Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská

Katastrálne územie:
Nové Košariská
Obec:
Dunajská Lužná

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 48 300,00 EUR 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO068/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1004

Senec

Senec

Dunajská Lužná

Nové Košariská

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 7 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom - parcely registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 125/9 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2, parc. č. 125/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147  m2:

Byt č. 3, vchod: 7, 1.p., Krajná 7, 900 42 Dunajská Lužná

7

125/9

9 bytový dom

4091/28944

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 2 izbového bytu Dunajská Lužná

Popis bytu:

Ohodnocovaný byt číslo 3 sa nachádza na 1.posch. (2.NP) bytového domu, dispozične pozostáva zo dvoch obytných miestnostiach a príslušenstva, ktorými sú chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa spolu s WC a pivnica o výmere 2,00m2, nachádzajúca sa na suteréne bytového domu. V čase šetrenia v byte prebiehala rekonštrukcia - jej ukončenie. Podlahy v obytnej miestnosti sú veľkoplošné laminátové v ostatných častiach podlaha z keramickej dlažby, povrchová úprava stien a stropov vápenno cementové omietky s náterom, plastové okná s vnútornými žalúziami a vonkajšími roletami, interiérové dvere plné presklené osadené v oceľových a drevených zárubniach, vstupné dvere bezpečnostné. Z kuchyne je výstup na balkón, v jednej izbe osadené vstavané skrine.

Popis bytového domu:

Ohodnocovaný bytový dom sa nachádza v k.ú. Nové Košariská, okres Senec, postavený na pozemku parc.č. 125/9. Ide o objekt s jedným vstupným vchodom z S-Z strany, pozostáva z 3.NP a 1.PP, kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice prislúchajúce k bytom, v bytovom dome sa nachádza šesť bytových jednotiek a nenachádza sa tu výťah. Zastrešený je plochou strechou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, konštrukcia domu je z klasickej murovanej technológii - pálených tehál, nosný systém pozostáva z priečnych a pozdĺžnych nosných murovaných stien, obvodových stien, hlavných priečok, na ktorých sú stužujúce vence previazané so železobetónovými monolitickými stropmi, povrchová úprava obvodového plášťa je hrubá omietka a objekt nie je zateplený. Schodisko dvojramenné, železobetónové s povrchovou úpravou liate terazzo, podesty, medzipodesty a vstupné priestory majú podlahu z betónovej dlažby. Okná z časti plastové z časti oceľové, vstupná brána oceľová.Vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú omietky vápenno-cementové hladké s olejovým náterom do  výšky 1,40m, Stavba  je v dobrom  technickom  stave  primeranom  veku, s pravidelnou údržbou.

Elektroinštalácia je svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody zabezpečený pre každý byt samostatne. Dom je napojený na obecnú kanalizáciu, elektrickú energiu, vodu a plyn, voda. Terén v okolí stavby je rovinatý s dostačujúcim parkovacím miestom pre vlastníkov bytového domu.

 

Spoločnými zariadeniami dome sú: bleskozvody, okná, dvere, komíny, telefónna, vodovodná a plynová domová prípojka a rozvody po bytové uzávery, elektrická domová prípojka a rozvody po bytové ističe a vypínače, odpadové stúpačky od bytových odbočiek po domovú prípojku vrátane, osvetlenie spoločných častí domu, elektrická rozvodná skriňa s elektromermi.

Spoločnými časťami dome sú: spoločné priestory v suteréne, základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, chodby, vodorovné a zvislé konštrukcie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe zo dňa 6.2.2018 Slovenskej sporiteľne ,a.s.,Bratislava (IČO:00151653) na byt č.3,1.p.,V:7 v byt.dome s.č.7 na p.č.125/9 a p.č.125/9,125/10.-(k V-4647/2015)- P-55/18-100/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v zmysle §15 zákona 182/93 Zb.v znení zákona 151/95 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, Bratislava, IČO: 00151653 na zabezpečenie úveru na byt č. 3, V:7, 1.posch., v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, podiel: 4091/28944 podľa zmluvy V-4647/15 zo dňa 6.7.2015
Exekučné záložné právo na byt č.3, 1.posch., V:7 v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, aj podiel, podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Andrey Nemčíkovej, Exek. úrad Považská Bystrica, Ex 497/16 zo dňa 14.11.2016 , v prospech oprávneného Združenie na ochranu práv investorov - občanov, Bratislava, IČO: 45741867, Z-7851/16, pvz 1294/16
Exekučné záložné právo na byt č.3, 1.posch., V:7 v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, aj podiel, podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Hany Cibulkovej, Exek. úrad Bratislava, Ex 3083/15 zo dňa 23.5.2017 , v prospech oprávneného VZP, Z-3284/17, pvz 490/17

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 89/2018 zo dňa 17.04.2018, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 48 300,00 EUR
K. Najnižšie podanie 48 300,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 6818 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.07.2018 o 10:00 hod. Obhliadka 2: 18.07.2018 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Krajná 7, 900 42 Dunajská Lužná.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava