Dražba nehnuteľností v obci Dubnica nad Váhom v katastrálnom území Dubnica nad Váhom

Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 20.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO096/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Salónik galéria na 1. poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:13 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3071

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 333:

Byt č. 7,

Vchod: 27, 1.p.,

Adresa: ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom

333

2226/3

9 – Bytový dom

59 / 516

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

 

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

4814

Ilava

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

2226 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

380

Spoluvlastnícky podiel 59/516.

H. Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt č 7, na 1.p., vo vchode 27 na ulici ČSA v meste Dubnica nad Váhom, v bytovom dome súpisné č. 333, postavenom na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 2226/3. Vypočítaná podlahová plocha je 62,48 m2.

Obytná budova bola daná do užívania v roku 1954, ide o tradične masívne murovaný obytný dom so sedlovou strechou. Obytný dom je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí. Byt č. 7 dispozične pozostáva z 2 izieb a príslušenstva: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, špajza a pivnice. Byt sa nachádza v pôvodnom vyhotovení s čiastočnou modernizáciou. Podiel bytu č. 7 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 59 / 516.

Analýza polohy nehnuteľností: Obytný dom sa nachádza  na ulici ČSA v ostatnom meste Dubnica nad Váhom. Obytný dom má podzemné podlažie a nadzemné podlažia. Od krajského mesta  Trenčín je mesto vzdialené približne 20 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 30 min. Okresné mesto Ilava je vo vzdialenosti 5 km. Lokalita sa zaraďuje do okrajovej časti mesta. Orientácia obytných miestností bytu č.7 je prevažne v smere na juhovýchod a juhozápad. Mesto Dubnica nad Váhom plní čiastočne aj funkciu okresného mesta ktorým je blízka Ilava.

V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:

spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú:  zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV 3071
Poznámka:
Oznámenie o dobrovoľnej dražba DD PSO096/18 zo dňa 18.07.2018 na nehnuteľnosti, ktorá sa bude konať dňa 20.08.2018. Navrhovateľ dražby: JUDr. Róbert Fatura, správca, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45 684 618 - P-216/2018.-2180/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Zák.záložné právo podľa § 15 Zák.182/93 Z.z.v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.s.333 - V 1611/2003.-1133/2003.
Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti, byt č.7 na 1.poschodí ,vchod 27, v dome s.č. 333, podiel 59/516 zo spoločných častí a zariadení domu s.č.333 na poz.p.č.KN 2226/3 na základe záložnej zmluvy zo dňa 7.11.2011 - V 2467/2011.-1836/2011.
LV 4814
Poznámka:
Oznámenie o dobrovoľnej dražba DD PSO096/18 zo dňa 18.07.2018 na nehnuteľnosti, ktorá sa bude konať dňa 20.08.2018. Navrhovateľ dražby: JUDr. Róbert Fatura, správca, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica. Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 684 618 - P-216/2018.-2180/2018.
ČASŤ C: ŤARCHY:
Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 151 653 - záložné právo na nehnuteľnosti, podiel 59/516 z poz.p.č.KN 2226/3 vlastníka Krajčovič Alojz, Ing., 18.12.1959 na základe záložnej zmluvy zo dňa 7.11.2011 - V 2467/2011.-1836/2011.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 45.600,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 107/2018
Meno znalca: Gálik Andrej Ing.
Dátum vyhotovenia: 07.06.2018
Všeobecná cena odhadu: 40 300,00 EUR