Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská

Katastrálne územie:
Nové Košariská
Obec:
Dunajská Lužná

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
auctio s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 2312000118
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko auctio s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kmeťkova3094901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kmeťkova
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19773/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36765121
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad v Bratislave, JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:30
F. Kolo dražby 1. opakované kolo
G. Predmet dražby

Predmetom  dražby bola nehnuteľnosť vedená na  Okresnom úrade Senec, Katastrálny odbor, pre obec Dunajská Lužná, katastrálne územie Nové Košariská:

 1. vo výlučnom vlastníctve Úpadcu v podiele 1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 3209 ako:
 • rozostavaná budova (popis stavby: Rozostavaný dom) bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 33/11

 

 1. vo výlučnom vlastníctve tretej osoby v podiele 1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 1572 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 30/10, druh pozemku: Záhrady, výmera 202 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 33/10, druh pozemku: Záhrady, výmera 348 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 33/11, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 172 m2.
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je trojpodlažná stavba rodinného domu. Skladá sa z poschodia, prízemia a suterénu. V suteréne sú umiestnené skladové a technické priestory. Na prízemí je obývacia hala s kuchyňou, obytné izby a schodisko. Na poschodí sa nachádzajú obytné izby, chodba a nedokončená kúpeľňa.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie - zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z keramickej dlažby. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené a okná  plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy, ktoré sú dokončené sú z keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne bude tvoriť vaňa plastová rohová, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdroj vykurovania tvorí značkový kotol ústredného vykurovania.

1. Nadzemné podlažie - základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy  s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z tvrdého dreva. Strechu tvorí väznicový krov s krytinou z lepenkových šindlov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov budú tvoriť fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené a okná  plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností budú z veľkoplošných parkiet a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou, chladnička, drezové umývadlo a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Záchod je splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie tvorí kozub  s uzatvoreným ohniskom.  Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom.

 

Zastavaná plocha: 1.PP – 94,18 m2, 1.NP – 175,70 m2, 2.NP - 129,87 m2

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Stav predmetu dražby zodpovedá jeho povahe, pričom bližší opis je uvedený v časti Opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú
hodnotu predmetu dražby:
- žiadne
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú všetky zabezpečovacie práva.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 102.600,- Eur
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Jana Tomanová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Vikárska
b) Orientačné/súpisné číslo 1077/13
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 16.10.1982
V. Odhad ceny predmetu dražby 171.000,- Eur