Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Lužná v katastrálnom území Nové Košariská

Katastrálne územie:
Nové Košariská
Obec:
Dunajská Lužná

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO068/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
D. Dátum konania dražby 19. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1004

Senec

Senec

Dunajská Lužná

Nové Košariská

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 7 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom - parcely registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 125/9 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m2, parc. č. 125/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147  m2:

Byt č. 3, vchod: 7, 1.p., Krajná 7, 900 42 Dunajská Lužná

7

125/9

9 bytový dom

4091/28944

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 2 izbového bytu Dunajská Lužná

Popis bytu:

Ohodnocovaný byt číslo 3 sa nachádza na 1.posch. (2.NP) bytového domu, dispozične pozostáva zo dvoch obytných miestnostiach a príslušenstva, ktorými sú chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa spolu s WC a pivnica o výmere 2,00m2, nachádzajúca sa na suteréne bytového domu. V čase šetrenia v byte prebiehala rekonštrukcia - jej ukončenie. Podlahy v obytnej miestnosti sú veľkoplošné laminátové v ostatných častiach podlaha z keramickej dlažby, povrchová úprava stien a stropov vápenno cementové omietky s náterom, plastové okná s vnútornými žalúziami a vonkajšími roletami, interiérové dvere plné presklené osadené v oceľových a drevených zárubniach, vstupné dvere bezpečnostné. Z kuchyne je výstup na balkón, v jednej izbe osadené vstavané skrine.

Popis bytového domu:

Ohodnocovaný bytový dom sa nachádza v k.ú. Nové Košariská, okres Senec, postavený na pozemku parc.č. 125/9. Ide o objekt s jedným vstupným vchodom z S-Z strany, pozostáva z 3.NP a 1.PP, kde sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice prislúchajúce k bytom, v bytovom dome sa nachádza šesť bytových jednotiek a nenachádza sa tu výťah. Zastrešený je plochou strechou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, konštrukcia domu je z klasickej murovanej technológii - pálených tehál, nosný systém pozostáva z priečnych a pozdĺžnych nosných murovaných stien, obvodových stien, hlavných priečok, na ktorých sú stužujúce vence previazané so železobetónovými monolitickými stropmi, povrchová úprava obvodového plášťa je hrubá omietka a objekt nie je zateplený. Schodisko dvojramenné, železobetónové s povrchovou úpravou liate terazzo, podesty, medzipodesty a vstupné priestory majú podlahu z betónovej dlažby. Okná z časti plastové z časti oceľové, vstupná brána oceľová.Vnútorné povrchové úpravy stien v spoločných priestoroch sú omietky vápenno-cementové hladké s olejovým náterom do  výšky 1,40m, Stavba  je v dobrom  technickom  stave  primeranom  veku, s pravidelnou údržbou.

Elektroinštalácia je svetelná, vykurovanie a ohrev teplej vody zabezpečený pre každý byt samostatne. Dom je napojený na obecnú kanalizáciu, elektrickú energiu, vodu a plyn, voda. Terén v okolí stavby je rovinatý s dostačujúcim parkovacím miestom pre vlastníkov bytového domu.

 

Spoločnými zariadeniami dome sú: bleskozvody, okná, dvere, komíny, telefónna, vodovodná a plynová domová prípojka a rozvody po bytové uzávery, elektrická domová prípojka a rozvody po bytové ističe a vypínače, odpadové stúpačky od bytových odbočiek po domovú prípojku vrátane, osvetlenie spoločných častí domu, elektrická rozvodná skriňa s elektromermi.

Spoločnými časťami dome sú: spoločné priestory v suteréne, základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchod, schodisko, chodby, vodorovné a zvislé konštrukcie.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe zo dňa 6.2.2018 Slovenskej sporiteľne ,a.s.,Bratislava (IČO:00151653) na byt č.3,1.p.,V:7 v byt.dome s.č.7 na p.č.125/9 a p.č.125/9,125/10.-(k V-4647/2015)- P-55/18-100/18

P-293/18 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO068/18 spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o., IČO: 45684618, na byt č. 3, 1.posch., V:7 v byt.dome s.č.7 na p.č. 125/9, aj podiel, ku vkladu V- 4647/2015, 372/18ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v zmysle §15 zákona 182/93 Zb.v znení zákona 151/95 Z.z.v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, Bratislava, IČO: 00151653 na zabezpečenie úveru na byt č. 3, V:7, 1.posch., v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, podiel: 4091/28944 podľa zmluvy V-4647/15 zo dňa 6.7.2015
Exekučné záložné právo na byt č.3, 1.posch., V:7 v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, aj podiel, podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Andrey Nemčíkovej, Exek. úrad Považská Bystrica, Ex 497/16 zo dňa 14.11.2016 , v prospech oprávneného Združenie na ochranu práv investorov - občanov, Bratislava, IČO: 45741867, Z-7851/16, pvz 1294/16
Exekučné záložné právo na byt č.3, 1.posch., V:7 v byt.dome s.č. 7 na p.č. 125/9, aj podiel, podľa príkazu súdneho exekútora JUDr. Hany Cibulkovej, Exek. úrad Bratislava, Ex 3083/15 zo dňa 23.5.2017 , v prospech oprávneného VZP, Z-3284/17, pvz 490/17

INÉ ÚDAJE
Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 43.470,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Roman Klíma
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štefana Moyzesa
b) Orientačné/súpisné číslo 1565/13
c) Názov obce Ružomberok d) PSČ 034 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31.05.1991
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 89/2018 zo dňa 17.04.2018, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 48 300,00 EUR