Dražba nehnuteľností v obci Dubová v katastrálnom území Dubová

Katastrálne územie:
Dubová
Obec:
Dubová

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 5 600,00- EUR 23.08.2018 Stiahnuť
Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 1130
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný dom Zámocká s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Zámocká 3081101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zámocká
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 10951/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35689889
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OLM Properties s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jána Stanislava
b) Orientačné/súpisné číslo 20/B
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 841 05
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 46808795
C. Miesto konania dražby Zámocká 30, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, sídlo dražobníka
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:30
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Pozemok parcely registra „E“, par. č. 807, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty, o výmere: 1.964 m2 evidovaný na LV č. 611 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálny odbor pre okres: Pezinok, Obec: DUBOVÁ, katastrálne územie: Dubová.

spoluvlastnícky podiel 1/1

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Dubová, obec Dubová, okres Pezinok a je využívaná poľnohospodársky ako trvalý trávnatý porast. Prístup k pozemku je po miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie parc. č. 803. Ohodnocovaný pozemok susedí s areálom letiska Dubová a je v ochrannom pásme letiska. V súčasnosti ma obec Dubová cca 850 obyvateľov. Od hl. mesta SR Bratislavy je obec vzdialená cca 25 km a od okresného mesta Pezinok cca 12 km.

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemok je využívaný poľnohospodársky ako trvalý trávnatý porast. Prístup k pozemku je po miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie parc. č. 803. Ohodnocovaný pozemok susedí s areálom letiska Dubová a je v ochrannom pásme letiska.

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

S užívaním nehnuteľnosti nie sú spojené žiadne.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Dubová, obec Dubová, okres Pezinok a je využívaná poľnohospodársky ako trvalý trávnatý porast. Prístup k pozemku je po miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie parc. č. 803. Ohodnocovaný pozemok susedí s areálom letiska Dubová a je v ochrannom pásme letiska. V súčasnosti ma obec Dubová cca 850 obyvateľov. Od hl. mesta SR Bratislavy je obec vzdialená cca 25 km a od okresného mesta Pezinok cca 12 km.

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemok je využívaný poľnohospodársky ako trvalý trávnatý porast. Prístup k pozemku je po miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie parc. č. 803. Ohodnocovaný pozemok susedí s areálom letiska Dubová a je v ochrannom pásme letiska.

 

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

S užívaním nehnuteľnosti nie sú spojené žiadne.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech OLM Properties s.r.o., Jána Stanislava 20/B, 841 05 Bratislava, IČO: 46808795 podľa V 227/2014 zo dňa 3.2.2014 na základe zmluvy o postúpení pohľadávky č.118252-2013 zo dňa 14.2.2018. Podanie: Z 661/2018.
-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 3161/2014 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s., IČO: 35937874 ( Exekútorský úrad Bratislava, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec) Podanie: Z 4083/2014
-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2071/2014 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.,IČO: 35937874 ( Exekútorský úrad Bratislava, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec) Podanie: Z 4084/2014
-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 4087/2014 v prospech právneného Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s., IČO: 35937874 ( Exekútorský úrad Bratislava, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec) Podanie: Z 958/2015
-Exekučný príkaz a príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 285/15 v prospech oprávneného Carrot Euro SK s.r.o., IČO: 35965347 ( Exekútorský úrad Trenčín, Jesenského 7371/2, 911 01Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň) Podanie: Z 1764/2015
-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť Ex 14/15 v prospech oprávneného SOREA, spol.s.r.o., IČO: 31339204 ( Exekútorský úrad Bratislava, Bosákova 7, 851 04 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Jarsolav Mráz) Podanie: Z 2297/2015
-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 1911/2015-16 v prospech oprávneného Union zdravotná poisťovňa a.s., IČO: 36284831 ( Exekútorský úrad Bratislava, Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivan Lutter) Podanie: Z 3214/2015
-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 87/15 v prospech oprávneného HAKOM, s.r.o., IČO: 36000124 ( Exekútorský úrad Prievidza, Mariánsky 35, 971 01 Prievidza ,súdny exekútor JUDr. René Matuška)Podanie: Z 3417/2015
-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 941/2016 (Exek.úrad,Zámocká 30, 811 01 Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec - súd.exekútor) v prospech oprávneného Všeobecnázdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874 zo dňa 29.4.2016 . Podanie Z 1454/2016.
-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 17/2016 - 20 (Exekútorský úrad, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Mgr. Barbora Budziňáková-súdny exekútor) v prospech SAF INVESTMENT, s.r.o., Rybničná 40, Bratislava, IČO: 36285820 zo dňa 4.10.2016. Podanie: Z 3594/2016.
-Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 104411105/2016 právoplatné zo dňa 27.12.2016 na zabezpečenie daňového nedoplatku v prospech Daňový úrad Bratislava V., Ševčenkova 32, Bratislava. Počas trvania záložného práva sa zakazuje nakladať so zálohom bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Podanie: Z 135/2017.
-Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 2759/16 (Exekútorský úrad, Stráž 223, 96001 Zvolen, JUDr.Stacho Chladný -súd.exekútor) v prospech oprávneného Pivovar STEIGER a.s., Pivovar STEIGER č.24, 96 602 Vyhne, IČO: 36051691 zo dňa 29.3.2017. Podanie Z 1132/2017.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval znalec Ing. Pavol Morihladko, Štúrova 19, 053 11 Smižany, ev.č. 915406, znalec odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v sume 5.600,- EUR.
K. Najnižšie podanie 5 600,00- EUR
L. Minimálne prihodenie 100,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1 860,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK53 3100 0000 004040090838 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. s variabilným symbolom 1130
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka SK 53 3100 0000 004040090838 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. s variabilným symbolom 1130, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640 EUR / 200.036,64,- Sk (konverzný kurz: 30,126 SKK = 1 EUR) v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 02.08.2018 o 14:00 hod 2. 03.08.2018 o 11:00 hod
Miesto obhliadky na predmete dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na office@adzamocka.sk
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Panenská 24, 81103 Bratislava