Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 32.000,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
Finlegal services, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo M 11/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova4811 09 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 09
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Riazanská 33, 831 03 Bratislava
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 9:30
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálnym odborom, na liste vlastníctva:

  • č. 4006, okres: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, a to:

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

1880/122

218

Zastavané plochy a nádvoria

1

1880/123

217

Zastavané plochy a nádvoria

1

 

 

 

1880/124

218

Zastavané plochy a nádvoria

1

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

290

1880/122

Byt č. 61, nachádzajúci sa na 8.p., vo vchode č. 22, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 186/10000.

 

290

1880/123

290

1880/124

(ďalej len ako „predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby

Objekt je postavený v celoštátne unifikovanej stavebnej sústave panelovej BAURING - CAMUS z montovaných plošných panelových dielcov. Zakladanie stavby je riešené na železobetónových pilótach a membránovej doske. Zvislé konštrukcie : nosné steny sú zo železobetónových prefabrikátov ako aj vodorovné konštrukcie sú zo železobetónových prefabrikovaných stropných panelov, vnútorné steny sú tiež panelové prefabrikované. Schody sú železobetónové, nášľapná vrstva je vyhotovená z terazzo dlažby. Zábradlie je kovové s dreveným madlom. Vonkajšie omietky bytového domu boli obnovené, sú tenkovrstvové aplikované na kontaktný zatepľovací systém. Vnútorné omietky sú vápenné hladké so stierkou, v schodiskách sú umývateľné do výšky 1,2 m.  Strecha je plochá s novou hydroizoláciou. Krytina strechy je tiež obnovená, z privarovaných asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú spravené z pozinkovaného plechu úplne. Objekt má bleskozvod. Dom je vykurovaný z centrálnej  kotolne sídliska,  vykurovacie telesá sú oceľové radiátory. Rozvod vody - studenej a teplej je z centrálnej kotolne cez PVC potrubia. Inžinierske siete sú napojené na mestské rozvody vody, kanalizácie, elektrické rozvody a zemného plynu, tiež cez PVC potrubia. V dome vzhľadom na počet podlaží je vybudovaný osobný výťah - pôvodný, revidovaný. Obytný dom je situovaný s obytnými miestnosťami na juhovýchod, a príslušenstvom na severozápad. V obytnom dome sa nachádzajú jedno-, troj- a štvorizbové byty, aj s loggiou. V suteréne sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice.  Výplňové konštrukcie : v rámci rekonštrukcie fasády boli všetky okná bytového domu vymenené na plastové s izolačným zasklením, a vstupné dvere tiež na plastové s izolačným zasklením a elektr. vrátnikom. Vstupné dvere do jednotlivých bytov sú protipožiarne. Spoločnými časťami domu sú časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, ako : základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú :  spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, výťah. V roku 2015 boli všetky rozvody elektriny, plynu a vodovodu vymenené v obytnom dome. V roku 2008  bol rodinný dom zateplený, vrátane strechy a výmeny krytiny.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Ohodnocovaný byt č.61 na 8.p. je štvorizbový s príslušenstvom: kuchyňa, kúpeľňa, wc, predsieň, chodba, komora, balkón. Ide o typizovaný byt 4izbový Bauring-Camus - podľa typového pôdorysu poskytnutého správc. spoločnosťou. Byt sa nachádza na 8.podlaží  bytového domu. Vzhľadom na skutočnosť, že obhliadka bytu nebola umožnená - byt nebol sprístupnený, nakoľko vlastník bytu je nebohý - vychádzam zo získaných informácií.  Štandard som v tomto prípade stanovila na základe prieskumu aktuálnej ponuky real. kancelárií v danom type obytného domu, a z vonkajšieho pohľadu na daný byt. Byt sa predpokladá byť bez rekonštrukcie - okná sú pôvodné drevené dvojité, čo som zistila z vonkajšieho pohľadu na byt. dom.  Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké, keramický obklad je vyhotovený v kúpeľni.  Výplňové konštrukcie  pôvodné - dvere sú hladké plné v oceľových zárubniach, vchodové dvere do bytu sú pôvodné drevené. Podlahy v obytných miestnostiach sú pôvodné PVC, v ostatných miestnostiach - predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, záchod - PVC. Podľa typového pôdorysu : vstup do bytu cez predsieň, z predsiene vpravo sa otvára jedna izba, v ľavo komora/šatňa, oproti vstupným dverám sa otvára kuchyňa a obývačka, cez obývačku sa dostaneme na chodbu, odkiaľ sú prístupné 2 izby, záchod a kúpeľňa. Balkón sa otvára z obývačky. Vybavenie kuchyne - kuch. linka štandardná, kombinovaný sporák, umývací drez nerezový, odsávač pár. V kúpeľni sa nachádza umývadlo, vstavaná oceľová vaňa, keram. obklad stien. Vodovodné batérie sú obyčajné, vo vani so sprchou.  Podlaha je z PVC. Vybavenie záchoda - podlaha PVC, záchodová misa. Vybavenie bytu aj samotný byt  sa predpokladá byť v pôvodnom stave, posledné 2 roky neobývaný - túto informáciu som získala od vlastníkov susedného bytu vo vchode. Opotrebenie bytu a zariadenia  sa predpokladá byť priemerná,  zodpovedajúca jeho veku. Celkovú životnosť bytového domu panelového s dodatočným kontaktným zateplením stanovujem na 90rokov. Bytový dom bol v roku 2008 zateplený, s novou fasádou a strešnou krytinou, tiež boli vymenené a obnovené  rozvody elektriny, plynu a vodovodu, vzhľadom k tejto skutočnosti opotrebenie stavby počítam analytickou metódou. 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľ má podľa predmetného LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo v I. poradí.

Okrem záložného práva navrhovateľa nie sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ako ďalšie v poradí záložné práva 3. osôb.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 43.500,00 €
K. Najnižšie podanie 32.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Marek Perdík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sobôtka
b) Orientačné/súpisné číslo 93
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 97901
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 25.04.1983
V. Odhad ceny predmetu dražby 35.400,00 €