Dražba nehnuteľností v obci Dubové v katastrálnom území Dubové

Katastrálne územie:
Dubové
Obec:
Dubové

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 60.600,- EUR 13.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 215/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 932 37
e) Štát Slovesnká republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel Turiec, A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, miestnosť: Salónik Banket
D. Dátum konania dražby 13. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby Prvé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
1290

Okres: Turčianske Teplice
Obec: Dubové
Katastrálne územie: DUBOVÉ

Okresný úrad – katastrálny odbor: Turčianske Teplice

Pozemky parc. reg. „C":

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

177/1

zastavané plochy a nádvoria

625

 

177/2

zastavané plochy a nádvoria

127

 

177/3

zastavané plochy a nádvoria

121

 

177/4

zastavané plochy a nádvoria

38

 

177/5

zastavané plochy a nádvoria

94

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

123

177/2

 

rodinný dom

 

177/3

 

dielňa

 

177/4

 

garáž

 

177/5

 

humno

         

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: plot, studňa – kopaná, prípojka elektriny, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, spevnené plochy, vonkajšie schody, vonkajší záchod, prekrytie vstupnej podesty a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Keďže vlastník predmetu dražby nehnuteľnosť vo výzve stanovenom termíne nesprístupnil, znalecký posudok je vytovený v zmysle par. 12 ods.3 zákona č. 527/2002 Z.z. (Zákon o dobrovoľných dražbách), tzn. z dostupných údajov, najmä však zo znaleckého posudku č. 137/2011, kt. vypracovala Ing. Bronislava Hermanová dňa 05.10.2011.

 

Rodinný dom č. 123 je v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice na parc.č. 177/2, k.ú Dubové.

Dom je objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Dom bol daný do užívania v r. 1945. Je prízemný z časti podpivničený. Dom má 1 bytovú jednotku. Dom je postavený v jednej línií so stolárskou dielňou, maštaľou a skladom. Všetky tieto časti majú spoločné prestrešenie a tvoria jeden celok. Rodinný dom je konštrukčne aj časovo jednotný. Prvky dlhodobej životnosti neboli menené alebo rekonštruované. Vzhľadom na vek je objekt veľmi zachovalý a prvky dlhodobej životnosti v dobrom technickom stave. Dom je napojený na obecný rozvod elektriny a vody a odkanalizovaná do trativodu.

1. Podzemné podlažie: osadenie do terénu v hl. nad 1 m, steny kamenné hr. Nad 60 cm, strop rovný betónový, vnútorné omietky hladké, podlaha – cementový poter, okná  oceľ. Jednoduché, drevené, rozvod elektriny svetelnej. Dispozične pozostáva zo skladu.

1.Nadzemné podlažie: základy betónové s izoláciou, podmurovka kamenná, výška do 50 cm, steny murované hr. do 50 cm, strecha sedlová, krov drevený, krytina pálená škridla, oplechovanie kompletné pozink., fasáda – vápenná štuková, priečky murované, vnútorné omietky štukové, drevený obklad v zádverí, keramický obklad v kuchyni, v kúpeľni a vani, strop v obytnej časti drevený, rovný, betónový, strop v hospodárskej časti drevený, trámový, okná drevené, dvojité, dvere drevené, rámové v obložkovej zárubni, podlahy – izby a kuchyňa – drevená, dosková, chodba a kúpeľňa – keramická dlažba, zádverie – laminátové veľkoplošné parkety, stolárska dielňa – drevené, maštaľ a sklad – cem. poter. Rozvod elektriny svetelnej a motorickej, ističe v poistkovej skrini, rozvod studenej vody v pozinko. rúrach, rozvod kanalizácie do trativodu, vykurovanie centrálne teplovodné – radiátory oceľ. v obytnej časti aj lokálne (2x murovaná pec na tuhé palivo). Vybavenie – kuchyňa – typová kuchynská linka dĺžky. 2 m, smaltovaný drez s obyčajnou batériou, kombinovaný šporák (PB bomba), murovaný sporák na tuhé palivo. Vybavenie kúpeľne – smaltovaná vaňa, umývadlo, zásobníkový ohrievač, obyčajné batérie, v stolárskej dielni –pec na tuhé palivo. Vstup do domu zo severnej strany cez podestu 2*3m. ispozícia: zádverie, kuchyňa, predná izba, špajza, kúpeľňa, 2 zadné izby, 2 x stolárska dielňa, maštaľ, sklad

 

Garáž na parc.č. 177/4

Základy betónové s betón. podmurovkou ( bočné steny a od potoka), steny murované hr. 30 cm, strop rovný betónový, strecha pultová, krytina pozink., fasáda – striekaný brizolit, vnútorná omietka hladká, podlaha – cem. poter, vráta a dvere – drevené rámové , okno drevené dvojité, elektroinštalácia svetelná aj motorická, montážna jama nad 2 m², pec na tuhé palivo v letnej kuchyni. Dispozícia: garáž, letná kuchyňa

 

Humno

Prízemná nepodpivničená stavba – humno. Základy betónové bez podmurovky, steny drevené stĺpiky + jednostranne obité, strop drevený trámový, strecha sedlová, krytina pálená škridla, podlaha – drevená dosková a cem. poter, vráta a vrátka drevené zvlakové. Humno je v dobrom technickom stave.

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV:

 

Plot

Oplotenie od cesty a oplotenie predzáhradky. Základy betónové s podmurovkou, murované stĺpiky, výplň pletivo v ráme, vrátka a vráta od cesty a vrátka do predzáhradky. Plot je v dobrom technickom stave, zostatková životnosť 15 rokov.

 

Studňa – kopaná

Kopaná studňa na parc.č. 177/1, vyložená betónovými skružami s elektrickým čerpadlom. Studňa je na dvore a je zakrytá bet. poklopom.

 

Prípojka elektriny

Elektrická prípojka vzdušná zo stĺpa na verejnom priestranstve, 4x drôt.

 

Vodovodná prípojka

Vodomerná šachta

Spevnené plochy

Vonkajšie schody

Vonkajší záchod

Prekrytie vstupnej podesty

 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú prístupné z miestnej komunikácie. Pozemky sú svahovité severným smerom.  Inžinierske siete v mieste – elektrina, voda, zemný plyn.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Popis práv a záväzkov viaznucich
k predmetu dražby:

V 809/2011 - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, na pozemky KN-C parc.č. 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5 a stavby rodinný dom súp.č. 123 na pozemku KN-C parc.č. 177/2, dielňa na pozemku KN-C parc.č. 177/3, garáž na pozemku KN-C parc.č. 177/4, humno na pozemku KN-C parc.č. 177/5 v celosti.

Z 75/2017 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 813/16, súdnym exekútorom: JUDr. Patricius Baďura, EÚ so sídlom Štefana Rosívala 2, P.O.BOX 14, 841 06 Bratislava, poverený na vykonanie exekúcie v prospech oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35792752, v neprospech povinného: Jaroslav Hötzel [20.06.1971] na pozemky C KN parc.č. 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5 a stavby rodinný dom súp.č. 123 na pozemku C KN parc.č. 177/2, dielňa na pozemku C KN parc.č. 177/3, garáž na pozemku C KN parc.č. 177/4, humno na pozemku KN-C parc.č. 177/5 v podiele 1/1 - záznam zapísaný dňa: 01.02.2017 - číslo zmeny: 18/17
Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená zo znaleckého posudku č. 57/2018 zo dňa 27.03.2018, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Ponechalová. Všeobecná cena odhadu je 60.600 ,- EUR.
K. Najnižšie podanie 60.600,- EUR
L. Minimálne prihodenie 500,- EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10.000,- EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka ,
2. V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby,
3. Banková záruka,
4. Notárska úschova
V hotovosti do pokladne dražobníka v mieste konania dražby alebo prevodom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2152018.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Príjmový pokladničný doklad na hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo IBAN: SK3009000000000634824693, BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s. s variabilným symbolom 2152018 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 26.07.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 06.08.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0128, Po - Pi 8:00 - 16:00 hod. Obhliadky sa uskutočnia na mieste, kde sa nachádza predmet dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava