahu č. 89.

 

Predmet dražby sa draží jako celok tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 11, s.č. 444, p.č. 1110/25, k.ú. Dubnica nad Váhom

Byt č. 11 sa nachádza na prízemí bytového domu v Dubnici nad Váhom na Bratislavskej ulici. Byt číslo 11 pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva - predsieň, kuchyňa, kúpeľňa so záchodom a pivnica. Celková vypočítaná podlahová bytu bez pivnice je 30,10 m2. Plocha pivnice, ktorá prináleží k bytu je 3,60 m2..

 

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet dražby nebol k znaleckému zameraniu sprístupnený, bolo znalecký posudok vyhotovený v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách, t.j. z dostupných údajov. Popis bytu prevzatý zo znaleckého posudku č. 61/2015, vyhotoveného p. Ing. Jánom Brenišinom:

 

Úpravy vnútorných povrchov tvoria omietky vápenné s novou maľbou. Keramické obklady sú kúpeľni s WC a kuchyni. Dvere sú hladké plné. Povrchy podláh sú plávajúce laminátové parkety a keramická dlažba k kúpeľni. Vykurovanie je z domovej kotolne s plechovými radiátormi bez meračov spotreby tepla ale s termostatickými ventilmi. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod má prípojky studenej a teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne a kúpeľne so záchodom z oceľových rúr s meraním spotreby vody v byte. Vnútorná kanalizácia má prípojky do zvislých zvodov z kuchyne, kúpeľne so záchodom z liatinového potrubia. Ohrev teplej vody je centrálny. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Zariaďovacie predmety kúpeľne sú keramické umývadlo a samostatná kabínková masážna sprcha a záchod. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Bytové jadro je murované. V byte je rozvod verejného telefónu, rozvod televízie pod omietkou.

 

Bytový dom v ktorom sa predmetný byt nachádza je murovaný, vybudovaný tradičnou technológiou. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bol bytový dom daný do užívania v roku 1952. Bytový dom je samostatne stojaci. Dom má suterén, tri nadzemné obytné podlažia a sedlový strechu s povalovým priestorom nevyužívaným na obytné účely. Bytový dom je napojený na verejný rozvod vody, elektrickej energie, verejnú kanalizáciu a verejnú telefónu sieť. Napojenie bytov v dome na zemný plyn vrátane rozvodu plynu v dome nie je riešené. Podľa údajov z predloženého znaleckého posudku bola v roku 2007  zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia bytu. V rokoch 2006 až 2007 vybudovaná v dome plynová kotolňa. Obhliadkou bolo zistené, že je bytový dom zateplený kontaktným zatepľovacím systémom, okná v spoločných priestoroch sú plastové, vymenená bola strešná krytina a klampiarske konštrukcie. Základy tvoria pásy betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z plných tehál min. hrúbky 45 cm. Stropy sú zo železobetónových stropných panelov s rovným podhľadom. Schody sú prefabrikované železobetónové s povrchom z liateho terazza. Zastrešenie tvorí drevený krov sedlový. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Klampiarske konštrukcie parapetov okien sú z poplastovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky na báze umelých látok na zatepľovacom systéme. Úpravy vnútorných povrchov tvoria omietky vápenné s olejovým náterom do výšky cca 1.50 m. Vstupné dvere sú oceľové presklené. Okná vrátane zasklených stien na chodbách sú plastové s izolačným dvojsklom.  Povrchy podláh sú z terazzovej dlažby, na chodbách z cementového poteru. Rozvody ústredného vykurovania sú z pozinkovaných rúr s oceľovými vykurovacími telesami, v spoločných priestoroch domu len v práčovni a sušiarni. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Bleskozvod má kompletný rozvod. Vnútorný vodovod má stúpacie a ležaté rozvody z oceľových rúr pre studenú a teplú vodu. Vnútorná kanalizácia má zvislé zvody z liatinových rúr a ležaté rozvody z plastových rúr. Vnútorný plynovod v dome nie je riešený. Rozvod plynu je len v kotolni. V dome je rozvod verejného telefónu, požiarnej vody vrátane hydrantov, rozvod spoločnej televízie pod omietkou a zvonček.

 

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa pod spoločnými časťami domu a spoločnými zariadeniami domu rozumejú:

Spoločnými časťami domu - časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu - zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 4718, k.ú. Dubnica nad Váhom

Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Blackside a.s., Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava, IČO: 48191515 formou dobrovoľnej dražby - P 78/2018.-576/2018

Poznamenáva sa začatie konania na Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn.23C/34/2017 o určenie,
že nehnuteľnosť patrí do dedičstva - P 110/2018.-776/2018

Časť “C“ ŤARCHY:
Zák.záložné právo podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s.444 - V 106/2014.-292/2014

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti, byt č.11 na prízemí, vo vchode č.26 v dome s.č.444 , podiel 34/1224 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.444 na poz.p.č.KN 1110/25 na základe záložnej zmluvy zo dňa 10.12.2013 - V 2926/2013.- 39/2014, V 106/2014.-292/2014, postúpenie pohľadávky v prospech Blackside,a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191514 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.0377/2016 zo dňa 22.04.2016 - Z 2221/2016.-1771/2016

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava - Exekučný príkaz EX 2859/2016 zo dňa 16.12.2016 na zriadenie ex.záložného práva na nehnuteľnosti, byt č.11 na prízemí, vo vchode č.26 v dome s.č.444 , podiel 34/1224 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.444 na poz.p.č.KN 1110/25 v prospech oprávneného TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35717769 - Z 3740/2016.- 2472/2016

Iné údaje: List vl.4719.-440/2000

LV č. 4719, k.ú. Dubnica nad Váhom

Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Blackside a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515 formou dobrovoľnej dražby - P 78/2018.-576/2018

Časť “C“ ŤARCHY:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti, podiel 34/1224 z poz.p.č.KN 1110/25 vlastníka Ľubomír Pejko, 01.05.1959 na základe záložnej zmluvy zo dňa 10.12.2013 - V 2926/2013.-39/2014, V 106/2014.-292/2014, postúpenie pohľadávky v prospech Blackside,a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191514 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.0377/2016 zo dňa 22.04.2016 - Z 2221/2016.-1771/2016

Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava - Exekučný príkaz EX 2859/2016 zo dňa 16.12.2016 na zriadenie ex.záložného práva na nehnuteľnosti, podiel 34/1224 z poz.p.č.KN 1110/25 vlastníka Ľubomír Pejko, 01.05.1959 v prospech oprávneného TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, Bratislava, IČO: 35717769 - Z 3740/2016.-2472/2016

Iné údaje: List vl.4718.-440/2000
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku:77/2018, Meno znalca:Ing. Mgr. Jana Pecníková, Dátum vyhotovenia:12.04.2018, Všeobecná cena odhadu [EUR]:
19 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 20000,- EUR
L. Minimálne prihodenie 500,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka, IBAN: SK52 0900 0000 0051 1069 2581, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol (VS): 1605177 (uvedenie sa v referencii platiteľa).
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 29.06.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 09.07.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční pred bytovým domom s.č. 444, vchodom č. 26, občianska adresa: Bratislavská 444/26, Dubnica nad Váhom. Lokalizácia cez GPS: 48°57'19.2"N 18°09'40.3"E.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny na tel.: 0917 958 655, prípadne na email: drazby@blackside.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Erika
c) priezvisko Szórádová
d) sídlo Vajnorská 98/K, 83104 Bratislava