Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 33.400,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
Finlegal services, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo M 9/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova4811 09 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 09
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 9:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby  sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálnym odborom, na liste vlastníctva:

  • LV č. 3572, katastrálne územie Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, v  celosti , ako:

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

1507

166

 

Zastavané plochy a nádvoria

1

1508

166

Zastavané plochy a nádvoria

1

 

 

 

1509

165

Zastavané plochy a nádvoria

1

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

1355

1507

Byt č. 11, nachádzajúci sa na 2.p., vo vchode č. 12, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 426/10000.

 

1355

1508

1355

1509

(ďalej len ako „predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Objekt je postavený v celoštátne unifikovanej stavebnej sústave murovaná T 06-B. Obytný dom má štyri nadzemné podlažia, a jedno podzemné podlažie. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory - kočikárne a komory patriace k bytom, na nadzemných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky :  jedno- ,  dvoj- a trojizbové byty.  Obytný dom je situovaný s obytnými miestnosťami na juhovýchod, a príslušenstvom na severozápad. Predmetný obytný dom je postavený v celoštátne unifikovanej stavebnej sústave  T 06-B.  Základy sú železobetónové pásy, izolácia proti zemnej vlhkosti bola spravená. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, vodorovné konštrukcie sú z panelových stropných dosiek. Schody sú železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Fasáda - bola upravená dodatočným kontaktným zateplením a novou tenkovrstvou omietkou.  Strecha je plochá , krytina z privarovaných asfaltových pásov, tiež obnovená počas rekonštrukcie fasády. Klampiarske konštrukcie sú spravené z pozinkovaného plechu. Objekt má bleskozvod. Dom je vykurovaný z centrálnej kotolne sídliska ústredným kúrením oceľovými radiátormi. TÚV sa pripravuje  v centrálnej kotolni . Inžinierske siete sú napojené na mestské rozvody vody, kanalizácie, elektrické rozvody a zemného plynu, a aj telekomunikačné siete. Výťah v bytovom dome vzhľadom k počtu podlažiu nie je vybudovaný. V roku 2013 (údaj získaný od  ďalšieho  vlastníka bytu v obytnom dome) boli  vchodové dvere vo všetkých  vchodoch vymenené na plastové s izolačným dvojsklom a elektrickým vrátnikom, a tiež okná v spoločných priestoroch- v rámci rekonštrukcie fasády bytového domu. Spoločnými časťami domu sú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, ako : základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú :  spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. V roku 2013 boli rozvody elektriny, plynu a vodovodu vymenené alebo revidované v obytnom dome.  Technický stav bytového domu je dobrý, je viditeľná priebežná údržba. 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ohodnocovaný byt č.11 je trojizbový s príslušenstvom : kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, wc, predsieň s chodbou, a balkón- podľa typového pôdorysu poskytnutého správc. spoločnosťou. Byt sa nachádza na 2.podlaží  bytového domu. Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka bytu nebola umožnená  vychádzam zo štandardného vybavenia bytu. Štandard som v tomto prípade stanovila na základe prieskumu aktuálnej ponuky real. kancelárií v danom type obytného domu, a z vonkajšieho pohľadu na daný byt. Byt sa predpokladá byť bez rekonštrukcie - okná sú pôvodné drevené dvojité, čo som zistila z vonkajšieho pohľadu na byt.dom.  Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, keramický obklad je vyhotovený v kúpeľni.  Výplňové konštrukcie - dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vchodové dvere do bytu sú pôvodné drevené. Podlahy v obytných miestnostiach sú pôvodné parkety, v ostatných miestnostiach - predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, záchod - PVC. Podľa typového pôdorysu : vstup do bytu cez predsieň, z predsiene je možné pokračovať doľava - otvára sa chodbička , z chodby sa otvárajú 2 izba (vľavo), a vpravo záchod a kúpeľňa. Zo vstupnej predsiene doprava  sa otvára kuchyňa s jedálňou a balkónom, a obývačka. Vybavenie kuchyne - kuch.linka štandardná, kombinovaný sporák, umývací drez nerezový, odsávač pár. V kúpeľni sa nachádza umývadlo, vstavaná oceľová vaňa, keram.obklad stien. Vodovodné batérie sú obyčajné, vo vani so sprchou.  Podlaha je z PVC. Vybavenie záchoda - podlaha PVC, záchodová misa. Vybavenie bytu aj samotný byt  sa predpokladá byť v pôvodnom stave, s priemernou údržbou. Opotrebenie bytu a zariadenia  sa predpokladá byť priemerná,  zodpovedajúca jeho veku.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľ má podľa predmetného LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo v I. poradí.

Okrem záložného práva navrhovateľa nie sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ako ďalšie v poradí záložné práva 3. osôb.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 46.500,00 €
K. Najnižšie podanie 33.400,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Perdík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sobôtka
b) Orientačné/súpisné číslo 93
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 97901
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.04.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 37.100,00 €