Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 44 700,00 EUR 11.07.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO081/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko SKP, k. s., sídlo: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen IČO: 44 915 691 značka správcu: S 1359 správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Fogas, rod. Fogas, dátum narodenia: 24.07.1978, bytom: Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Námestie SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 74/28
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 92401
e) Štát Slovenská republika
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Daniel Poturnay, správca, sídlo: Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 071 625, značka správcu: S 1746, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Fogasová, rod. Verébová, dátum narodenia: 23.08.1983, bytom: Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Námestie SNP
b) Orientačné/súpisné číslo 74/28
c) Názov obce Zvolen d) PSČ 92401
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 44915691
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 11. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

3885

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemkoch - parcelách registra "C"  evidovaných na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č.193 a spoluvlastnícky podiel k pozemkov - parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako: parc. č.1880/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parc. č.1880/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 a parc. č.1880/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2:

Byt č.18, vchod:32, na 2.p., adresa: Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda.

193

1880/32

1880/33

1880/34

9

3 POSCH.OBYTNY DOM

66 / 1896

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.         

H. Opis predmetu dražby

3-izbový byt č.18, o celkovej výmere 69,94 m2, plus loggia o výmere 5,54 m2, na 2.p., vchod: 32, na ul. Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, v bytovom dome súpisné č. 193, postavenom na parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej mape pod parcelným č. 1880/32, 1880/33, 1880/34, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné č. 193 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcelám registra "C" evidovaných na katastrálnej mape ako parcelné č. 1880/32, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parcelné č. 1880/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, parcelné č. 1880/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2 o veľkosti 66/1896, evidovaný na liste vlastníctva č. 3885, k.ú. Dunajská Streda, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.

Byt:

Byt č. 18 sa nachádza na druhom poschodí bytového domu v centrálnej sekcii. Jedná sa o čiastočne zrekonštruovaný byt. V rámci rekonštrukčných prác boli v roku 2005 vymenené povrchové vrstvy podláh, zrealizované nové stierky, bola vykonaná rekonštrukcia kúpelne a WC. V roku 2015 bola namontovaná nová kuchynská linka. V byte nachádza predsieň, komora, samostatná kuchyňa, kúpelňa, WC, tri obytné miestnosti, šatník a loggia. K bytu patrí aj pivnica v suteréne bytového domu. Podlahy obytných miestností sú tvorené lamino parketami, v ostatných miestnostiach sú podlahy z kermickej dlažby. Úpravy povrchov stien a stropov sú vápenné omietky, kúpelni, vo WC a okolo kuchynskej linky sú keramické obklady. Okná sú prevažne pôvodné drevené zdvojené s vonkajšími žalúziami (2 ks okien plastové), dvere pôvodné drevené s výplňou v oceľových zárubniach (1 ks dverí v obložkových drevených zárubniach), vstupné dvere drevené. Vykurovanie teplovodné radiátorové napojené z domovej plynovej kotolne, radiátory sú plechové. Bytové jadro je murované. V kúpelni sa nachádza keramické umývadlo a plastová obmurovaná rohová vaňa. Vo WC sa nachádza záchod Kombi. Steny kúpelne a WC sú obložené keramickým obkladom. Kuchynská linka je dĺžky cca 3,0 m. Nachádza sa v nej plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový drez a umývačka riadu. Loggia je zasklená so žalúziami, v byte je v časti miestností zrealizované vnútorné zateplenie obvodových stien. V byte sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácie, TÚV, zemného plynu a NN.

Bytový dom:

Bytový dom s.č.193 sa nachádza v meste Komárno, na ulici Športová, na severovýchodnom okraji mesta. Vzdialenosť do najužšieho centra mesta je cca 1500 m. Dom je situovaný v zástavbe starších bytových domov v severovýchodnej časti mesta. V tesnej blízkosti sa nachádza autobusová zastávka MHD, základná škola, nákupné centrum a futbalový štadión. V širšom okolí (do 15 min. pešo) sa nachádzajú nákupné centrá a centrum mesta s úradmi, bankami a prevádzkami služieb ako aj supermarket a nemocnica. Bytový dom má štyri nadzemné podlažia, jeden čiastočne zapustený suterén a tri vchody. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory domu. Na 1. až 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú bytové jednotky. Po stavebno-konštrukčnej stránke je bytový dom zrealizovaný ako panelový objekt založený betónových pásových základoch. Obvodové múry zo železobetónových zateplených prefabrikátov. Priečky sú taktiež železobetónové prefabrikované. Stropy sú železobetónové prefabrikované, strecha plochá pokrytá bitumenovou krytinou. Schodiskové ramená sú železobetónové, podlahy spoločných priestorov sú z terazza, resp. ako cementové potery. Vnútorné úpravy povrchov sú tvorené vápennými omietkami. Vonkajšie úpravy povrchov sú tvorené termonáterom na povrchovej úprave obvodových panelov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú hliníkové (2015). Okná spoločných priestorov sú plastové (2015). Elektroinštalácia je svetelná i motorická, objekt je vybavený bleskozvodom. Bytový dom je vybavený vnútorným vodovodom, vnútornou kanalizáciou, vnútorným rozvodom zemného plynu, vnútorným rozvodom UK a TÚV, rozvodom telefónu, rozvodom televízie. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod ako aj rozvody elektrickej energie a telekomunikačné rozvody. Vykurovanie ako aj príprava TÚV je zabezpečené z domovej kotolne umiestnenej v suteréne domu. Bytový dom je bez vykonaných zásadných rekonštrukcií. V roku 2015 boli vymenené vstupné dvere a okná spoločných priestorov. Technický stav objektu je primeraný, objekt nevykazuje žiadne podstatné vady.

Spoločné časti domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie .

Spoločné zariadenia domu sú: kočíkárne, domová plynová kotolňa, STA, bleskozvod, vodovodné, plynové, kanalizačné, teplovodné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Poznámky:
Účastník právneho vzťahu 39:
Oznámenie o začatí výkonu zál.práva v prospech:Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrorov SVB SEVER II., Nám. SNP 193, 929 01 Dunajská Streda formou dobrovoľnej dražby - P-458/12 v.z.1006/12
Účastník právneho vzťahu 40:
Oznámenie o začatí výkonu zál.práva v prospech:Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestrorov SVB SEVER II., Nám. SNP 193, 929 01 Dunajská Streda formou dobrovoľnej dražby - P-458/12 v.z.1006/12
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-928/14, č.z. 1654/14
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-932/14, č.z. 1656/14
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, P-929/14, č.z. 1657/14
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.4.2016, čislo konania 36K/9/2016, bol na majetok úpadcu: Renáta Fogasová, nar. 23.08.1983, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, vyhlásený konkurz. Vyhlásenie konkurzu nadobudlo účinnosť 26.4.2016, správca Mgr. Daniel Poturnay ,( Obchodný vestník 78/2016, K009452 ), P 689/16- č.z.1407/16
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome -Z-135/07
Účastník právneho vzťahu 39:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 na byt č.18/I.,V 3014/05
Vecné bremeno práva prístup k spravovaným teplovodným rozvodom v o vlastníctve Mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti SOUTHERM s.r.o. Dunajská Streda,V 4757/05
Exekučné záložné právo na byt č.18/II.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Sociálna poisťovňa Bratislava pobočka Dunajská Streda Z-3080/10-exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 118/2010 zo dňa 24.05.2010,EÚ JUDr.Eva Pálffyová Šaľa

Exekučné záložné právo na byt č.18/II. na zabezpečenie pohľadávky oprávn.: Sociálna poisťovňa pobočka Dunajská Streda Z-5676/13- exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1889/2013-14 zo dňa 05.08.2013, EÚ JUDr. Pavel Šajánek Senica
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, IČO:37988301 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3183/14 zo dňa 10.9.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec, Z-7412/14, č.z. 2917/14
Účastník právneho vzťahu 40:
Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko ,a.s. Štúrova ul.5, 813 54 Bratislava IČO: 31318916 na byt č.18/I.,V 3014/05
Vecné bremeno práva prístup k spravovaným teplovodným rozvodom v o vlastníctve Mesta Dunajská Streda v prospech spoločnosti SOUTHERM s.r.o. Dunajská Streda,V 4757/05
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, na základe exekučného príkazu č. EX 3183/2011 zo dňa 29.03.2012, Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec súdny exekútor, Z 2138/12 -vz.727/12
Exekučné záložné právo na byt č.18/II.na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:GE Money,a.s.,IČO:17324220, Bottova 7,811 09 Bratislava 1 Z-776/13 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č.EX 14624/09 zo dňa 29.01.2013, EÚ
JUDr. Pavel Halás Bratislava - č.z. 369/13
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: MadNet, a.s., K´peľná 3318, Veľký Meder, IČO: 36224405 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva EX 249/10 zo dňa 23.5.2014, EÚ Dunajská Streda, Mgr. Zuzana Ritter, Z-4431/14, č.z. 1658/14
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: SVB SEVER II, Nám. SNP 193, Dunajská Streda, IČO:37988301 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 3183/14 zo dňa 10.9.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Ladislav Jakubec, Z-7412/14, č.z. 2917/14
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 85/2018
Meno znalca: Sedláček Juraj Ing.
Dátum vyhotovenia: 10.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 44 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 44 700,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 8118 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 20.06.2018 o 12:30 hod. Obhliadka 2: 10.07.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava