Dražba nehnuteľností v obci Dubovce v katastrálnom území Vlčkovany

Katastrálne územie:
Vlčkovany
Obec:
Dubovce

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 14.06.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2020/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadacia miestnosť na príz., vstup cez č. dverí 1, Konventná 5, Bratislava
D. Dátum konania dražby 14. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v  k.ú. Vlčkovany, obec: DUBOVCE, okres: Skalica, zapísané na liste vlastníctva č.459 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Skalica pod B1 a B2:

  1. rodinný dom súp. číslo 79, postavený na  pozemku  parc. č. 95/2
  2. pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 95/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 95/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m², pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 96, druh pozemku: Záhrady o výmere 932 m²,

Podiel 2x1/2 (1/1)

H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 79 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 95/2 v katastrálnom území Vlčkovany v obci Dubovce. Rodinný dom sa nachádza cca 12 km od okresného mesta Skalica a cca 60 km od centra krajského mesta Trnava v okrajovej časti obce so základnou občianskou vybavenosťou.

Dispozičné riešenie:

Dispozícia rodinného domu sa skladá z troch podlaží (suterén, prízemie a podkrovie). V suteréne sa nachádza garáž, pivničné priestory a kotolňa. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, obývacia izba a WC. V podkroví sa nachádzajú tri obytné izby, kúpelňa a WC.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie (PP) o rozmeroch 7,25*10,50 = 76,13 m².

Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným betónové. Schodisko má povrch z cementového poteru. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy miestností je cementový poter. Vráta garážové sú oceľové. Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody. Zdroj vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody elektroinštalácie pozostáva z elektroinštalácie svetelnej a motorickej. Vnútorné rozvody plynu je rozvod zemného plynu.

 

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 7,25*10,50+(3,02+1,25)/2*0,885 = 78,01 m².

Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom betónové. Schodisko má povrch z  PVC. Úpravy vonkajších povrchov sú fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú vo WC a kuchyne pri linke. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne je drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka z materiálov na báze dreva je čiastočne rozobratá. Vybavenie tvorí umývadlo a vodovodné batérie. Záchod je splachovací. Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody tvorí ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu je rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2.NP) o rozmeroch 7,25*11,55 = 83,74 m².

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie sú tehlové priečkovky. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je hambálkový so skladanou ťažkou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky so škriabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov sú vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne a WC. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené dyhované. Okná sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ostatných miestností keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa, umývadlo a vodovodné batérie. Záchod je splachovací. Ústredné vykurovanie  je  teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

2. Príslušénstvo:

Oplotenie z ulice o dĺžke 12,00 bm. Základy vrátane zemných prác z kameňa a betónu, podmurovka: murovaná z tehly alebo tvárnic, výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme 18,00m2. Obsahuje 1 ks plotové vráta a 1 ks plotové vrátka obe s  kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov Oplotenie bolo dané do užívania v r. 2015.

Kopaná studňa do hlbky 4,50 m, bola daná do užívania v r. 2015.

Vonkajšia úprava:

- Prípojka vody zo studňe. Vodovodné prípojky z  PVC  o priemere DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 5,00 bm, ktorá bola daná do užívania od r. 2015.

- Prípojka kanalizácie do žumpy  o priemere DN 110 mm, kanalizačné prípojky a rozvody z potrubia plastového o dĺžke 4,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 2015.

Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 8 m3 bola  daná do užívania od r. 2015.

- Prípojka plynu, prípojka je o priemere DN 25 mm, o dĺžke 8,00 bm, kt. bola daná do užívania od r. 2015

- Prípojka el. energie Jedná sa o NN káblovú  prípojku zemnú Cu 4*16 mm*mm o dĺžke 12,00 bm, ktorá bola  daná do užívania od r. 2015

- Vonkajšie a predložené schody na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru o romeroch 2*6*1,2 = 14,4 bm stupňa, ktoré boli  daná do užívania od r. 2015

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stavba je uvažovaná so začiatkom užívania v roku 2015 na základe predloženého kolaudačného rozhodnutia. Na stavbe rodinného domu neboli vykonané rekonštrukčné a modernizačné práce.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Záložné právo v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004, podľa V 2582/14 zo dňa 14.1.2015 na pozemky parc. č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom s.č. 79 postavený na pozemku parc. č. 95/2 - 6/15
• Záložné právo v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, Bajkalská 30, IČO: 31335004 podľa V 2605/2015 zo dňa 13.11.2015 na pozemky registra C KN par.č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom s.č. 79 na pozemku registra C KN par.č. 95/2 - 161/15
• Por. č. : 1
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnosti 273EX 117/17 zo dňa 25.1.2018 EÚ Dunajská Streda - Mgr. Katarína Szabóová v prospech oprávneného: Ing. Miroslava Straková, Fučíkova 1170/9, Holíč na pozemky registra C KN parc. č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom súp. č. 79 na pozemku parc. č. 95/2 v podiele 1/2 - Z-229/2018 - 18/18
• Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť 273EX 26/18 zo dňa 20.3.2018 EÚ Dunajská Streda - Mgr. Katarína Szabóová v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná pisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, Bratislava na pozemky parc.č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom súp.č. 79 na pozemku parc. č. 95/2 v podiele 1/2 - Z-595/2018 - 36/18

Poznámka pre B1 a B2:
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajkalská 30, Bratislava, a to formou dobrovoľnej dražby podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc. č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom súp. č. 79 na pozemku parc. č. 95/2 - P-20/2018 - 22/18
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajkalská 30, Bratislava, a to formou dobrovoľnej dražby podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách na nehnuteľnosti: pozemky registra C KN parc. č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom súp. č. 79 na pozemku parc. č. 95/2 - P-21/2018 - 23/18
Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe konanej dražobníkom: Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. IČO: 36 706 655, Kalvínske nám. 2, Levice na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. 95/1, 95/2, 96 a rodinný dom súp. č. 79 na pozemku parc. č. 95/2 - P-110/2018 - 44/18

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 63.100,- eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Štefan Ágh
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kpt. Nálepku
b) Orientačné/súpisné číslo 31
c) Názov obce Levice d) PSČ 934 05
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby 44 900,00 €, podľa ZP č.42/2018 zo dňa 27.02.2018