Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 27.100,- EUR 12.09.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 259/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 932 37
e) Štát Slovesnká republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby GRAND HOTEL, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, miestnosť "Salónik Galéria"
D. Dátum konania dražby 12. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
4540
 

Okres: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom

Okresný úrad – katastrálny odbor:

Ilava

Byt – spoluvlastnícky podiel 1/1

Charakteristika (číslo bytu, vchodu, poschodia, adresa):

s.č. stavby (popis stavby: obytný dom):

Postavený na parc. č.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku (parc. reg. „C“ č. 1799/338, výmera: 787 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria):

Bytový dom / Byt, číslo: 104, vchod: 2, 1.p.

676

1799/338

32/2514

         

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt sa nachádza na 1. poschodí v obytnom dome na ul. Kpt. Nálepku v Dubnici nad Váhom s prideleným súpisným číslom 676, ktorý bol postavený a daný do užívania podľa potvrdenia správcu bytového fondu KOM-BYT Trenčín zo dňa 27.9.2010 v roku 1975. V roku 1994 boli na objekte vykonané stavebné úpravy, ktorými boli vytvorené vlastné bytové jednotky, neboli však vymenené prvky dlhodobej životnosti. Stavba je konštrukčne riešená ako železobetónový skelet s výplňovým obvodovým múrom, má prízemie a štyri nadzemné podlažia. V dome sa nachádza 1 vchod pre obytné byty, jeden vchod do obchodov a reštauračného zariadenia . Spoločné priestory a zariadenia domu sú umiestnené v prízemí domu. Na prízemí sa nachádzajú  ďalej nebytové priestory - priestory predajne potravín, reštaurácie, kotolne. Strecha domu je rovná s živičnou krytinou, rekonštruovaná a zateplená v roku 2009, klampiarske konštrukcie - pozinkovaný plech, objekt je bez výťahu. Na obytnom dome boli roku 2009 vykonané vnútorné stavebné úpravy - boli vymenené všetky okná a vstupné dvere za plastové s vákuovaným dvojsklom, boli urobené nové dlažby spoločných vstupov, keramické dlažby schodísk, urobené omietky a maľby vrátane domového vrátnika, bola urobená nová izolácia plochej strechy a vrchnej vrstvy, bola uskutočnená nová vonkajšia omietka na báze umelých látok so zateplením, nové balkóny predné aj zadné vrátane keramickej dlažby. Bolo vymenené zariadenie a vybavenie kotolne za nové. Vzhľadom k použitým konštrukčným prvkom a použitým materiálom - skelet s murovaným obvodovým plášťom, vzhľadom k vykonanej rekonštrukcii objektu okolo roku 1994 a v roku 2008-2009, stanovuje znalec životnosť objektu na 100 rokov. Dom je napojený na všetky inžinierske siete, údržba domu veľmi dobrá.

Technický popis bytu:

V byte bolo vybudované nové vybavenie WC, v chodbe osadená kuchyňa, boli vymenené okná za plastové s vákuovaným dvojsklom a vnútornými plastovými žalúziami, boli vymenené radiátory za plošné s termoregulačnými hlavicami (zn. Korad). Byt má dve obytné izby, z ktorých je vstup na loggiu, kuchynský kút v chodbe, chodbu, kúpeľňu, WC v samostatnej miestnosti za priestorom kuchyne. Podlahy v byte - obytné izby novšie liná s kobercom, v chodbe, kuchyni a WC novšia keramická dlažba. V kuchynskom kúte umakartová kuchynská linka, elektrický sporák s elektrickou trúbou, smaltovaný drez, páková batéria, v kúpeľni umývadlo s pákovou batériou, vaňa s pákovou sprchovou batériou, keramický obklad stien, jadro v kúpeľni je murované,  splachovacie WC v samostatnej miestnosti. Okná a dvere na loggiu sú vymenené za plastové s vákuovaným dvojsklom, dvere hladké plné drevené, dvere vstupné novšie drevené, vykurovanie je z centrálneho zdroja - kotolne v objekte, príprava TÚV centrálna.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, ktorými sú základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, a spoločné zariadenia domu, ktorými sú práčovňa, sušiareň, kočikáreň, STA, bleskozvod, vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, meracia technika a regulačná technika, pokiaľ táto nie je vo vlastníctve iných právnických osôb.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 32,15 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov viaznucich
k predmetu dražby:

Zák.záložné právo podľa § 15 Zák.č.182/93 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s.676 - V 348/2013.-341/2013

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti,byt č.104 na 1. poschodí vo vchode č.2 v dome s.č.676 , podiel 32/2514 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 676 na poz.p.č.KN 1799/338, podiel 32/2514 z pozemku p.č.KN 1799/338/ na základe záložnej zmluvy zo dňa 8.2.2013 - V 315/2013.-295/2013, V 348/2013.-341/2013

Exekútorský úrad Trnava, súdny exekútor JUDr.Peter Juhás, Matuškova 1, 917 01 Trnava - Exekučný príkaz 28EX 2051/2016 zo dňa 06.02.2017 na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti,byt č.104 na 1. poschodí vo vchode č.2 v dome s.č.676 , podiel 32/2514 zo spoločných častí a zariadení domu s.č. 676 na poz.p.č.KN 1799/338, podiel 32/2514 z pozemku p.č.KN 1799/338 v prospech oprávneného AB 2 B. V., Strawinskylaan 933, Amsterdam, IČO: 57279667 - Z 489/2017.-281/2017
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 103/2018 zo dňa 03.06.2018, ktorý vypracoval Ing. Andrej Gálik, všeobecná cena odhadu je : 27.100 EUR.
K. Najnižšie podanie 27.100,- EUR
L. Minimálne prihodenie 300,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova.
V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2592018.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2592018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 23.08.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 04.09.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia
Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Marta
c) priezvisko Pavlovičová
d) sídlo Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava