Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Prejta

Katastrálne územie:
Prejta
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 312.000,00 15.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 139/2014
Typ dražobnej vyhlášky: EX 139/2014
Poradie dražby: 2
Exekútor: Marta Kužmová
Ulica: Potočná 8
Obec: Čadca
PSČ: 02201
Dátum konania dražby: 15.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Potočná 8, 02201Čadca
Vlastník: LINEMA SK, s.r.o.
Sídlo: Lieskovec 593/70, Dubnica nad Váhom
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 26.06.2018
Znalecká hodnota: 390.000,00
Reálna hodnota: 312.000,00
Výška zábezpeky: 156.000,00
Číslo bankového účtu: SK7609000000000052009162
Najnižšie podanie: 312.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7609000000000052009162
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 14.08.2018
Čas obhliadky: 11:00
Miesto obhliadky veci: kat. územie Prejta parcela CKN 761/104 a CKN 761/328
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Ilava
     Obec : Dubnica nad Váhom
     Kataster : Prejta
     Číslo listu vlastníctva: 3568
   Parcela
     Parcelné číslo: 761/104
     Výmera: 1935
     Druh:
     Popis: zastavané plochy a nádvoria
   Parcela
     Parcelné číslo: 761/328
     Výmera: 2727
     Druh:
     Popis: zastavané plochy a nádvoria
   Stavba
     Supisné číslo: 593
     Pracelné číslo: 761/104
     Druh stavby: 1
     Popis stavby: sklad vozidiel
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: