Dražba nehnuteľností v obci Dunajská Streda v katastrálnom území Dunajská Streda

Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 195.000,00 € 17.07.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37845641
Obchodné meno správcu: DAREKON, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Kotakt na správcu : 033/5591633, darekon.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 25K/18/2017S1806
Spisová značka súdneho spisu : 25K/18/2017
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe organizovanej správcom

podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov

 
 
 

A. Označenie správcu organizujúceho dražbu

 

a) Obchodné meno

DAREKON, k. s.

správca úpadcu:

Súkromná stredná odborná škola–Magán Szakközépiskola  

IČO: 37 845 641

Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda

(ďalej len ako „Úpadca“)

Správca ustanovený do funkcie Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.09.2017 č. k.: 25K/18/2017-82, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2017 zo dňa 03.10.2017.

 
 

b) Sídlo

Pekárska 11, 917 01 Trnava

 

c) IČO

50 236 687

 

d) Zápis

Zoznam správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1806.

 

B. Miesto konania dražby

 

 

Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn,

Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava

 

C. Dátum konania dražby

 

 

17. júla 2018

 

D. Čas otvorenia dražby

 

 

13:00 hod.

 

E. Kolo dražby

 

 

Prvá dražba

 

F. Predmet dražby

 

 

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a ich súčasti a príslušenstvo, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 6494 vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, a to:

  • parcelné číslo: 1750/3, parcela registra „C“, výmera: 2302 m2, druh pozemku: ostatné plochy
  • parcelné číslo: 1750/20, parcela registra „C“, výmera: 337 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/21, parcela registra „C“, výmera: 453 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/22, parcela registra „C“, výmera: 451 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
  • parcelné číslo: 1750/23, parcela registra „C“, výmera: 68 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Predmet dražby je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2017 zo dňa 07.12.2017. Záväzný pokyn na speňaženie Predmetu dražby formou organizovania dražby Správcom bol uložený veriteľským výborom na zasadnutí konanom dňa 19.04.2018, z ktorého zápisnica bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 82/2018 zo dňa 27.04.2018.

 
 
 
 
 

G. Opis predmetu dražby a jeho príslušenstva a opis stavu predmetu dražby

 

  

Pozemky na parcelách č. 1750/3, 1750/20, 1750/21, 1750/22, 1750/23 sa nachádzajú na ulici Trhovisko v Dunajskej Strede, blízko k centru mesta, na priľahlých pozemkoch bývalej súkromnej strednej odbornej školy. V okolí je charakteristická zástavba rodinnými , bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Predmetné pozemky je možné napojiť na všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na ulici Trhovisko. Pozemky počas prevádzky súkromnej strednej odbornej školy slúžili ako športové ihrisko, v súčasnosti už nie sú využívané na predmetné účely.

Predmetná lokalita - okresné mesto Dunajská Streda - sa rozprestiera na juhozápadnej časti územia SR, cca. 45 km juhovýchodne od hlavného mesta Bratislava. Obec k 31.12.2016 eviduje 22 855 obyvateľov na základ informácií získaných z webovej stránky www.e-obce.sk, občianska vybavenosť zodpovedá charakteru obce. Je tu zriadený mestský úrad, okresný úrad, kultúrne zariadenia, kino, nemocnica s poliklinikou, školské zariadenia - ZŠ, SŠ, detašované pracoviská VŠ, mládežnícke centrá, kompletná sieť obchodov a služieb, obchodné a nákupné centrá, je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete : t. j. vodovod, kanalizácia, plynovod, elektrina, káblová televízia, telekomunikačné siete, atď. Terén je rovinatý. Ekologické podmienky sú bez znečisťujúcich látok, prašnosť a hluk je bežný, od miestnej dopravy. Mesto Dunajská Streda je situovaná  na veľmi frekventovanom mieste, blízko k hlavnému mestu, po frekventovanej ceste I. triedy č.63 (I./63) kvôli čomu je tu vyšší dopyt po nehnuteľnostiach,  čoho dôsledkom je nárast cien nehnuteľností v tejto lokalite a v okolí. Atraktívnosť mesta zvyšujú aj tunajšie termálne kúpele s kvalitnou termálnou vodou, ktoré sú známe po celej Európe.

Oplotenie na parc. č. 1750/3 - ide o plot okolo pozemku v tvare "L" zo strany Bacsákovej ulice a ulice Trhovisko. Základy sú betónové, podmurovka betónová, výplň na oceľových stĺpikoch, výplň z oceľovej tyčoviny v ráme. Vek plotu je 48 rokov, životnosť 50 rokov.

Betónové obrubníky okolo bežeckej dráhy -  ide o betónové obrubníky osadené do betónu okolo bežeckej dráhy o dĺžke          160 m na p. č. 1750/3 a 1750/20.

Ihrisko na parc. č. 1750/20 - ide o betónovú plochu ihriska              na p. č. 1750/22 vo veľmi zanedbanom stave.

Asfaltová plocha na parc. č. 1750/3 -  ide o asfaltovú plochu ihriska. Zloženie: na 100 mm vrstvy betónu asfaltový koberec hr. 30 mm.

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

 

 

Na Predmete dražby neviaznu žiadne ťarchy či vecné bremená vyznačené v časti "C" ťarchy listu vlastníctva č. 6494.

V časti "B"  listu vlastníctva č. 6494 je poznámka:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.09.2017 č. k.: 25K/18/2017-82, ktoré bol zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2017 zo dňa 03.10.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská Streda a súd ustanovil do funkcie správcu: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava. Podľa § 44 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. Oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. P-76/2018 - č.z.356/18.

 
 
 
 
 
 

I. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

 

 

Všeobecná hodnota Predmetu dražby vo výške 195.000,00 € bola určená znaleckým posudkom č. 059/2018 zo dňa 17.05.2018, ktorý vypracovala Ing. Anna Juhos, MBA, Kukučínova ulica 479/24,   929 01 Dunajská Streda, znalec v odbore: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911 441.

 
 
 

J. Najnižšie podanie

 

 

195.000,00 €

 

K. Minimálne prihodenie

 

 

1.000,00 €

 

L. Dražobná zábezpeka

 

a) Výška

45.000,00 €

 

b) Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky

a) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 25182017, do poznámky uveďte "dražobná zábezpeka", alebo

b) do notárskej úschovy alebo

c) bankovou zárukou.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 
 
 
 
 

c) Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky

a) originálne vyhotovenie výpisu z účtu preukazujúce odpísanie finančných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky z účtu účastníka dražby na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a. s.;

b) originál peňažným ústavom potvrdeného dokladu, preukazujúci vloženie sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a.s.;

c) originál potvrdenia vystaveného notárom o zložení sumy zodpovedajúcej dražobnej zábezpeke do notárskej úschovy

d) originálne vyhotovenie listiny o bankovej záruke.

 
 

d) Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do otvorenia dražby a pri zápise do zoznamu účastníkov dražby je povinný predložiť doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky. Ak účastník dražby zloží dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom alebo vkladom   na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a.s., musia byť finančné prostriedky rovnajúce sa výške dražobnej zábezpeky pripísané  na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a. s., najneskôr do otvorenia dražby, inak takýto účastník nebude zapísaný do zoznamu účastníkov dražby a nebude mu umožnené zúčastniť sa na dražbe.

 
 

e) Vrátenie dražobnej zábezpeky

Správca bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku, alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.

Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, je správca povinný bez zbytočného odkladu vrátiť účastníkovi dražby.

V prípade upustenia od dražby vráti správca zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu.

Dražobná zábezpeka, ktorá bola zložená bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a.s., bude vrátená bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet neúspešného účastníka dražby.

 

M. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

 
 

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 dní od dňa skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 25182017, do poznámky sa uvedie "dražba ".

Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na konkurzný účet IBAN: SK08 1100 0000 0029 4304 6126, vedený v Tatra banka, a. s., variabilný symbol: 25182017, do poznámky sa uvedie "dražba ". V tomto prípade je správca povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné dodatočne znížiť a nie je možné zaplatiť započítaním.

Platba zmenkou je neprípustná.

 

N. Obhliadka predmetu dražby

 

 

1. obhliadka sa uskutoční dňa 26.06.2018 o 15:30 hod. –

bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 454 929

 

2. obhliadka sa uskutoční dňa 03.07.2018 o 15:30 hod.–

bližšie informácie ohľadne obhliadky na tel. č. 0948 454 929

 

O. Organizačné pokyny pre účastníkov dražby

 

 

Prezencia účastníkov dražby sa uskutoční pred otvorením dražby od 12:30 do 13,00 hod. v mieste konania dražby -   Konferenčný salón na prízemí hotela Holiday Inn, Hornopotočná ul. 5, 917 01 Trnava.

Účastník dražby je povinný:

a) preukázať svoju totožnosť- fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného alebo iného registra, v ktorom sú zapísané, zástupcovia účastníkov dražby predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti;

b) odovzdať doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky;

c) odovzdať čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 v spojení s § 5 Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

 

P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

 

 

Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu, to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.

Správca odovzdá vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu po ich doručení notárom osvedčujúcim priebeh dražby.

Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením zašle správca jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu.

 

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby

 

 

Predmet dražby odovzdá vydražiteľovi správca bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 7 dní po riadnom a včasnom zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, a to na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.

Správca spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby, ktorú podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice o odovzdaní predmetu dražby dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.

Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju prevziať táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom správca túto osobu poučí.

Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.

 

S. Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 Zákona č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

 
 

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy  alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,(t. j. Zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách), môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(4) Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 
 

T. Notár osvedčujúci priebeh dražby

 

a) Meno a priezvisko

Mgr. Iveta Vašková

 
 

b) Sídlo

Kráľovská 8/2, 909 01 Skalica