Dražba nehnuteľností v obci Dudince v katastrálnom území Merovce

Katastrálne územie:
Merovce
Obec:
Dudince

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 26.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 069/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby miestnosť Executive lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 26. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:15 hod. – 12: 20 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Krupina obec: Dudince, katastrálne územie: Merovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Krupina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 437, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 264 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 415/1 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 414/1 o výmere 355 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 415/1 o výmere 417 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1950, prístavba a nadstavba domu bola daná do užívania v roku 2005. Dom je dvojpodlažný (podkrovie a prízemie) nepodpivničený, strecha je sedlová, krov je drevený, krytina je z asfaltového šindľa.  Dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, dom je napojený na verejné rozvody, plynu a elektrickej energie, zásobený je vodou z verejného vodovou, splašky sú zvedené do žumpy.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Prízemie tvorí: predsieň, 2 x izba, kuchyňa, jedáleň, špajza, kúpeľňa s WC, kotolňa, práčovňa, WC, schodisko a veranda.

Zastavaná plocha prízemia je 145,06 m2.

 

Podkrovie (nadstavba) pozostáva z predsiene,  troch izieb, chodby, kúpeľne, WC a loggie. 

Zastavaná plocha podkrovia je 145,06 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy domu sú betónové s hydroizoláciou, steny sú murované klasickým spôsobom z tehlového materiálu a tvárnic                      v skladobnej hrúbke do 40,00 cm, fasáda je brizolitová a vápennocementová, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom a drevené s rovným podhľadom, podlahy v izbách sú s povrchom z plávajúcej podlahy,  ostatné sú prevažne z keramickej dlažby, vstupné dvere sú s čiastočným presklením, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké dyhované, v kuchyni podkrovia je nová kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový s keramickou platňou, digestor je osadený, keramický obklad stien je za linkou a šporákom. V kuchyni prízemia je plynový šporák. V kúpeľni prízemia je samostatný sprchovací kút s pákovou batériou, záchod je splachovací, umývadlo je smaltované, vaňa je smaltovaná, steny sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni podkrovia je plastová vaňa, záchod je splachovací, umývadlo je keramické, výtokové armatúry sú nerezové pákové, keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. Plynový kotol ústredného kúrenia je osadený v kotolni prízemia, kde je pripravovaná aj TÚV, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická s ističmi.  Stavba je pravidelne udržovaná, bez viditeľných technických porúch. Základná životnosť domu je 100 rokov.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

 

  1. Oceľový prístrešok na parc. CKN 415/1

Prístrešok bol daný do užívania v roku 2005. Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie tvoria stĺpiky, krov je pultový, krytina strechy je plechová pozinkovaná. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, podlahy sú hrubé betónové.

Zastavaná plocha je 35,16 m2.

 

  1. Rozostavaný sklad na parc. CKN 415/1

Sklad bol daný do užívania v roku 2016. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm. Podlahy sú hrubé, betónové.  

Zastavaná plocha je 34,72 m2.

 

 

 

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva podľa EX 133/2018 (súdny exekútor JUDr. Ján Debnár);
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, podľa V 577/2014.
c) Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva podľa EX 199EX 133/2018 (súdny exekútor JUDr. Ján Debnár).
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,-EUR
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.3.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom:
74.700,- EUR (slovom: sedemdesiatštyritisícsedemsto EURO)